Thursday, December 31, 2009

كودكان و ايمني برق به روايت تصوير

با توجه به روند رو به رشد تجهيزات و لوازم الكتريكي در منازل و همچنين وجود تأسيسات الكتريكي در معابر ، خيابان ها و در مسير اياب و ذهاب كودكان ، آموزش كودكان و نوجوانان در رابطه با مخاطرات برق امري است ضروري ، لذا به والدين محترم توصيه مي گردد ، كودكان و نوجوانان خود را ، ازهم اكنون با خطرات برق در خانه و بيرون از خانه آشنا نمايند.Wednesday, December 30, 2009

بررسي حادثه برقگرفتگي براي يكي از اعضاء گروه شاخه زني

اين حادثه كه در 23 اكتبر سال 1990 در كاروليناي جنوبي اتفاق افتاده ، منجر به فوت يك كارگر 27 ساله مي گردد.
شرح حادثه : همانطور كه در تصوير بالا مشاهده مي نماييد ، گروهي به منظور شاخه زني و هرس درخت در محل كار حاضر مي شوند ، در جريان كار پس از اينكه سبد ( بكت ) بالابر از بين دو رشته سيم فاز پاييني ( از شبكه 23000 ولت ) و سيم خنثي عبور داده مي شود ، بوم بالابر با سيم فاز پايين برخورد نموده و كارگر مستقر روي زمين ( با عنوان VICTIM در پايين تصويربالا ) كه در تماس با بالابرمي باشد ، دچار برق گرفتگي شده و درجا فوت مي نمايد.

اما بررسي حادثه :
در اين حادثه سرپرست گروه چند اشتباه مرتكب مي شود ( كه به نكات برجسته آن اشاره مي گردد ) ، همانطور كه در تصوير شماتيك بالا مشاهده مي نماييد ، اولاً محل استقرار بالابر با توجه به ريسك برخورد با شبكه مناسب طراحي نشده است و اپراتور به ناچار از بين دو رشته سيم فاز پايين و خنثي بكت و بوم بالابر را عبور مي دهد ، دوم اينكه از تجهيزات حفاظتي ( ارت موقت ) براي بالابر استفاده نمي شود، چرا كه اگر اين كار صورت مي گرفت، فرد قرباني در مسير كامل جريات الكتريكي قرار نمي گرفت.( وجود ارت موقت مناسب، مي تواند شدت برقگرفتگي را كاهش داده و رله حفاظتي داخل ايستگاه برق را تحريك نمايد ! )
در چنين رويدادهايي معمولاً فرد اپراتور كه در داخل كابين مستقر مي باشد به دليل هم پتانسيل شدن با خط برقدار دچار برق گرفتگي نمي گردد ولي معمولاً كارگراني كه پاي كار هستند و با بالابر در تماس هستند به دليل اينكه در مسير جريان الكتريكي قرار مي گيرند دچار برق گرفتگي مي شوند.
اگر چه حتي افرادي كه در نزديكي محل كار هستند به دليل برقدار شدن زمين مي توانند دچار برقگرفتگي از نوع گام نيز شوند.
( لازم به ذكر است در ايران شبكه هاي 20 كيلوولت مثل اين شبكه نبوده و فاقد سيم خنثي مي باشند. )

تصاويري جالب از يك مورد، تجاوز به حريم خطوط هوايي برق

در جريان مسافرت به يكي از شهرستان ها ،با ساختماني روبرو شدم كه شبكه برق به شكل جالبي، روي آن فيكس شده بود !! ببينيد .


سيستم برق خانه هاي مسكوني - بخش دوم

تجهيزات و وسايل حفاظت و كنترل در تأسيسات ساختمان
فيوزها
- از فيوزها مي توان به عنوان وسيله حفاظتي، در موارد زير، استفاده كرد :
- مدارها : در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار ؛
- دستگاه ها : در برابر اتصال كوتاه ؛
- تأمين ايمني : در صورت اتصال كوتاه بين فاز و خنثي
- فيوزهاي پيچي بايد مجهز به قطعه محدود كننده فشنگ پذيري ( ته فشنگ ) باشند تا جايگزيني با فشنگي كه جريان نامي آن بيشتر از فشنگ مورد نظر است امكانپذير نباشد.
- خارج و داخل كردن فيوزهاي تيغه اي يا چاقويي بايد فقط با استفاده از فيوزكش عايق امكانپذير باشد.
- هنگامي كه فيوز سوار و كامل شده است هيچ يك از قسمت هاي برقدار فيوز، از جمله ترمينال هاي آنها، نبايد در دسترس يا قابل لمس باشد. قطب ته پايه فيوزهاي پيچي بايد به طرف تغذيه مدار ( فاز ) وصل شده باشد.
- استفاده از فيوزهاي غيراستاندارد يا فيوزهايي كه المان ذوب شونده آن قابل تعويض باشد ( فيوز كتابي و نظاير آن ) ممنوع است.
- تعمير و تعويض و ترميم المان فشنگ فيوزهاي استاندارد به هر نحو و شكلي ممنوع است.
- استفاده از فيوز در تأسيسات انشعاب برق ( كنتور ) بايد طبق ضوابط شركت هاي برق انجام شود.
كليدهاي خودكار مينياتوري
- موارد استفاده كليدهاي خودكاري مينياتوري مانند فيوزهاست.
- هيچ يك از قسمت هاي برقدار كليدها، از جمله ترمينال هاي آنها نبايد در دسترس يا قابل لمس باشد. كليدهاي نوع تابلويي كه ترمينال هاي آنها در دسترس است بايد داراي پوشش كلي محافظ باشد.
- در تأسيسات الكتريكي جديد استفاده از كليدهاي مينياتوري نوع پيچي كه در پايه فيوز نصب مي شود ممنوع است.
- صرف نظر از جريان اتصال كوتاه احتمالي در محل نصب كليدها، بايد طبق آنچه كه در مشخصات اصلي تابلوها بيان شد، عمل شود.
كليدهاي خودكار ( اتوماتيك )
- از كليدهاي خودكار مي توان به عنوان وسيله حفاظتي، در موارد زير، استفاده كرد :
1- مدارها و دستگاه ها : در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار ؛
2- تأمين ايمني : در صورت اتصال كوتاه بين فاز و خنثي
- هيچ يك از قسمت هاي برقدار كليد نبايد در دسترس يا قابل لمس باشند.
- چنانچه به هر دليل ( براي مثال قدرت قطع بيش از ظرفيت كليد ) فيوزهايي به صورت سري با كليد خودكار نصب شوند، لازم است مراتب زير مراعات شود :
الف ) بين كليد و فيوزها هماهنگي لازم وجود داشته باشد ؛
ب ) چنانچه فيوزها و كليد در يك نقطه از مدار نصب شده باشند ، فيوز در اطراف ورودي كليد قرار گيرد.
كليدهاي مغناطيسي ( كنتاكتورها )
از كليدهاي مغناطيسي مجهز به رله مي توان به عنوان وسيله حفاظتي در برابر اضافه جريان ( اضافه بار ) و كنترل مدار استفاده كرد. براي حفاظت در برابر اتصال كوتاه ، همراه اين كليدها بايد از فيوزها يا كليدهاي خودكار و يا هر دو استفاده شود و اين وسايل بايد در طرف ورودي كنتاكتورها نصب شوند.
كليدهاي مجزا كننده زير بار
- به منظور كنترل و سرويس مدار يا دستگاهي كه آن را تغذيه مي كند، بايد كليه مدارهاي خروجي از تابلو، مجهز به نوعي كليد مجزا كننده زير بار باشند.
- كليد مجزا كننده بايد بتواند جريان نامي خود را، كه از جريان نامي مدار كمتر نخواهد بود ، قطع و وصل كند و قادر به ايستادگي در برابر جريان هاي اتصال كوتاه احتمالي در محل نصب آن باشد.
- كليد مجزا كننده بايد در طرف تغذيه از فيوزها يا كليدهاي خودكار محافظ مدار نصب شود.
- چنانچه كليد مجزا كننده از محل فيزيكي وسيله يا دستگاه تغذيه شونده قابل رؤيت نباشد بايد يك كليد مجزا كننده ديگر را ، كه داراي مشخصات كليد مجزا كننده ذكر شده در بالا باشد به صورت تكي و مجزا در نزديكترين محل مناسب از دستگاه نصب كرد.
- از بعضي از انواع كليدهاي خودكار مي توان به عنوان كليد مجزا كننده نيز استفاده كرد،در اين صورت هر دو شرط زير بايد برقرار باشد :
الف ) استانداردي كه كليد طبق آن ساخته شده است قابل قبول باشد و اجازه اين كار را صريحاً داده باشد ؛
ب ) در مدار مورد نظر، از فيوز استفاده نشده باشد.
يادآوري يك – از كليدهاي خودكار مينياتوري مي توان به عنوان كليد مجزا كننده استفاده كرد.
يادآوري دو – از كليدهاي خودكار مينياتوري نبايد به عنوان كليد كنترل مدار ( قطع و وصل چراغ ها ) استفاده كرد.
يادآوري سه – كليد فيوزها ( كليدهايي كه فيوزها در آن نقش تيغه هاي كليد را دارند ) بايد از نوع قابل قطع زير بار باشند، مگر در مواردي كه مدار مجهز به كليد قطع بار نيز باشد.
يادآوري چهار – مدارهاي مجهز به كليدهاي مغناطيسي ( كنتاكتورها ) بايد داراي كليد مجزا كننده در طرف ورودي كنتاكتورها باشند.
كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده ( RCD يا RCPD )
- از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده مي توان براي قطع مدار تغذيه در صورت تماس يكي از هادي هاي برقدار مدار با يكي از موارد زير استفاده نمود :
1) بدنه هاي هادي لوازم و تجهيزات برقي يا
2) هادي هاي بيگانه كه در تماس با زمين مي باشند يا
3) هر گونه نشت جريان از مدار به زمين
يادآوري يك – شدت جريان باقيمانده عامل اين نوع وسايل حفاظتي بر حسب مورد استفاده مي تواند از حد چند ميلي آمپر تا چند آمپر باشد.
- از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده به شرطي كه جريان باقيمانده عامل آنها بيش از 30 ميلي آمپر نباشد، در شرايط عادي ( منازل- ادارات – كارگاه ها و نظاير آنها ) ، مي توان به عنوان وسيله حفاظتي در برابر برق گرفتگي در صورت تماس غير مستقيم استفاده نمود.
يادآوري دو – از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي گفته شده در بالا مي توان در شرايط عادي براي حفاظت در برابر برق گرفتگي در تماس مستقيم ( تماس مستقيم بدن با يك هادي برقدار ) فقط به عنوان يك حفاظت اضافي استفاده نمود. يعني به صرف استفاده از اين وسايل ، نمي توان از ديگر خواسته هاي مقررات صرف نظر كرد.
نكته مهم : در برخي موارد مانند تماس همزمان با دو هادي فاز با يك هادي فاز و هادي خنثي، اين كليدها ممكن است كارآيي نداشته باشند.
- از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده تنها در سيستم هاي IT ، TT ، TN-S و TN-C-S مي توان استفاده نمود.بنابراين استفاده از اين وسايل در سيمكشي هاي سنتي بدون هادي حفاظتي ( PE ) به طور كلي ممنوع است. در سيستم TN-C استفاده از كليدها و وسايل جريان باقيمانده فقط با اضافه كردن هادي حفاظتي به قسمتي از سيم كه تحت پوشش كليد يا وسيله مي باشد و تبديل آن قسمت به TN-S ممكن خواهد بود.
- استفاده از كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده، نصب لوازم حفاظتي در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه ( كليد خودكار- كليد مينياتوري- فيوز ) را منتفي نمي نمايد.
يادآوري سه – بعضي از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده، ممكن است با كليدهاي خودكار به صورت اشتراكي يك واحد تشكيل دهند.
- كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده بايد آخرين وسيله اي باشد كه در طرف مصرف مدار يعني بعد از كليد مجزا كننده، فيوز و كليد خودكار- هر كدام كه وجود داشته باشند- نصب مي شود.
يادآوري چهار – اگر كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده، يا كليد خودكار به صورتي اشتراكي يك واحد تشكيل داده باشد، بايد مانند بالا ، آخرين وسيله حفاظتي نصب شده در طرف مصرف مدار باشد.

Electrical Energy Accident

Providing appropriate medical care after an electrical energy incident will not guarantee success. However, it has been reported elsewhere and supported in the NIOSH case reports, the chance for successful resuscitation after cardiopulmonary arrest is best when the criteria for providing emergency medical care are met.
1. ELECTROCUTION PREVENTION PREVENTION must be the primary goal of any occupational safety program. However, since contact with electrical energy occurs even in facilities which promote safety, safety programs should provide for an appropriate emergency medical response.
2. SAFE WORK PRACTICES No one who works with electric energy should work alone, and in many instances, a "buddy system" should be established. It may be advisable to have both members of the buddy system trained in CPR, as one cannot predict which one will contact electrical energy.
Every individual who works with or around electrical energy should be familiar with emergency procedures. This should include knowing how to de-energize the electrical system before rescuing or beginning resuscitation on a worker who remains in contact with an electrical energy source.
All workers exposed to electrical hazards should be made aware that even "low" voltage circuits can be fatal, and that prompt emergency medical care can be lifesaving.
3. CPR AND ACLS PROCEDURES CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) and first aid should be immediately available at every worksite. This capability is necessary to provide prompt (within 4 minutes) care for the victims of cardiac or respiratory arrest, from any cause.
Provisions should be worked out at each worksite to provide ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT (ACLS) within 8 minutes (if possible), usually by calling an ambulance staffed by paramedics. Signs on or near phones should give the correct emergency number for the area, and workers should be educated regarding the information to give when the call is made. For large facilities, a prearranged place should be established for company personnel to meet paramedics in an emergency.

Tuesday, December 29, 2009

?WHAT ARE ELECTRICAL SAFETY DEVICES

Four devices that help provide outdoor electrical safety: Circuit breakers or fuses protect against overcurrent conditions that could result in potential fire and shock hazards.
Ground-fault circuit interrupters (GFCls) protect against potentially lethal shock when they detect even minute, but potentially dangerous ground faults, or "leaks" of electrical current from the circuit. GFCIs may be incorporated into circuit breakers protecting the entire circuit, outlets protecting everything on the circuit downstream from the GFCI outlet, or as portable devices that can be used at an outlet to give protection for a particular electrical item. Three-pronged plugs and outlets, and polarized plugs and outlets offer enhanced protection against potential shock when provided on specific products. These measures should never be circumvented by sawing or breaking off the third prong or attempting to widen an outlet slot. Arc fault circuit interrupters (AFCls) are relatively new devices that protect against fires caused by the effects of unwanted electrical arcing in wiring. An AFCI will de-energize the circuit when an arc fault is detected. Electrical wiring in buildings with areas exposed to the outdoors, including circuits in garages, porches, patios and storage areas, could benefit from the additional electrical fire prevention features of AFCI devices when incorporated in the branch circuitry.

موادي از قانون سازمان برق ايران

ماده 18- وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت هاي تابع آن مجاز مي باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و مستغلات و املاك به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي توانند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي مي باشد و زمين هاي زراعتي تا آنجايي كه عرفاً موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشود به منظور نصب وسائل انتقال و توزيع ( از قبيل پايه – مقره – جعبه انشعاب – پايه چراغ و امثالهم ) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند ، رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است.
در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فوراً نسبت به تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورتي كه اراضي در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه قرار مي گيرد مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت هاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايند بدون اينكه وقفه اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.
تبصره 2 – حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زير زميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

سيستم برق خانه هاي مسكوني- بخش اول

سيستم برق خانه هاي مسكوني بايد به صورتي طرح و اجرا شود كه از ايمني كامل برخوردار باشد و حداكثر استفاده و راحتي را براي ساكنان خانه تأمين نمايد. در خانه بايد نور كافي چه به صورت چراغ هاي ثابت يا قابل تغيير مكان در دسترس باشد و ساكنان بايد به سهولت بتوانند چراغ ها را روشن يا خاموش كنند، بدون اينكه لازم شود در تاريكي به زحمت دنبال كليدها بگردند و يا مجبور شوند چراغ هاي غير ضروري را در پشت سر خود روشن باقي بگذارند. ساكنان بايد قادر باشند چراغ ، تلويزيون، جارو برقي و ديگر وسايل را در هر نقطه دلخواه به پريز متصل كنند بدون اينكه مجبور به استفاده از سيم هاي رابط بلند باشند. در اثر برخورد پاهاي ساكنان خانه با اين سيم هاي رابط بلند ضايعات بسياري به بار آمده است. براي برآوردن مقاصد فوق لازم است به نكات زير بر اساس مبحث سيزدهم ساختمان توجه شود :
تابلوها
تابلو مي توان از يك يا چند صفحه از جنس عايق، كه جاذب رطوبت و خودسوز نباشد ( فيبر الكتريكي )، تشكيل شده يا تمام فلزي باشد. چنانچه تابلو در محلي كه افراد غير متخصص در آن رفت و آمد مي كنند نصب شده باشد نبايد هيچ يك از قسمت هاي برقدار آن در دسترس يا قابل لمس باشد. به عبارت ديگر ، تابلو بايد با صفحات يا درهاي عايق يا فلزي محصور شده باشد. براي دسترسي به قسمت هاي برقدار تابلو بايد بتوان صفحات محافظ يا درهاي سرويس آن را، با استفاده از نوعي ابزار ، پياده كردو. علاوه بر اين ، در چنين محل هايي تابلو مجهز به در قفل شو باشد، به نحوي كه كليه كليدها و لوازم و تجهيزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد.
يادآوري يك – چنانچه تابلو مجهز به كليدهاي كنترل روشنايي و نظاير آن باشد ، اين كليدها مي توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقي بمانند. از محل نصب كليدها نبايد امكان دسترسي به ترمينال هاي آنها يا داخل تابلو ، وجود داشته باشد.
يادآوري دو – براي كمك به خنك شدن لوازم داخلي تابلو مي توان آن را به منافذ عبور هواي خنك كننده مجهز كرد، مشروط بر اينكه آب ترشح شده نتواند به قسمت هاي برقدار آن سرايت كند.
- تابلو بايد ساخت كارخانه و مطابق استانداردهاي ملي يا بين المللي معتبر باشد.
مشخصات اصلي الكتريكي تابلوها
يادآوري سه – تابلو ممكن است از يك يا چند منبع براي مصارف مستقل تغذيه شود ( براي مثال منبع عادي و منبع اضطراري )؛ در مقررات مبحث سيزده، آن قسمت از تابلو كه با يك مدار مستقل تغذيه مي شود، يك تابلو به حساب مي آيد.
- تابلوها بايد با مقررات زير مطابقت كنند :
الف) هر تابلو بايد به يك كليد اصلي جدا كننده قابل قطع و وصل زير بار مجهز باشد. جريان نامي اين كليد بايد حداقل برابر جريان نامي كل تابلو يا مصرف كل تابلو باشد و جريان نامي ايستادگي كليد در برابر اتصال كوتاه نبايد كمتر از جريان اتصال كوتاه احتمالي در محل نصب باشد ؛
ب) هر تابلو بايد به وسيله حفاظتي ( كليد خودكار ، فيوز ) مخصوص خود مجهز باشد. جريان نامي وسيله حفاظتي نبايد از جريان نامي تابلو بزرگتر باشد. چنانچه تابلو با مدار مختص به آن تغذيه شود، وسيله حفاظتي مدار مي تواند وسيله حفاظتي تابلو نيز به شمار آيد و نيازي به پيش بيني وسيله حفاظتي مجزا در تابلو نخواهد بود به شرط آنكه جريان نامي آن از جريان نامي تابلو بيشتر نباشد.
يادآوري چهار- بدين ترتيب ، تنها تابلوهايي بايد داراي فيوز يا كليد خودكار اصلي باشند كه به صورت انشعابي از يك مدار تغذيه مي شوند ( يعني يك كابل يا مدار چند تابلو را تغذيه كند ).
يادآوري پنج- چنانچه وسيله حفاظتي اصلي تابلو از انواع كليدهاي خودكار ، كه داراي مشخصات كليد جداكننده نيز هستند، انتخاب شود ، از اين كليد مي توان براي هر دو منظور حفاظت و جدا كردن استفاده كرد.
ج) چنانچه تابلو علاوه بر كليد اصلي به فيوز نيز مجهز باشد ، فيوز بايد در طرف مصرف كليد نصب شود.
يادآوري 6 – در اين حالت ، تعويض فيوز در حالت بي بار امكان پذير خواهد بود.

د) مدار تغذيه كننده وسايل كنترل و اندازه گيري كه از سيستم برق تابلو تغذيه مي شود بايد داراي نوعي وسيله حفاظتي ، مانند فيوز باشد.
ه ) اگر در يك تابلو از كليدهاي مينياتوري استفاده شود بايد يك سري فيوز بالادست آنها يا در تابلوي مورد بحث و يا در تابلوي اصلي آن وجود داشته باشد. جريان نامي فيوز بالادست نبايد از مقادير زير بزرگتر باشد :
1- اگر توان نامي قطع يك يا چند كليد مينياتوري تا 5/1 كيلوآمپر باشد ، 63 آمپر
2- اگر توان نامي قطع كليد مينياتوري 3 كيلو آمپر يا بيشتر باشد ، 100 آمپر.
يادآوري هفت – قدرت قطع كليدهاي مينياتوري در اتصال كوتاه كم است ، براي همين بايد در برابر جريان هاي اتصال كوتاه احتمالي بيش از ظرفيت آنها محافظت شوند.
و) كليه تابلوها ، اعم از سه فاز و يك فاز ، علاوه بر شينه ها يا ترمينال هاي مربوط به قسمت هاي برقدار ( فازها و خنثي ) بايد براي وصل هادي هاي حفاظتي ( PE ) يك شينه يا ترمينال داشته باشد. قابليت هدايت الكتريكي شينه يا ترمينال هادي حفاظتي بايد نظير هادي هاي برقدار باشد. شينه يا ترمينال هادي حفاظتي بايد با نوعي قطعه اتصال دهندة قابل پياده كردن به شينه يا ترمينال خنثي قابل وصل باشد. وصل و پياده كردن قطعه اتصال دهنده بايد فقط به كمك نوعي ابزار امكان پذير باشد. چنانچه مدار تغذيه كننده تابلو داراي هادي مشترك حفاظتي- خنثي باشد، اين هادي به شينه حفاظتي وصل و سپس به كمك قطعه اتصال دهنده ياد شده به شينه يا ترمينال خنثي اتصال داده مي شود.
كليه سيم كشي هاي داخلي تابلو بايد با هادي هاي مسي عايقدار مناسب با جريان هاي مجاز وسائل حفاظتي و ولتاژ تابلو انجام شود. چنانچه شينه ها به طرزي محكم و ثابت نصب شده باشند مي توانند بدون عايق بندي باشند ولي به هر حال بايد رنگ آميزي شده باشند.
ز) شينه ها و ترمينال ها بايد داراي علامت گذاري مناسب، مشخص و دائمي ، مانند نمونه زير باشد :
فازها : L3 ، L2 ، L1
خنثي : N
حفاظتي – خنثي : PEN
حفاظتي : PE
مدارهاي خروجي ، كليدها ، فيوزها و ديگر تجهيزات نصب شده بايد داراي برچسب هاي مشخص و دائمي باشند تا بتوان آنها را شناسايي كرد.
ح) بدنه تابلو بايد مجهز به ترمينال علامت گذاري شده اتصال زمين باشد و اين ترمينال به شينه يا ترمينال حفاظتي ( PEN يا PE ) وصل شود.
يادآوري 8 – در تابلوهاي بزرگ كه كليه مدارهاي ورودي و خروجي آن داراي هادي مشترك حفاظتي- خنثي ( PEN ) هستند، مي توان از نصب شينه حفاظتي ( PE ) صرفنظر كرد.
محل نصب تابلوها
- چنانچه تابلو در اتاقي مخصوص اين كار نصب شده باشد و تنها افراد متخصص و مجاز اجازه رفت و آمد به آن را داشته باشند ، مي توان از تابلوهاي نوع باز استفاده كرد.
- اگر تابلو در فضاي عمومي كه افراد غيرمتخصص در آنها رفت و آمد مي كنند نصب شود، فضاي محدود به كف و سقف اصلي محل نصب تابلو، و عمق آن كه برابر عمق تابلو است ، فضاي اختصاصي تابلو به حساب مي آيد.
در اطراف تابلو بايد فضاي كافي براي انجام عمليات و تعميرات و بازديد و غيره وجود داشته باشد.- از محل نصب تابلو اعم از اتاق مخصوص يا فضاي عمومي هيچگونه دودكش يا لوله هاي حامل آب، گاز و حرارت مركزي و غيره نبايد عبور نمايد يا آن را قطع كند.

? HOW DO ELECTRICAL SAFETY DEVICES WORK


Circuit breakers or fuses in your home electrical panel sense overcurrent conditions and short circuits and reduce the risk of fire in your electric wiring. When you overload a branch circuit by plugging in too many products, the fuse blows or the circuit breaker trips to shut off power.
Up-to-date single-family dwellings should be provided with at least one branch circuit that carries power to an outdoor outlet. Locate your outdoor branch circuit(s) on the listing of branch circuits on your electrical panel. (If you have no outdoor wall outlet, call a qualified electrician to install one.) You should find the amperage on the circuit breaker or the fuse.
To figure out whether a combination of products will overload a branch circuit, add up the power ratings (watts) you plan to use at the same time on that circuit. The power (watts) or amperage of an electrical product is shown on its attached nameplate.
Volts (also on nameplate) x Amps = Power (wattage) For example: 120 V x 15A= 1800 W

Demanding more than 1800 W will overload a 15 ampere circuit.
Outdoor electrical products that may use a significant portion of the power a branch circuit can supply are electric lawn mowers, leaf blowers and snow blowers.
Be sure to figure total wattage in advance when you are planning an outdoor event. Add up the power ratings of everything you will use: garden lights, electric grill, hot tub and so on plus everything else on the circuit. If you exceed the circuit wattage limitation, you will likely trip a circuit breaker or blow a fuse which can cause hidden damage to the circuit. If necessary, plan to redistribute your power needs to more than one branch circuit, or reduce the electrical load to avoid the overload situation.
A short circuit in a product, cord or plug may also trip your circuit breaker or blow a fuse. If you can identify the product that is causing the problem, take it to a manufacturer-recommended repair facility. If you don't know what is causing your circuit breaker to trip or fuses to blow, call a qualified electrician.
A ground-fault circuit interrupter (GFCI) will disconnect power automatically when a plugged-in electrical product leaks electricity to ground. Outdoors, where water and electricity can easily inadvertently come together, a GFCI is a lifesaver, not a luxury. A GFCI is a simple device reasonably priced. If you are unsure about installation, seek a qualified electrician.
GFCIs protect against shock or electrocution when a plugged-in electrical product is dropped into a sink, pool, pond, puddle, or hot tub (a shock may be felt in the split second before the GFCI trips). A GFCI also cuts off current when a person contacts a product like an electric heater or an electric power tool, which may be "leaking electricity."
The National Electrical Code now requires GFCIs for protection in the bathroom, garage, kitchen and outdoor outlets of new homes.

Grounding

Grounding is a necessary safety feature of every electrical system. It protects against electric shock, fire, and damage to equipment and reduces the hazards associated with lightning. Proper grounding for both the system and electrical equipment is particularly relevant for farmsteads.System grounding starts at the main service entrance. The neutral of the main service is connected either to an all-metal water pipe or to a metal rod that has been driven into the ground. These act as ground electrodes. If a ground rod is employed, it must be driven deep enough to always be In contact with moist soil (at least 10 feet). To ensure continuity of the ground throughout the system, each branch service entrance should be grounded with its neutral wire connected to the grounded main service neutral.Equipment grounding ensures that a person who comes in contact with electrical equipment does not get a shock because of a ground fault. A ground fault can occur when wiring connections become loose or protective insulation is broken or defective.When current leaks and electrifies a metal box or fixture, it follows a conductive path to complete its circuit. An equipment ground serves as a conductor or path of low resistance.The best way to ground power tools is to use tools with three-wire power cords and three-prong plugs. The third wire is the ground and connects to the system ground when it is plugged into a properly grounded outlet. When using an extension cord, be sure it has a third wire for grounding. To confirm that receptacles have maintained their ground, periodically check them with a circuit tester. Double-insulated power tools are also available, offering protection from ground faults by providing a layer of insulation between the wires and the tool's metal casing. Double insulated power tools are not as effectively grounded as three-wire tools because the insulation can fail if it gets wet.Any metal, system, or equipment component that may become electrified when a fault occurs needs to be grounded. This includes, but is not limited to, junction boxes, motor frames, and fuse boxes. The electrical system ground does not ground these metallic enclosures. A qualified electrician should install all ground connections to make sure the system functions properly.Ground fault circuit interrupters (GFCI) are also used to protect against shocks from ground faults. A GFCI detects current leakage at very low levels (as little as 5 milliamps) and rapidly cuts off the power. Three types of commonly available GFCIs are units built into circuit breakers, units built into receptacles, and portable GFCIs that plug into any receptacle.
NASD

آيين نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/84 بنابه پيشنهاد 33/3/1/3810 مورخ 3/9/83 وزارت كشور و با استناد ماده 6 قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري مصوب 72 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
آيين نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري
ماده 1 – در اين آيين نامه كلمات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود :
الف ) شهر جديد : شهري كه به استناد ماده يك قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 ايجاد مي گردد.
ب ) توسعه شهرها : شامل سطوحي از شهر كه بر اساس طرح هاي توسعه شهري اعم از طرح جامع و هادي ، در درون محدوده قانوني شهر قرار مي گيرد.
ج) تونل مشترك تأسيسات شهري : تونل دسترسي ، تمركز و تجميع خطوط تأسيسات زيربنايي كه جايگزين شبكه هاي دفني يا هوايي ، در اجراي تأسيسات زيربنايي شهري شده و برنامه ريزي، طراحي و اجرا مي گردد.
د ) آماده سازي : عبارت است از عمليات موضوع بند (( الف )) ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري موضوع تصويب نامه شماره 20053/ت179 ه مورخ 29/4/1371 هيأت وزيران.
ه ) تأسيسات شهري : موضوع اين آيين نامه آن قسمت از شبكه هاي شهري است كه توسط سازمان ها و شركت هاي متولي خدمات آب ( شرب و غير شرب و آتش نشاني ) فاضلاب ( خانگي و صنعتي )، برق ، فيبرهاي نوري ، تلفن ، كابل هاي تلويزيوني و آنتن ، سيستم اطلاع رساني شهري و كنترل ترافيك ، آب هاي سطحي و خام و سايرخدماتي كه مستلزم حفاري در سطح شهر و يا نصب پايه ها و شبكه هاي روي سطح شهر مي باشد.
ماده 2 – مسئوليت رعايت نظارت بر اصول فني و مسائل ايمني مربوط به تونل مشترك تأسيسات شهري با توجه به ضوابط و استانداردهاي مربوط ، حسب مورد به عهده وزارتخانه هاي كشور و مسكن و شهرسازي مي باشد.
ماده 3- سازمان مديريت و برنامه ريي كشور مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ اين ابلاغ اين آيين نامه ، نسبت به تعيين ضوابط و استانداردهاي فني احداث تونل هاي مشترك تأسيسات شهري در ابعاد فني و اجرايي و همچنين تهيه فهرست بهاي مربوط با همكاري دستگاه هاي بهره بردار و مجريان قانوني اقدام و نتيجه را ابلاغ نمايد.
ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در شرح خدمات تهيه طرح هاي توسعه شهري ، شهرهاي جديد و نيز طرح هاي آماده سازي زمين ، مطالعات مربوط به ايجاد تونل مشترك تأسيسات شهري را نيز پيش بيني نمايد.
ماده 5 – دستگاه هاي متولي خدمات تأسيسات شهري و نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند به هنگام تهيه و تصويب طرح هاي خدمات شهري موضوع اين آيين نامه، هزينه هاي مربوط به احداث توانل مشترك تأسيسات شهري را در فهرست هزينه هاي طرح منظور نمايند.
ماده 6 – صدور مجوز آغاز عمليات اجرايي احداث تونل مشترك تأسيسات شهري در توسعه شهرها برعهده شهرداري ها و در شهرهاي جديد برعهده مدير عامل شركت شهر جديد مربوط مي باشد.
ماده 7 – در موارديكه احداث تونل مشترك تأسيسات شهري مستلزم انجام حفاري در لايه هاي زيرسازي و روسازي خيابان ها باشد، مجريان پروژه ها موظف به استفاده از دستگاه هاي برش آسفالت بوده و هزينه هاي مرمت و بازسازي و روسازي جزو هزينه پروژه منظور و در اختيار شهرداري و شركت شهر جديد مربوط قرار خواهد گرفت.
تبصره – مسئوليت حفاظت و رعايت كامل ايمني عبور در اطراف گودال هاي حاصل از حفاري و قبل از ترميم زيرسازي و تحويل كار به شهرداري و يا شركت شهر جديد مربوط، طبق قرارداد في مابين، بر عهده مجري پروژه مي باشد.
ماده 8 – دستورالعمل و مشروح موارد تعمير ، نگهداري و چگونگي تأمين امنيت و مراقبت از خطوط و تونل ها و شرح خدمات مربوط ، حدود و اختيارات و مسئوليت دستگاه هاي متولي خدمات تأسيسات شهري توسط كميسيوني با مسئوليت وزارت كشورو با عضويت وزارتخانه مسكن و شهرسازي، نفت ، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات معين و ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 1- چنانچه به لحاظ عدم رعايت اصول صحيح تعمير و نگهداري تونل مشترك تأسيسات شهري ، صدمات و خساراتي به خطوط تأسيسات وارد آيد ، شهرداري مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه به لحاظ قصور و يا تقصير دستگاه هاي متولي خدمات تأسيسات شهري، خساراتي به تونل مشترك و يا تأسيسات موجود آن وارد گردد، دستگاه هاي مربوط مسئول پرداخت هزينه تعمير و مرمت ، به شهرداري ها، شركت شهر جديد مربوط و دستگاه اجرايي مربوط خواهند بود.
تبصره 3 – تشخيص عدم رعايت اصول و مقررات صحيح تعمير و نگهداري و ميزان خسارات وارده به عهده شوراي فني استان مي باشد.
ماده 9- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند وظايف قانوني دفترهاي فني استانداري ها موضوع اين آيين نامه را به شهرداري ها واگذار كند.
معاون اول رئيس جمهور – محمد رضا عارف

Thursday, December 24, 2009

داستان مديريتي : کوتاه اما پر معنا......!

در زمان هاي گذشته ، پادشاهي تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد وبراي اين که عکس العمل مردم راببيند، خودش را در جايي مخفي کرد . بعضي از بازرگانان ونديمان ثروتمند پادشاه بي تفاوت از کنار تخته سنگ مي گذشتند ، بسياري هم غرولند مي کردند که اين چه شهري است که نظم ندارد، حاکم اين شهر عجب مرد بي عرضه اي است و....با وجود اين هيچ کس تخته سنگ را از وسط بر نميداشت . نزديک غروب ، يک روستايي که پشتش بار ميوه وسبزيجات بود ، نزديک سنگ شد.بارهايش را زمين گذاشت وبا هر زحمتي بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناري قرار داد . ناگهان کيسه اي را ديد که زير تخته سنگ قرار داده شده بود . کيسه را باز کرد و داخل آن سکه هاي طلا ويک يادداشت پيدا کرد .پادشاه در آن يادداشت نوشته بود : " هر سد ومانعي مي تواند يک شانس براي تغيير زندگي انسان باشد "

روش هاي مختلف كار با خط گرم Hot Line Work روي خطوط هوايي برق

كار با خط گرم ( هات لاين ) روي خطوط هوايي برق، با توجه به نوع كار و تجهيزات و ابزار مورد استفاده لاين من ها به دو روش انجام مي گردد :
1) روش سطح يك ( روش غيرمستقيم يا فرمان از راه دور )
در اين روش همانطور كه از نامش پيداست كار بصورت غير مستقيم و با استفاده از تجهيزات انجام مي گردد. در روش فرمان از راه دور، لاين من ها بايد آموزش هاي تئوري و عملي تخصصي اين دوره را گذرانده باشند و كاملاً با تجهيزات و نحوه كار با آنها آشنا باشند.
اكيپ هاي خط گرم از راه دور با استفاده از تجهيزات متعدد ، بدون لمس شبكه و بدون خاموشي عمليات هاي متعددي را روي شبكه انجام مي دهند.
شاخه زني و هرس درختان مجاور خطوط برق
در شرايط بد آب و هوايي مخصوصاً در پاييز و زمستان كه شرايط جوي، همراه با طوفان و ريزش نزولات آسماني از جمله برف مي باشد، موجب مي گردد كه بسياري از درختان مجاور شبكه هاي برق با خطوط برق برخورد نموده و مشكلاتي را ايجاد نمايند. لذا به منظور كاهش خاموشي ها، اين درختان را ساليانه يك يا دو بار بصورت استاندارد بايد هرس نمود ، قبلاً اين كار با اعمال خاموشي انجام مي گرديد كه اكنون ديگر براي شاخه زني درختان، شبكه هاي برق خاموش نشده و اكيپ هاي خط گرم با استفاده از بالابرهاي معمولي و نيز اره و قيچي هاي خط گرم از راه دور اقدام به شاخه زني مي نمايند.
2- روش سطح دو ( روش مستقيم يا فرمان از راه نزديك )
در روش مستقيم لاين من ها مستقيماً با شبكه هاي برق تماس دارند لذا آنان بايد آموزش هاي خاص اين روش را ديده و كاملاً با مخاطرات كار خود آشنا شوند.


در اين روش لاين من با شبكه هم پتانسيل مي گردد، براي اين كار لاين من جهت كار با شبكه برقدار خود را بايستي نسبت به زمين و يا فازهاي جانبي ايزوله كرده و بر روي وسيله اي استقرار يابد كه حداقل 5/1 برابر ولتاژ كاري عايق باشد.
تجهيزات حفاظت فردي مورد استفاده لاين من در اين روش عبارتند از : دستكش عايق متناسب ولتاژ با كاور مربوطه ، آستين و شانه بند عايق ، كلاه شيلد دار ضد آرك ( هود شيلد دار ) ، عينك ضد آرك
بالابر مورد استفاده در روش مستقيم بايد حتماً از نوع بوم عايق باشد.
براي كار لاين من بايد ضمن رعايت حريم كليه اعضاي فاقد پوشش حفاظتي، نسبت به انجام كار با دست و تماس مستقيم با فاز، اقدام نمايد.

Overhead line safety precautions

Please remember the following safety guidelines when working near overhead power lines:
-Keep a safe distance between yourself and power lines. Ten feet is generally considered the minimum safe distance.
-Before you begin working, check carefully for overhead power lines in the area you will be working. Don't assume that wires are telephone or cable lines: check with your electric utility for advice.
- If you need to cut a tree branch, be sure that it won't fall into power lines. Should a branch fall into lines, call at (IRAN) 121 to remove it.

خط گرم از راه نزديك ( تماس مستقيم با هادي برقدار ) Hot line Work

يكي از فعاليت هاي ارزشمند در شركت هاي توزيع برق كار با خط گرم يا هات لاين روي خطوط هوايي برق مي باشد كه در دو سطح يك و دو انجام مي گردد.
در سطح دو ، كار بصورتي است كه لاين من يا برقكار آموزش ديده با هادي برقداربطور مستقيم تماس دارد. خوشبختانه اين كار به شكلي سيستماتيك و منظم در شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد در حال انجام است.
نقش مديريت منابع انساني در ايمني پروژه ها

با تشكر از آقاي مهندس مهدي شريفي – رئيس گروه كارشناسان مديريت كيفيت - شركت برق منطقه اي باختر
چكيده :
مديريت ايمني با رويكرد پيشگيرانه سعي در ايمن سازي فعاليتهاي خطر زا در صنايع دارد . عوامل متعددي در اين رويكرد نقش دارند كه از همه مهمتر نقش مديريت منابع انساني در پروژه ها مي باشد . با مطالعه اي كه صورت گرفته از روش كار تيمي با حضور مديران و كارشناسان صنايع در يك كارگاه آموزشي و همچنين نتايج ارزيابي پروژه علل عدم رعايت ايمني در سازمانها كه در برق منطقه اي باختر صورت گرفته نسبت به شناسايي و دسته بندي و اولويت بندي عوامل اقدام كه به دو دسته اصلي نقش مديريت منابع انساني و نقش ابزار ها و تجهيزات تقسيم و نسبت به شناسايي و ريشه يابي عوامل تاثير گذار در آن اقدام گرديده است اميد است با مطالعه اين مقاله گامي در جهت كاهش حوادث برداشته شود .
جملات و واژه هاي كليدي :آسيب شناسي ، مديريت منابع انساني ، مديريت ايمني ، پيشگيري ، اثربخشي نقش مديران
مقدمه :
عوامل متعدد ي در ايمني نيروي انساني در فعاليتهاي خطر زا نقش دارند كه مي توان همه آنها را در دودسته نقش نيروي انساني و مديريت آن و نقش ابزار و تجهيزات ايمني قرار دهيم . دسته اول به نوبه خود از اهميت زيادتري برخوردار مي باشد چرا كه مديريت ابزار و تجهيزات نيز با انسانها مي باشد . با توجه به اينكه علم ايمني رويكرد پيشگيرانه به خود گرفته لذا آسيب شناسي عوامل موثر در مديريت ايمني نقش بسزايي در پيشگيري و كنترل حوادث و همچنين رفع عوامل بوجود آورنده اين حوادث دارد . ريشه يابي اين عوامل با استفاده از نظرات متخصصان و استفاده از نظرات جمعي مي تواند ابزار مناسبي براي شناخت و مرتفع نمودن ريشه هاي بوجود آوردنده حوادث باشد از اينرو باستفاده از روش كار تيمي و با طرح سوال و استفاده از ابزارهاي طوفان ذهني نسبت به جمع آوري نظرات اقدام و با استفاده از روش دسته بندي اولويتها نسبت به دسته بندي نظرات اقدام گرديده است .
دريافت كل مقاله :

هفت توصيه براي سرما نخوردن

براي آنکه بدنتان را در برابر هر نوع بيماري در فصل زمستان مصون نگاه داريد به اين هفت توصيه عمل کنيد: 1 - ميوه و سبزي فراموش نشود. انتخاب يک رژيم غذايي سالم، متنوع و متعادل بهترين راه براي قوي نگاه داشتن سيستم ايمني بدن است. طي فصل‌هاي سرد سال خوردن ميوه و انواع سبزي را فراموش نکنيد حتي مي‌توانيد با برخي سبزي‌ها مانند هويج و کلم ‌سوپ نيز درست کنيد.
2 - خوب بخوابيد. براي سالم بودن بايد به اندازه کافي خوابيد. در فصل سرد بهتر است شب‌ها زودتر بخوابيد تا صبح سرحال‌تر باشيد.
3 - به اندازه لباس بپوشيد. اغلب با وزش اولين باد سرد تا مي‌توانيم لباس مي‌پوشيم تا خود را گرم نگه داريم اما کارشناسان معتقدند که بايد به اندازه و درست لباس پوشيد. در رابطه با گرم کردن بيش از حد خانه يا اتاق کار نيز دقت کنيد زيرا گرماي بيش از حد هم رخوت مي‌آورد و هم مي‌تواند سبب بيمار شدن شما در صورت خروج از محل شود.
4 - به قوانين زمستان احترام بگذاريد. براي آنکه ويروس آنفلوآنزا به سراغتان نيايد مرتب دستان خود را پيش از غذا خوردن و پس از رفتن به دست‌شويي، يا دست دادن به ديگران بشوييد. هر بار که آب بيني‌تان را مي‌گيريد، دستمال آلوده را درون سطل آشغال بيندازيد.
5 - به طور مرتب ورزش کنيد. يک فعاليت مرتب بدني سيستم ايمني را تقويت کرده و در ضمن مي‌توانيد با شرايط استرس‌زا بهتر مقابله کنيد.
6 - مراقب پوست‌تان باشيد. سرما سبب خشک شدن پوست مي‌شود. هميشه از کرم‌هاي مرطوب‌کننده به ويژه کرم بچه يا روغن بچه استفاده کنيد.
7 - در صورت لزوم واکسن آنفلوآنزا بزنيد. در صورتي که سيستم ايمني بدنتان ضعيف است حتما واکسن آنفلوآنزا را از ياد نبريد. در صورتي که سن شما بالاي 65 سال است يا دچار نوعي بيماري طولاني‌مدت شده‌ايد حتما اين واکسن را بزنيد. تزريق آن از دو ماهگي به بعد براي تمامي افراد آزاد است.
منبع:www.salamat.ir

Wednesday, December 23, 2009

روش هاي احداث شبكه هاي زميني ( حفاري ) در شركت هاي توزيع برق

انواع روش هاي حفاري بمنظور اجراي تأسيسات :
-اجراي تأسيسات (كابلكشي) بصورت دفني

- لوله گذاري
-اجراي كانال مسقف با ديوارهاي آجري و سقف ضربي يا دال بتني مسلح

-اجراي سو در عمق
-اجرا مشابه كشورهاي پيشرفته : احداث كانال انرژي

Tuesday, December 22, 2009

كار با خط گرم Hot Line Work

كار بر روي شبكه هاي برق دار به منظور انجام عمليات اصلاحي و نيز توسعه شبكه هاي جديد ، را كار با خط گرم يا هات لاين ورك مي نامند.
امروزه با توجه به رشد تكنولوژي و استفاده از تجهيزات جديد و نيز كاربرد وسيع تجهيزات الكترونيكي ، بديهي است قطع لحظه اي برق مي تواند اختلالاتي در روند كارها ايجاد نمايد. لذا شركت هاي توزيع نيروي برق به منظور كاهش خاموشي ها ،كار با خط گرم را در دستور كار خود قرار داده و امروزه اكثر شركت ها با تشكيل اكيپ هاي آموزش ديده و تجهيز اين گروه ها ،كارهاي تعميراتي خود را بصورت گرم و بدون اعمال خاموشي انجام مي دهند. مزاياي كار با خط گرم
همانطور كه در بالا اشاره شد كارهاي تعميراتي طي يك برنامه مدون و منظم ( PM ) مي تواند بصورت گرم انجام گردد كه نتايج مؤثري داشته كه به مواردي از آنها در ذيل اشاره مي گردد :
- كاهش انرژي توزيع نشده
- كاهش تعداد خاموشي ها
- افزايش رضايت مندي مردم ، سازمان ها
- كمك به اقتصاد و توليد صنايع
- فروش انرژي بيشتر
- كاهش كليدزني در شبكه و در نتيجه آن كاهش استهلاك تجهيزات
و ...
از جمله مزاياي مهم ديگر كار خط گرم كاهش حوادث ناشي از كار است كه در آينده بيشتر در اين مورد صحبت خواهيم كرد.

استقرار ترانسفورماتور

ترانس ها بنا به محاسبات فني و ميزان آمپراژ مورد نياز انتخاب شده و در جاهاي تعيين شده طبق طرح در محل احداث مي گردند.
محل تعيين ترانس و همچنين نحوه احداث آنها معمولاً داراي شرايط و متدهاي خاصي است، هر چه ميزان درخواست بالا باشد نوع و همچنين قدرت ترانس بالاتر خواهد بود. و بر حسب همين مورد گاهاً ممكن است زير خطي و يا بصورت انتهايي ، يا ابتدايي احداث شوند. اما آنچه كه مسلم است قدرت ترانس هاي مصرفي در شبكه هاي توزيع عموماً از ترانس هاي 25KVA شروع شده و به ترانس هاي 500KVA ختم مي شوند. البته در گذشته هاي نه چندان دور نيز از ترانس هاي 630KVA هم جهت استقرار بر روي پايه هاي بتني استفاده مي گرديده است.
ولي امروزه به خاطر حفاظت وايمني هر چه بيشتر لاجرم ضروري است ترانس هاي بالاي 500KVA در داخل كيوسك ها و يا اتاقك هايي كه تحت عنوان پست هاي 20 كيلوولت شناخته شده اند قرار مي گيرند.
استقرار ترانسفورماتور هوايي
اصولاً ترانس هاي هوايي جهت استقرار روي پايه بتني به دو روش صورت مي گيرد :
روش اول : بصورت H يعني استقرار ترانس روي دو پايه بتني

روش دوم : بصورت پرچمي يعني استقرار ترانس روي يك پايه بتني

Monday, December 21, 2009

برق گرفتگي 20 كيلوولت ، يك كارگر

بيشتر حوادث مردمي شركت هاي توزيع ناشي از عدم آگاهي و شناخت مردم از سطوح ولتاژي خطوط برق و مخاطرات آن است.
در تصوير بالا ، شبكه ( خطوط ) هوايي برق روي يك اصله پايه سيماني را مشاهده مي فرماييد. بر روي اين پايه سيماني دو نوع شبكه نصب است : 1- خط دو مداره با ولتاژ 20000 ولت 2- خط تكفاز ( فاز و نول ) معابر.
بر روي اين پايه سيماني چندي پيش حادثه اي روي داد كه براي آگاهي شما عزيزان به شرح آن مي پردازم .
يك كارگر ساده كه دكه نگهباني وي در يك فضاي سبز قرار داشت به منظور روشن نمودن چراغ داخل دكة خود از پايه سيماني برق داخل پياده رو نزديك دكه صعود نموده و در ابتدا در موقعيت 1 با فازمترقلمي ( فشار ضعيف ) شبكه معابر را كه شب ها برق دار است را آزمايش مي نمايد ، متوجه مي شود كه شبكه بي برق است و براي حصول نتيجه از كار خود براي دسترسي به شبكه بالاتر از موقعيت 1 به موقعيت 2 تغيير مكان داده و با فازمتر خود مي خواهد شبكه 20000 را آزمايش نمايد كه قبل از اينكه دستش به شبكه برسد به محض اينكه وارد حوزه ميدان الكتريكي مي گردد ، دچار شوك الكتريكي شده و از همان بالا بر روي زمين سقوط مي نمايد و ...
پيامد اين حادثه مرگ نبود ولي مي توانست منجر به مرگ شود.
لذا كارفرمايان و ناظران سايت ها و كارگاه ها بايد قبلاً ، در ارزيابي ريسك هاي اطراف كارگاه خود، خطوط هوايي و كابل هاي زميني برق را مد نظر قرار داده و پيش بيني چنين وقايعي را در خلال كار داشته ، و براي كنترل مخاطرات آن اقدامات لازم از جمله پيش بيني و بكارگيري تمهيدات مؤثر در خصوص به حداقل رساندن امكان دسترسي عمدي و غير عمد به شبكه هاي برق را در نظر داشته باشند.

معرفي دستگاه كابل لخت كن Sheath Stripping Pliers

اين دستگاه كه نامش Sheath Stripping Pliers است وسيله اي است كه با آن مي توان به راحتي غلاف كابل را جدا نمود ، تصاوير گويا هستند.

Sunday, December 20, 2009

سیستم های تولید همزمان حرارت و قدرت در آمریکا ( CHP )

چنانچه یک فناوری جدید ارائه شود که بتواند هزینه انرژی را 40% ، آلاینده های اتمسفر را 50% کاهش و راندمان تولید انرژی را 20% افزایش دهد و سرمایه گذاری در آن در کمتر از 5 سال برگردد آیا نباید صنایع و مصرف کنندگان مختلف انرژی برای خرید این فناوری عجله کنند؟ قانون گذاران و مسئولان حمایت کافی برای رشد این فناوری را بنمایند؟ این فناوری وجود دارد و تولید همزمان قدرت و حرارت (CHP) گفته می شود ولی کمتر مورد توجه بوده است حتی فروش آن از سال 1997 به بعد در آمریکا بخاطر مسائل جانبی کاهش یافته است. این مسائل قوانین خاصی است که در بعضی ایالتها برقرار شده که موانعی را در سر راه رشد CHP ایجاد کرده است. در زیر یک نمونه ارائه می شود.
دانشگاه ماساچوست (MIT) از سال 1985 به دلائل مختلف درصدد تولید انرژی مورد نیاز خود بر آمد که این بیشتر بخاطر بالا رفتن هزینه مصرف انرژی دانشگاه بود. در این راستا دانشگاه یک نیروگاه گازی 22 مگاواتی که گاز طبیعی مصرف می کند و تواما" حرارت خروجی توربین را جهت سیستم گرمایش بکار می رود انتخاب نمود. این سیستم 18% راندمان بالاتری در مقایسه با تولید الکتریسیته و بخار جداگانه داشته است. انتظار بر این بود که 40% هزینه های مصرف انرژی کاسته شود.
اولین مشکل MIT اخذ مجوز زیست محیطی قبل از ساخت نیروگاه بود. دانشگاه تا آن زمان حرارت مورد نیاز خود را از دو بویلر قدیمی تأمین می کرد و کنارگذاشتن آنها و نصب سیستم CHP جدید 45% آلودگی محیط را کاهش می داد. تامین حداقل شرایط اداره محیط زیست بخصوص برای تولید NOx از مسائل اصلی طرح جدید بود. تکنولوژئی که بتواند استاندارد محیط زیست را تأمین کند نیاز به سرمایه گذاری زیاد و تعبیه و ذخیره میزان قابل توجهی آمونیاک در محل دانشگاه است و این خطرناک می باشد. MIT توانست با شکایتی که مطرح کرد با توجیه کاهش آلودگی در طرح جدید و مضر بودن آمونیاک مجوز لازم را اخذ کند. با این وجود با اینکه دانشگاه این مسئله را پشت سرگذاشت و سیستم را تا سال 1995 نصب نمود ولی مسئله به اینجا ختم نگردید. نصب سیستم جدید در دانشگاه MIT همزمان با بازسازی صنایع برق در ماساچوست بوده است در این ارتباط شرکت تأمین کننده برق دانشگاه (قبل از نصب سیستم CHP) درخواست هزینه اصلاح شبکه از دانشگاه نمود و حتی موضوع را به دادگاه کشانید و دانشگاه با مسائل حقوقی درگیر شد. حتی ممکن است بخاطر اینکه دانشگاه از شبکه خارج شده مجبور به پرداخت 5/6 میلیون دلار شود. گفتنی است در این راستا تلاش های دیگری در دست اقدام است تا قوانین محلی برای موارد مشابه معافیتهای مالیاتی را ملحوظ کند.
گرچه دانشگاه MIT در حال حاضر از سیستم CHP استفاده می کند و هزینه انرژی آن پائین آمده و آلودگی ایجاد شده در مصرف انرژی کاهش یافته است ولی تلاشهای زیادی برای برطرف کردن موانع پیش آمده صورت گرفته که این از عهده دانشگاه برآمده است ولی آیا موسسات دیگر آمادگی و توانائی جنگیدن در این ارتباط را دارند؟
امروزه در سیستم های CHP با توجه به حجم حرارت و قدرت مورد نیاز از سیستم های نیروگاههای بخاری، نیروگاههای گازی یا دیزلی و سیکلهای ترکیبی و حتی پیلهای سوختی استفاده می شود در پیلهای سوختی انرژی شیمیائی مستقیما" به انرژی الکتریکی تبدیل شده و حرارت نیز تولید می گردد. در سال 1997 ده کمپانی و گروههای عام المنفعه از دولت آمریکا خواستند جهت کاهش آلودگی تا میزان 25 میلیون متریک تن تا سال 2010 ، 36 GW انرژی از نوع CHP پیش بینی شود. شکل بالا میزان پتانسیل CHP و کاهش کربن طی سالهای آتی در آمریکا را نشان می دهد. این هدف معادل 70% افزایش در مقایسه با پیش بینی قبلی برای CHP در سال 2010 که برای 49 GW بوده است می باشد ولی همچنان کمتر از مقداری است که بر اساس نظر کارشناسان قابل حصول است.
منبع :مؤسسه تحقیقاتی (NEMW (North East Middle West Institute
- سایت Energy Advantage
آدرس : http://www.nemw.org/

بررسي ماهيت حريم خطوط برق در حقوق ايران - بخش اول

با تشكر از سركار خانم مهندس مرجان اسكندري
نيروي برق يكي از مهمترين منابع انرژي در عصر حاضر است كه نقش حياتي در زندگي بشر امروز ايفا مي كند . طي قرن اخير كاربرد اين انرژي روند افزايشي يافته و بالتبع چگونگي و نحوه انتقال اين انرژي به يك امر پيچيده و مهم تبديل شده است .
نياز آحاد جامعه به برخورداري و تداوم بهره مندي از اين نيرو باعث شده است كه دولت ها در اقصي نقاط دنيا تدابير متنوع فني و حقوقي در جهت حفظ و نگهداري از خطوط انتقال نيروي برق، انديشيده و اعمال كنند .
اصولاً به موازات صنعتي شدن كشورها ، تأسيسات عظيم عمراني متنوعي از قبيل خطوط انتقال نفت و گاز ، راه و راه آهن ، خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آنها و جلوگيري از زيان هاي احتمالي نيازمند اتخاذ تدابير و وضع قوانين و مقررات و اجراي صحيح آنها است و به همين دليل است كه در حقوق كشورهخا مقررات ويژه اي به اين امر مهم اختصاص پيدا كرده است . اين مقررات عموماً تحت عنوان Protection Zone جهت حفاظت از اين تأسيسات عمراني به حقوق كشورها راه پيدا كرده است .
در حقوق كشور ما نيز در چند دهه اخير قانونگذار براي جلوگيري از ورود ضرر و زيان به اين تأسيسات و به منظور كمال و تداوم بهره برداري از آنها ، قوانين و مقرراتي را وضع كرده است ليكن اين مقررات و قواعد جديد را در قالب يك مفهوم فقهي و سنتي و تحت عنوان حريم تشريع كرده است .
در مورد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق نيز اولين بار قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 ، منطقه اي را تحت عنوان حريم ، جهت حفاظت و نگهداري از خطوط انتقال و توزي نيروي برق پيش بيني كرد و تصويب نامه هيأت وزيران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 اين قانون تصويب شد حريم اين خطوط ، ميزان آن و ساير مقررات مربوط به آن را تعيين كرد و بدين ترتيب كليه اشخاص از اعمال برخي از تصرفات در فواصل معيني از اين خطوط منع شدند . واژه حريم در فقه و قانون مدني داراي تعريف مشخصي است و بار معنايي خاصي دارد و استفاده از آن براي وضع مقررات درخصوص تأسيسات عمراني و منابع طبيعي كشور ؛ وضعيت حقوقي جديدي را به وجود آورده كه بررسي و مطالعه آن با توجه به گستردگي اين قوانين و مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومي از يك طرف و متعارض بودن اين مقررات با منافع اشخاص در برخي موارد ، از طرف ديگر ، از اهميت شاياني برخوردار بوده و داراي ارزش كاربردي است .
در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم حريم و مداقه معناي حقوقي آن در فقه و قانون مدني ، به مطالعه مفهوم حريم خطوط انتقال برق در قوانين و مقررات مرتبط خواهيم پرداخت .
الف – حريم در فقه و قانون مدني
حريم در لغت :
واژه حريم داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است كه اولي در علم لغت و دومي در فقه و علم حقوق مورد استفاده قرار مي گيرد حريم واژه اي عربي است و در علم لغت معناي مختلفي براي آن ذكر شده است كه در ذيل نقل مي شود .
(( پيرامون و گرداگرد خانه وعمارت و ملك كه بدان متعلق است ))
(( مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است ))
(( بازداشت و نهي كرده شده كه مس آن جايز نيست ))
(( حريم از حرمت و به معناي منع است ))
قدر مشترك همه تعاريف ، حرمت حريم و ممنوعيت ديگران در تسلط و تصرف آن است .
حريم در نگاه حقوقدانان و فقها :
حقوقدانان و فقها اغلب به بيان معنا و مفهوم اصطلاحي حريم پرداخته اند اما غالباً تعريفي از حريم ارائه نداده اند . بيشتر فقها در تبيين معناي اصطلاحي حريم به ذكر اين نكته كه كمال ملك معمور مستلزم وجود حريم است ، اكتفا كرده اند و حقوقدانان نيز معمولاً تعريف مذكور در ماده 136 قانون مدني را بعنوان تعريف حريم نقل كرده اند . برخي از اين تعاريف به شرح زير است :
- حريم مقداري از اراضي ملك است كه كمال انتفاع از آن ملك متوقف بر آن است.
- حريم آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات عرفاً و عادتاً ضروري است و تعيين ميزان آن بر حسب تشخيص عرف و خبره است .
- استفاده از برخي املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن ماليكت ديگري درنيايد، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد . براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاه ها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار باشد و ديگران نيز نتوانند قات و چاه ديگري در نزديكي قنات او حفر كنند اين مقدار از زمين را در اصطلاح ( حريم ) و حتي را كه مالك بر آن دارد ( حق حريم ) مي نامند .
حريم در قانون مدني :
ماده 136 قانون مدني مقرر مي دارد : ( حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد ) اين تعريف ابهامات زيادي دارد و منطبق بر تعريف فقها از حريم نيست . در فقه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره اي نكرده اند .
با اين حال به نظر ميرسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه با طي اين مواد روشن نموده است . ماده 139 قانون مدني مقرر مي دارد ( حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است . از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع مي داند چنين بر مي آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي گردد چرا كه نمي توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد ، در حكم ملك مالك مجاور باشد

راه اندازي موتور سه فاز آسنکرون

بدون توجه به پلاک يک موتور سه فاز آسنکرون، آنرا بصورت اتصال مثلث به شبکه سه فاز در ايران متصل کرده ايم و پس از وصل برق بلافاصله Thermic (بيمتال يا همان کليد حرارتي) سر راه موتور عمل کرده و برق را قطع ميکند(ضمنا موتور در حالت بي باري راه اندازي شده و همچنين تنظيمات بيمتال هم مطابق جريان موتور ميباشد)
علت چيست ؟ بعد از بوجود آمدن اين مشکل و با مراجعه به پلاک موتور مشاهده شد ولتاژ موتور بر روي پلاک بصورت 380/220 مشخص شده که بدان معناست براي اتصال ستاره ولتاژ خط 380 ولت و براي اتصال مثلث ولتاژ ميبايست 220 ولت باشد و اين نشاندهنده اين است که سيم‌پيچ اين موتور براي حداکثر ولتاژ 220 ولت طراحي شده در حالي که ما آنرا را به ولتاژ 380 ولت متصل کرديم که در اين حالت جريان زيادي کشيده شده و باعث تريپ کليد حرارتي ميشود.
البته در مواردي که کيلووات موتور بالا ميباشد و موتور بايد بصورت ستاره مثلث راه اندازي شود احتمال تريپ بيمتال در صورت راه اندازي مثلث وجود دارد اما احتمال پايين.
با تشكر از آقاي مهندس حامد فوداجي

بررسي ماهيت حريم خطوط برق در حقوق ايران - بخش دوم

عناصر حريم :
در اكثر كتب فقهي وحقوقي وجود سه عنصر را براي ايجاد شدن حريم يك ملك الزامي تلقي كرده اند به نحوي كه اگر يكي از سه عنصر مفقود باشد حريمي به وجود نمي آيد .
1- وجود يك ملك : يكي از عناصر حريم وجود يك ملك است ، بدين ترتيب كه بايد ملكي وجود داشته باشد تا مقداري از اراضي اطراف آن كه براي كمال انتفاع از آن ملك لازم است حريم آن محسوب گردد كه البته در اينجا منظور از ملك ، مطلق ملك به معني اعم است .
2- وجود زمين موات در مجاورت ملك : دومين عنصر حريم وجود مقداري زمين در اطراف ملك معمور است . گرچه قانون مدني در مورد صفت اراضي اطراف ملك معمور سكوت كرده ليكن به اتفاق كليه فقهاي اماميه و عامه اراضي اطراف ملك بايد وصف موات بودن را دارا باشد . كليه فقها در كتب خود تصريح كرده اند حريم را فقط در اراضي موات مي دانند و تصريح مي كند كه حريم در اراضي معموره ايجاد نمي شود.
اما علماء حقوق در اين خصوص متفق القول نيستد برخي موات بودن را شرط دانسته و برخي آن را لازم نمي دانند و حريم را ولو در املاك متجاوره جاري مي دانند .
عمده حقوقدانان سرشناس بر اين عقيده هستند كه حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و در املاك غير ، حريم رعايت نمي گردد .
درمقابل ، عده اي از حقوقدانان معتقدند كه حريم در هر زميني ولو در املاك متجاوره ايجاد مي شود . چنين استدلال مي كنند كه اگر چه ماده 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم در اراضي موات رعايت مي شود نه در اراضي معموره ، ليكن به تدريج برخي قوانين مانند قانون قنوات 1309 ، قانون ايمني راهها و راه آهن ، قانون حريم درياچه احداثي در پشت سدها ، قانون آب و نحوه ملي شدن آن و نصويب نامه حريم خطوط برق ، به تصويب رسيده است كه دراين قوانين و مقررات ، معناي حقوقي حريم تغيير يافته و از آنجا كه اين قوانين موخر برقانون مدني هستند ازاين رو مفهوم حريم را مي بايست با توجه به اين قوانين و مقررات تفسير نمود .
برخي از صاحبنظران نيز قوانين اخير الذكر را استثنايي بر اصل كلي حق حريم مي دانند و معتقدند كه اين موارد استثنايي ، قابل تسري به موارد ديگر نيست.
برخي ديگر نيز استعمال لفظ حريم در قوانين اخير الذكر را مجازي و ناشي از مسامحه قانونگذار مي دانند و معتقدند كه حريم در قانون مدني معني مخصوص دارد كه با معناي ديگري كه در ساير موارد نظير حريم راه و خطوط انتقال برق به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حريم در موارد اخير الذكر را حق ارتفاق ناشي از حكم قانون مي دانند و اظهار مي دارند كه حريم به اين معني مطلقا ارتباطي به ماده 136 قانون مدني نداشته و لفظ حريم صرفاً به صورت مجازي استعمال گرديده است . به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حريم در فرضي كه يك خط انتقال برق در زمين موات احداث شده و بدين ترتيب ، آن قطعه زمين موات به وسيله آن احيا شده باشد ، در مورد مقداري از اراضي موات اطراف آن كه براي كمال انتفاع و دفع ضرر از آ» لازم است، استعمال حقيقي و منطبق بر قانون مدني و سابقه فقهي است درغير اين صورت استعمال واژه حريم ، مجازي بوده و درحقيقت نوعي حق ارتفاق ناشي زا قانون است كه چندين نوع حق ارتفاق را در بر دارد و آن حق ارتفاق حق العبور ، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواما دربردارد و قانونگذار با مسامحه آن را حريم ناميده است.
با جمع بندي مطالب ذكر شده دراين خصوص ، به نظر مي رسد ، اگرچه قانون مدني در مورد ايجاد شدن حريم در املاك متجاوره سكوت كرده است ليكن تقابل مواد 30 و31 و139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي گردد و ايجاد حريم در ملك غير ، منوط به توافق حكم قانون است . ضوابط مقرر در قانون مدني قاعده كلي و اصل درخصوص حريم املاك است و چنانچه در قوانين ديكر از اين اصل عدول شده و حريم دراملاك متجاوره پذيرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل مي شود و در ساير موارد بايد به اصل و قاعده كلي رجوع كرد و حريم را فقط در اراضي موات معمول دانست
3- وجود رابطه ميان كمال انتفاع ملك و اراضي موات مجاور : سمين عنصر حريم اين است كه وجود زمين حريم براي تكميل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد . ماده 136 قانون مدني اين عنصر را به صراحت بيان كرده است و مثرر داشته كه حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . بنابراين براي ايجاد شدن حريم رابطه اي كه بين ملك و اراضي موات اطراف آن بايد وجود داشته باشد عبارتست از اينكه وجود اراضي مزبور براي كمال انتفاق آن ملك ضروري باشد . يعني انتفاق كامل ملك از ملك احيا شده اطراف آن و انجام برخي تصرفات توسط مالك درآن اراضي و ممانعت ديگران از اعمال برخي تصرفات در اراضي مزبور باشد.
فلسفه حريم :
اغلب فقها و علما حقوق فلسفه حريم ، يعني هدف و منظور مقنن از تشريع تاسيس حقوقي حريم را ، همانطور كه در مادهئ 136 قانوني مدني ذكر شده است كمال انتفاع مالك مي دانند و برخي ديگر جلوگيري از تضرر صاحب حريم را فلسفه حريم مي دانند و برخي ديگر نظري بينابين را انتخاب كرده اند و باتوجه به نوع حريم هم كمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حريم تلقي نموده اند . بدين ترتيب كه درحريم درجه اول فلسفه حريم راكمال انتفاع و درحريم درجه دوم جلوگيري از ضرر را فلسفه حريم ذكر كرده اند .
ميزان حريم :
تعيين ميزان حريم با فلسفه آن بستگي تام دارد . يعني از آنجا كه فلسفه حريم كمال انتفاع احيا كننده از ملك احيا شده است ، لذا ميزان حريمن تا آنجائي است كه كمال انتفاع مالك از ملك متوقف برآن است . يعني آن مقدار ازاراضي اطراف كه براي كمال انتفاع مالك از ملك و جلوگيري از ورود ضرر به آن لازم است . اين اندازه به نوع ملك ، نوع استفاده از آن وضعيت مكان وقوع و نوع مصالح آن بستگي دارد .
قانونگذار در برخي موارد ميزان حريم را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون مدني در مواد 137 و138 حريم چاه ، چشمه و قنات را تعيين كرده ليكن در ماده 138 مقرر كرده كه اگر اين مقدار براي دفع ضرر كافي نباشد ، به اندازه اي كه براي دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد .
طبيعت حقوقي حق حريم :
برخي طبيعت حق حريم را حق ارتفاق و برخي ديگر آن را حق انتفاع و برخي نيز آن را تاسيس حقوقي مستقلي مي دانند . آنان كه معتقدند حق حريم حق ارتفاق چنين اظهارنظر ميكنند كه مدلول ماده 93 قانون مدني شامل ماده 136 نيز مي باشد . بعبارت ديكر حق حريم يكي از موارد حق ارتفاق نظير حق العبور ، حق المجري و غيره مي باشد.
عده ديگري براين گمانند از تعريفي كه ماده 136 قانون مدني براي حريم ارائه داده و ضرورت وجود آن را براي كمال انتفاع لازم شمرده است .
ميتوان استنباط كرد كه حق حريمن يك حق انتفاع است . امابه نظر مي رسد كه حق حريثم با حق انتفاع تفاوت دارد چراكه به تصريح ماده 40 قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه موجب آن شخصي ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كنمد ، درحالي كه حق حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك است كه براي كمال انتفاع آن ضرورت دارد و ديگر ان از اعمال برخي تصرفات درآن محدوده منع شده اند . قانونگذار فلسفه حريم را كمال انتفاع مالك از ملك خود دانسته است و اين امر به معناي برقراري حق انتفاع نيست .
به نظر مي رسد كه حق حريم يك تاسيس حقوقي مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و ساير تاسيسات حقوقي نداشته است و طرز نگارش قانون مدني و جايگاه مواد مربوط به حريم همچنين سابقه فقهي حريم ، مويد اين نظر است .

بررسي ماهيت حريم خطوط برق در حقوق ايران - بخش سوم

دراين قسمت كليات حقوقي حريم مورد بررسي قرار گرفت . در قسمت بعد به بررسي حريم در حقوق ساير كشورها مي پردازيم.
ب- حريم در حقوق ساير كشورها
حريم در حقوق فرانسه
همانطور كه ذكر شد حريم در حقوق كشور ما مطابق ماده 136 قانون مدني و مستنبط از ساير مواد مربوطه اينقانون و قواعد مسلم فقهي و عقايد و نظريات غالب فقها و علماء حقوق ، عبارتست از مقداري از اراضي موات اطراف رقبه احياء شده كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد وبر اين اساس تاسيس حقوقي حريم به ساير تاسيسات حقوقي و حتي حق ارتفاق تفاوت اساسي دارد اما در حقوق فرانسه ، تاسيس حقوقي حريم به صورت تاسيسي جدا و مستقل از ساير تاسيسات حقوقي وجود ندارد.با اين حال مقرراتي شبيه به آنچه كه در برخي قوانين موضوعه كشورمان يافته مي شود در حقوق فرانسه نيز وجود دارد ولي درحقوق آن كشور اين موارد تحت عنوان حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده عمومي شناسايي مي گردد . دو مورد نيز در قانون مدني فرانسه مي توان يافت كه جزو حق ارتفاق درجهت منفعت و استفاده خصوصي است كه تا حدودي شبيه به مقررات حريم درحقوق كشور ما مي باشد .
براساس ماده 637 قانون مدني فرانسه ، حق ارتفاق عبارتست از يك تعهد تحميل شده بريك ملك جهت استفاده و نفع ملك ديگري كه متعلق به شخص ديگري غير از مالك ملك اول است . ملك داراي حق ارتفاق را ملك سودباخته و ملك داراي حق ارتفاق را ملك سود برنده مي نامند .
مطابق ماده 639 قانون مدني فرانسه حق ارتفاق يا ناشي از موقعيت طبيعي اراضي و املاك است يا تعهدات تحميل شده توسط قانون و يا ناشي از قرارداد بين مالكين است . نوع اول از حق ارتفاق طبيعي و نوع دوم را حق ارتفاق قانوني و نوع سوم را حق ارتفاق قراردادي مي نامند . ماده 649 قانون مدني فر انسه ، حق ارتفاق قانوني را يا به منظور منفعت عمومي و يا به منظور منفعت خصوصي مي داند .
درحقوق فرانسه كليه محدوديتهايي كه بر حق مالكيت در جهت حفظ منافع عمومي و سرمايه هاي ملي كشور وارد مي شود تحت عنوان حق ارتفاق منفعت عمومي مورد بحث قرار مي گيرد كهباتوجه به تصريح ماده 649 قانون مدني ، يك حقارتفاق قانوني به حساب مي آيند . معادل واژه حريم در حقوق فرانسه واژه هاي Zone de protection و perimeter de protection و perimeter sensible است كه در برخي قوانين نظير قانون 13 ژوئيه 1925 درخصوص حريم دكلهاي برق بكار رفته اند .
در مجموع حق ارتفاق منفعت عمومي درحقوق فرانسه را ميتوان قابل مقايسه با آنچه قانونگذار كشور ما در جهت حفظ منافع عمومي و استفاده بهينه از برخي تاسيسات حياتي و مهم و درقالب قوانين خاص نظير قانون سازمان برق ايران بيان كرده است و آن را حريم ناميده است ، دانست .
حق ارتفاق منفعت عمومي داراي خصوصيات اداري بوده و گاهي به حق اداري تعبير مي گردد . منافع و مصالح عمومي علت ايجاد اين حق است و به دليل گره خوردن اين حق با نظم عمومي واجب الرعايه بوده و هيچگونه عدول از اين نوع حق ارتفاق نه به وسيله عمل يكجانبه اداره و نه توافق بين مالك و اداره امكان ندارد . همين خصوصيت باعث شده كه در قوانين جزائي و ساير قوانين كشور فرانسه، ضمانت اجراهاي كيفري براي اين حق تشريع شده است .
موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از اين نقطه نظر مي توان آن را به سه گروه طبقه بندي كرد . نوع اول به ممنوعيتهايي اطلاق مي گردد كه برخي از انتفاعات از زمين را محدود مي كند نظير حق احداث بنا يا غرس اشجار . نوع دوم به اختياراتي اطلاق مي گردد كه به اداره يعني صاحب حق ارتفاق اجازه مي دهد كه كارهايي را در ملك سودباخته انجام دهد و تصرفاتي را اعم از موقت يا دائم بر روي زمين عمل آورند .
نوع سوم دسته اي است كه مالك سودباخته را ملزم مي كند كه درملك خود اقداماتي را انجام دهد مثلا مستحدثات و درختان موجود را قلع نمايد . بنابراين اگر به عنوان مثال شبكه برقي را كه از داخل اراضي شخصي عبور مي كند در نظر بگيريم حق ارتفاق دراين مورد به سه نوع تحليل مي گردد :
اول – مالك حق ادقام منافي با آنچه كه مقصود از حريم خط برق است ندارد .
دوم- اداره ميتواند جهت تعمير و نگهداري از آن حريم خط برق را در تصرف بگيرد.
سوم- مالك ملك سودباخته ملزم است كه مستحدثات غير مجاز موجود در حريم را قلع نمايد .
يئوال اين است كه آيا مالك ملك سودباخته ميتواند بابت ضرري كه از تحميل حق ارتفاق به او وارد مي شودادعاي جبران خسارت كند ؟ دراين مورد در حقوق فرانسه نص قانوني وجود ندارد ليكن رويه قضايي تصميم گرفته است كه چنانچه مالك ملك سودباخته متحمل خسارتي گردد كه درنتيجه تحميل اين حق ارتفاق منفعت عمومي بر آن وارد شده است هيچگونه جبرانخسارتي ازاو به عمل نمي آيد مگر آنكه قانون ترتيب ديگري را درمورد خاصي مقرر كرده باشد .
ادامه دارد....

پریز مبدل ولتاژ ساخته شد

پریز مبدل ولتاژ برای نخستین بار در کشور ‌توسط یک مخترع جوان ایرانی ساخته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس جلال‌الدین نهتانی،‌ مخترع جوان ایرانی در خصوص این اختراع گفت: این پریز مبدل با یک باتری 12 ولت برق مستقیم شهری، تغذیه می‌شود. وی افزود: این مبدل دارای 2 خروجی است که شامل یک جریان 220 ولت شهری و 110 ولت متناوب شهری است. این پریز قادر است در مکان‌هایی که برق وجود ندارد و یا در بیابان‌ها و مراتع به‌ صورت سیار ولتاژی را ایجاد کند. این مخترع تصریح کرد: هنگامی که ولتاژ باتری 12 ولت وارد این دستگاه مبدل ولتاژ می‌شود، ولتاژ افزایش می‌یابد و جریان موجود را به جریان متناوب تبدیل می‌کند. وی گفت: این مبدل کوچک به علت داشتن خروجی 220 ولت، مانند برق شهری، اما با کیفیت بهتر عمل می‌کند و قابلیت شارژ انواع باتری‌ها را دارد. این مخترع افزود: تاکنون تنها یک نمونه آزمایشگاهی از این پریز ساخته شده و هنوز به تولید انبوه نرسیده است.
خبرگزاری فارس
۸ آذر ۱۳۸۸

Electric Shock

An electric shock can occur upon contact of a human or animal body with any source of voltage high enough to cause sufficient current flow through the muscles or nerves. The minimum detectable current in humans is thought to be about 1 mA. The current may cause tissue damage or heart fibrillation if it is sufficiently high.
Description
An electric shock is usually painful and can be lethal. The level of voltage is not a direct guide to the level of injury or danger of death, despite the common misconception that it is. A small shock from static electricity may contain thousands of volts but has very little current behind it due to high internal resistance. Physiological effects and damage are generally determined by current and duration. Even a low voltage causing a current of extended duration can be fatal. It should be noted, however, that Ohm's Law directly correlates voltage and current for a given resistance; thus, for a particular path through the body under a particular set of conditions, a higher voltage will produce a higher current flow.
'Let go' current
With sufficiently high current there can be a muscular spasm which causes the affected person to grip and be unable to release from the current source. The maximum current that can cause the flexors of the arm to contract but that allows a person to release his hand from the current's source is termed the let-go current. For DC, the let-go current is about 75 mA for a 70-kg man. For alternating current, the let go current is about 15 mA, dependent on muscle mass.
Shock effects
Psychological

The perception of electric shock can be different depending on the voltage, duration, current, path taken, etc. Current entering the hand has a threshold of perception of about 5 to 10 milliamperes (mA) for DC and about 1 to 10 mA for AC at 60 Hz.
Burns
Tissue heating due to resistance can cause extensive and deep burns. High-voltage (> 500 to 1000 V) shocks tend to cause internal burns due to the large energy (which is proportional to the square of the voltage) available from the source. Damage due to current is through tissue heating.
Ventricular fibrillation
A low-voltage (110 to 220 V), 60-Hz AC current traveling through the chest for a fraction of a second may induce ventricular fibrillation at currents as low as 60mA. With DC, 300 to 500 mA is required. If the current has a direct pathway to the heart (eg, via a cardiac catheter or other electrodes), a much lower current of less than 1 mA, (AC or DC) can cause fibrillation. Fibrillations are usually lethal because all the heart muscle cells move independently. Above 200mA, muscle contractions are so strong that the heart muscles cannot move at all.
Neurological effects
Current can cause interference with nervous control, especially over the heart and lungs.
Issues affecting lethality
Other issues affecting lethality are frequency, which is an issue in causing cardiac arrest or muscular spasms, and pathway - if the current passes through the chest or head there is an increased chance of death. From a mains circuit the damage is more likely to be internal, leading to cardiac arrest.
The comparison between the dangers of alternating current and direct current has been a subject of debate ever since the War of Currents in the 1880s. DC tends to cause continuous muscular contractions that make the victim hold on to a live conductor, thereby increasing the risk of deep tissue burns. On the other hand, mains-frequency AC tends to interfere more with the heart's electrical pacemaker, leading to an increased risk of fibrillation. AC at higher frequencies holds a different mixture of hazards, such as RF burns and the possibility of tissue damage with no immediate sensation of pain. Generally, higher frequency AC current tends to run along the skin rather than penetrating and touching vital organs such as the heart. While there will be severe burn damage at higher voltages, it is normally not fatal.
It is believed that human lethality is most common with AC current at 100-250 volts, as lower voltages can fail to overcome body resistance while with higher voltages the victim's muscular contractions are often severe enough to cause them to recoil (although there will be considerable burn damage). However, death has occurred from supplies as low as 32 volts.
Electrical discharge from lightning tends to travel over the surface of the body causing burns and may cause respiratory arrest.
Point of Entry
Macroshock Current flowing across intact skin and through the body. Current traveling from arm to arm or between an arm and a foot is likely to traverse the heart and so is much more dangerous than current traveling between a leg and the ground.
Microshock Direct current path to the heart tissue
Avoiding danger of shock
Current electrical codes in many parts of the world call for installing a residual-current device (RCD or GFCI, ground fault circuit interrupter) on electrical circuits thought to pose a particular hazard to reduce the risk of electrocution.
It is strongly recommended that people should not work on exposed live conductors if at all possible. If this is not possible then insulated gloves and tools should be used. Also, remember there can be a voltage potential between "neutral" wires and ground. The neutral wire from a high-wattage appliance will have nearly as much voltage potential to ground as its hot wire. However, even a low-wattage appliance isn't safe against electrocution from its neutral wire.
If both hands make contact with surfaces or objects at different voltages, current can flow through the body from one hand to the other. This can lead the current to pass through the heart. Similarly, if the current passes from one hand (especially the left hand) to the feet, significant current will probably pass through the heart.
First aid
The recommended first aid for someone who had received a severe electrical shock has three major components
Call for help
Make sure the victim is no longer in contact with the electrical current source. Turn off all power if this can be done quickly.
Check for breathing and heart beat and apply cardiopulmonary resuscitation, if necessary

من آدم تأثیرگذارى هستم

آموزگارى تصمیم گرفت که از دانش‌آموزان کلاسش به شیوه جالبى قدردانى کند. او دانش‌آموزان را یکى‌یکى به جلوى کلاس می‌آورد و چگونگى اثرگذارى آن‌ها بر خودش را بازگو می‌کرد. آن گاه به سینه هر یک از آنان روبانى آبى رنگ می‌زد که روى آن با حروف طلایى نوشته شده بود:« من آدم تأثیرگذارى هستم.»سپس آموزگار تصمیم گرفت که پروژه‌اى براى کلاس تعریف کند تا ببیند این کار از لحاظ پذیرش اجتماعى چه اثرى خواهد داشت. آموزگار به هر دانش‌آموز سه روبان آبى اضافه داد و از آن‌ها خواست که در بیرون از مدرسه همین مراسم قدردانى را گسترش داده و نتایج کار را دنبال کنند و ببینند چه کسى از چه کسى قدردانى کرده است و پس از یک هفته گزارش کارشان را به کلاس ارائه نمایند. یکى از بچه‌ها به سراغ یکى از مدیران جوان شرکتى که در نزدیکى مدرسه بود، رفت و از او به خاطر کمکى که در برنامه‌ریزى شغلى به وى کرده بود قدردانى کرد و یکى از روبان‌هاى آبى را به پیراهنش زد. و دو روبان دیگر را به او داد و گفت:
ما در حال انجام یک پروژه هستیم و از شما خواهش می‌کنم از اتاقتان بیرون بروید، کسى را پیدا کنید و از او با نصب روبان آبى به سینه‌اش قدردانى کنید. مدیر جوان چند ساعت بعد به دفتر رییسش که به بدرفتارى با کارمندان زیر دستش شهرت داشت رفت و به او گفت که صمیمانه او را به خاطر نبوغ کاری‌اش تحسین می‌کند. رئیس ابتدا خیلى متعجب شد آن گاه مدیر جوان از او اجازه گرفت که اگر روبان آبى را می‌پذیرد به او اجازه دهد تا آن را بر روى سینه‌اش بچسباند. رئیس گفت: البته که می‌پذیرم. مدیر جوان یکى از روبان‌هاى آبى را روى یقه کت رییسش، درست بالاى قلب او، چسباند و سپس آخرین روبان را به او داد و گفت:
لطفاً این روبان اضافى را بگیرید و به همین ترتیب از فرد دیگرى قدردانى کنید. مدیر جوان به رئیسش گفت: پسر جوانى که این روبان آبى را به من داد گفت که در حال انجام یک پروژه درسى است و آن‌ها می‌خواهند این مراسم روبان زنى را گسترش دهند و ببینند چه اثرى روى مردم می‌گذارد. آن شب، رییس شرکت به خانه آمد و در کنار پسر ١۴ ساله‌اش نشست و به او گفت:
امروز یک اتفاق باور نکردنى براى من افتاد. من دردفترم بودم که یکى از کارمندانم وارد شد و به من گفت که مرا تحسین می‌کند و به خاطر نبوغ کاری‌ام، روبانى آبى به من داد. می‌توانى تصور کنی؟
او فکر می‌کند که من یک نابغه هستم!
او سپس آن روبان آبى را به سینه‌ام چسباند که روى آن نوشته شده بود:
«من آدم تأثیرگذارى هستم.»
سپس ادامه داد: او به من یک روبان اضافى هم داد و از من خواست به وسیله آن از کس دیگرى قدردانى کنم. هنگامى که داشتم به سمت خانه می‌آمدم، به این فکر می‌کردم که این روبان را به چه کسى بدهم و به فکر تو افتادم. من می‌خواهم از تو قدردانى کنم. مشغله کارى من بسیار زیاد است و وقتى شب‌ها به خانه می‌آیم توجه زیادى به تو نمی‌کنم. من به خاطر نمرات درسی‌ات که زیاد خوب نیستند و به خاطر اتاق خوابت که همیشه نامرتب و کثیف است، سر تو فریاد می‌کشم. امّا امشب، می‌خواهم کنارت بنشینم و به تو بگویم که چقدر برایم عزیزى و مى‌خواهم بدانى که تو بر روى زندگى من تاثیرگذار بوده‌اى. تو در کنار مادرت، مهم‌ترین افراد در زندگى من هستید. تو فرزند خیلى خوبى هستى و من دوستت دارم. آن گاه روبان آبى را به پسرش داد. پسر که کاملاً شگفت زده شده بود به گریه افتاد. نمی‌توانست جلوى گریه‌اش را بگیرد. تمام بدنش می‌لرزید. او به پدرش نگاه کرد و با صداى لرزان گفت:
« پدر، امشب قبل از این که به خانه بیایى، من در اتاقم نشسته بودم و نامه‌اى براى تو و مامان نوشتم و برایتان توضیح دادم که چرا به زندگیم خاتمه دادم و از شما خواستم مرا ببخشید.» من می‌خواستم امشب پس از آن که شما خوابیدید، خودکشى کنم. من اصلاً فکر نمی‌کردم که وجود من برایتان اهمیتى داشته باشد. نامه‌ام بالا در اتاقم است. پدرش از پله‌ها بالا رفت و نامه پرسوز و گداز پسرش را پیدا کرد. فردا که رییس به اداره آمد، آدم دیگرى شده بود. او دیگر سر کارمندان غر نمی‌زد و طورى رفتار می‌کرد که همه کارمندان بفهمند که چقدر بر روى او تاثیرگذار بوده‌اند. مدیر جوان به بسیارى از نوجوانان دیگر در برنامه‌ریزى شغلى کمک کرد... یکى از آن‌ها پسر رییسش بود و همیشه به آن‌ها می‌گفت که آن‌ها در زندگى او تاثیرگذار بوده‌اند. و به علاوه، بچه‌هاى کلاس ، درس با ارزشى آموختند:
« انسان در هر شرایط و وضعیتى می‌تواند تاثیرگذار باشد. »
همین امروز از کسانی که بر زندگی شما تاثیر مثبت گذاشته‌اند قدردانی کنید.

Friday, December 18, 2009

دژنكتورهاي مينياتوري ( MCB )

عمدتاً از دژنكتورهاي مينياتوري براي محافظت از كابل ها و اتصالات در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه استفاده مي شود. در اين موارد اين وسايل از تجهيزات الكتريكي در برابر افزايش حرارت نيز مطابق با استاندارد DIN VDE 0100-430 محافظت مي نمايند.
در موارد خاص ، در سيستم هاي TN ، دژنكتورهاي مينياتور حفاظت در برابر شوك را نيز تأمين مي كنند. در اين موارد ، اين وسايل از شوك هاي حاصل از نقص عايق كه منجر به ولتاژ لمس بسيار بالا مي گردد ، محافظت مي نمايند.
از دژنكتورهاي مينياتوري در تمام انواع سيستم هاي توزيع مي توان استفاده كرد، در ساختمان هاي مسكوني ، اداري و نيز كاربردهاي صنعتي. انواع متعدد دژنكتورهاي مينياتوري و طيف وسيع لوازم جانبي آنها ( اتصالات كمكي و اتصالات سيگنال عيب ، آزاد كننده هاي شنت مدار باز و غيره ) باعث مي گردد كه نيازمندي هاي گوناگون كاربردهاي متفاوت را برآورده نمايند.
براي محافظت از تجهيزاتي كه به مدار متصل شده اند ، چهار مشخصه قطع ( A, B, C, D ) وجود دارد .
مشخصه هاي قطع
مشخصه هاي قطع A : اين مشخصه به طور خاص مناسب حفاظت از ترانسفورمر در مدارات اندازه گيري و مدارات الكتريكي با اتصالات بلند مي باشند. كه مطابق استاندارد بايد در 0.4 s قطع گردند.
مشخصه قطع B : مشخصه استاندارد براي مدارات خروجي پريز در ساختمان هاي مسكوني و اداري است.
مشخصه قطع C : مناسب تجهيزاتي كه در آنها جريان وصل به طور قابل ملاحظه اي بالا است. مثل لامپ ها و موتورها
مشخصه قطع D : مناسب تجهيزات توليد كننده پالس مثل ، ترانسفورمرها، گيره هاي سولونوئيدي و خازن ها، مي باشد.
روش كار : دژنكتورهاي مينياتوري براي كاركرد دستي با مكانيسم Trip free ( آزاد كننده حرارتي لحظه اي ) ، طراحي شده اند. چندين وسيله را مي توان به صورت خارجي با استفاده از دستگيره ها و يا به صورت داخلي توسط آزاد كننده ها ، به يكديگر متصل كرد.
استانداردها : مهمترين استاندارد بين المللي براي دژنكتورهاي مينياتوري IEC 60898 است.
انواع : دژنكتورهاي مينياتوري در انواع يك ، دو ، سه ، چهار پل و با يك هادي خنثي سوئيچ شده موجود هستند. مطابق IEC 60898 ، دژنكتورهاي مينياتوري مي توانند داراي جريان هاي نامي زير باشند :
- تجهيزات با عمق كلي 55mm : 3/0 آمپر تا 63 آمپر
- تجهيزات با عمق كلي 70 mm : 40 آمپر تا 125 آمپر
بر اساس نوع طراحي مي توان ، اتصالات سيگنال خطا ، آزاد كننده هاي شنت مدار باز و تجهيزات حفاظتي جريان باقيمانده را به اين وسايل اضافه نمود.

تجهيزات مونيتورينگ عايق

در سيستم هاي IT ، حفاظت در برابر تماس غير مستقيم به وسيله مونيتورينگ عايق تأمين مي گردد. مونيتورينگ عايق به وسيله دستگاه مونيتورينگ عايق كه مقاومت عايق را به طور پيوسته اندازه گيري مي كند، انجام مي شود. اگر خطاي عايقي بين يك بخش فعال ( شامل هادي خنثي نيز مي شود ) و يك بخش هادي بدون حفاظ و يا نسبت به زمين وجود داشته باشد ، يك سيگنال صوتي و تصويري توسط دستگاه توليد مي گردد. البته دستگاه از مدار قطع نخواهد شد. اين بدان معني است كه وسايل و تجهيزاتي كه براي ثبت علائم حياتي بيمار و عمليات پزشك مورد استفاده قرار مي گيرد تا زمان رفع عيب همچنان مي توانند با ايمني كاملي به كار خود ادامه بدهند.
كاربرد اين دستگاه : در آلمان بر اساس استاندارد ، سيستم ولتاژ AC ( 230 V AC,50/60 Hz ) در اتاق هايي با كاربرد پزشكي ( مثل اتاق هاي عمل، واحدهاي مراقبت ويژه، اتاق هاي آزمايش ) بايد مجهز به دستگاه مونيتورينگ عايق باشند.
چراغ هاي اتاق عمل با ولتاژ 24 V AC نيز مي تواند مونيتور شود. براي افزايش قابليت اطمينان عملياتي در اتاق هاي با كاربرد پزشكي ، مونيتورينگ بار نيز بايد براي ترانسفورمر تغذيه انجام شود.
طرز كار : دستگاه مونيتور عايق به وسيله مقاومت بزرگي كه درون خود دستگاه مجتمع شده است به سيستم اتصال زمين نشده مورد نظر وصل مي گردد. جريان توليد شده به وسيله مقاومت بزرگ و ولتاژ بر هم نهاده 24 V DC اندازه گيري مي شود. مقادير عملياتي 50 كيلواهم يا 100 كيلواهم رله سيگنالينگ به وسيله يك كليد انتخاب مي گردد و بنابر اين نقص عايقي كه در حداقل مقاومت 50 كيلواهم اتفاق مي افتد تشخيص داده مي شود. ديودهاي نوراني روش قابل اطميناني براي نمايش افت در مقاومت عايق به مقادير 250 كيلواهم، 100 كيلواهم يا 50 كيلواهم ارائه مي كنند. اندازه گيري مقاومت عايق : يك ولتاژ DC درون مونيتور عايق توليد مي شود كه براي اندازه گيري مقاومت عايق به كار مي رود. يك قطب به زمين متصل مي شود و ديگري به هر يك از هادي هاي خارجي كه بايد مونيتور شوند، وصل مي گردد.بر حسب آنكه تأسيسات الكتريكي بين هادي خارجي و زمين چگونه عايق شده باشد ، يك جريان نشتي جاري مي شود، دامنه اين جريان توسط مونيتور عايق اندازه گيري مي شود. يك رديف LED ( كه بر حسب كيلواهم مدرج شده است ) مقاومت عايق را نشان مي دهد. هنگامي كه از مقدار تنظيمي تجاوز شود ، يك سيگنال بصري و يا صوتي به وسيله مدار اندازه گيري توليد مي گردد. سيگنال صوتي را مي توان خاموش كرد، اما سيگنال بصري تا مرحله رفع نقص ، به علامت دادن ادامه مي دهد.

مهم : در تأسيساتي كه به صورت الكتريكي به يكديگر متصل هستند، فقط بايد از يك دستگاه مونيتورينگ عايق، استفاده شود. در صورت اتصال دستگاه مونيتورينگ دوم ، جريان نشتي سيستم بين دو دستگاه توزيع شده، كه منجر به اندازه گيري نادرست هر دو دستگاه خواهد شد.