Wednesday, June 30, 2010

آشنايي با سيستم انرژي برق در قطارشهري و مترو (4)

بخش هاي مختلف شبكه برق بالاسري در پروژه قطارشهري مشهد:
1. شبكه مسير رو باز
2. شبكه تونل
3. شبكه دپوها
1. شبكه مسير روباز
مطمئنا اين شبكه نيز مانند تمام شبكه هاي هوايي داراي بلوك يا section هايي مي باشد . در يك شبكه طول بلوك ها گاها به 3km نيز ميرسد كه در پروژه قطارشهري مشهد بيشترين طول يك بلوك 1200m است
در اين پروژه بيشترين فاصله پايه هاي OCS،60m است و در محل هايي كه ريل قوس دارد و داراي فراز و نشيب است فاصله پايه ها تغير مي كند.
ما مي خواهيم انرژي الكتريكي را به كمك سيمي به نام سيم اتصال contact wire و پانتوگراف به قطار انتقال دهيم و مطمئنا زماني پانتوگراف مي تواند راحت با سيم اتصال ، تماس داشته باشد كه نسبت به سطح ريل، كاملا صاف باشد و تغيير ارتفاع شديد نداشته باشد تا بتوان ايجاد يك خاصيت ارتجاعي در پانتوگراف ، به راحتي انرژي را از سيم اتصال دريافت كرده و به قطار منتقل كنيم. به همين دليل است كه براي شبكه بالاسري دو نوع سيم لازم مي شود:
1. سيستم اتصال
2. سيستم حمال
وظيفه سيم حمال نگه داشتن سيم اتصال به صورتي است كه اصلا افتادگي نداشته باشد ووظيفه ديگر آن نيز انتقال انرژي الكتريكي است . بين دو سيم حمال و اتصال، سيمي به عنوان سيم تارDropper wire قرار دارد كه عمود بر سطح زمين است.
براي اينكه ما به منظور اصلي خود يعني صاف بودن سيم اتصال برسيم ، شبكه هوايي را به بلوك هايي تقسيم مي كنيم و در ابتدا و انتهاي بلوك ، ابتدا و انتهاي سيم هاي اتصال و حمال را به وزنه هايي مي بنديم تا انبساط و انقباض سيم به دليل تغييرات دما ، تغييري در صاف بودن سيم اتصال، ايجاد نكند.
در انتها نيز انرژي الكتريكي انتقال يافته به سيم اتصال، به پانتوگراف قطار منتقل مي شود تا براي انرژي الكتريكي مورد نياز قطار مورد استفاده قرارگيرد.
در شبكه برق بالاسري سيم هاي هوايي داراي بار مثبت و ريل داراي بار منفي است.
2.شبكه برق بالاسري داخل تونل:
شبكه بالاسري تونل مانند شبكه برق بالاسري مسير رو باز است با اين تفاوت كه در اين سيستم پايه هاي o.c.s وجود ندارد و يراق آلات توسط پيچ رولپلاك به سقف تونل مستقر مي شود و از نظر بلوك بندي و تغذيه نيز مانند شبكه برق بالاسري مسير رو باز مي باشد.
3. شبكه برق بالاسري در دپوها:
شبكه برق بالاسري در دپوها به روش هد اسپن Hed span ميباشد. به اين صورت كه اگر ما از بالا به اين شبكه نگاه كنيم مانند يك تور شطرنجي است و بر خلاف طول مسير كه سيم حمال موازي با سيم اتصال بود، در اين شبكه، سيم حمال عمود بر راستاي سيم اتصال مي باشد.
تجهيزات شبكه برق بالاسري O.C.S
1. پايه هاي نصب تجهيزات
پايه هاي شبكه بالاسري با توجه به محلي كه قرار مي گيرند مانند ابتدا و انتهاي بلوك ، سوزن يا وسط بلوك، داراي انواع مختلفي است زيرا در هر نقطه بارهاي وارده بر پايه متفاوت است.
2. سيم حمال : در پروژه قطارشهري مشهد اين سيم دو رشته است با سطح مقطع 150mm وظيفه اصلي آن نگه داشتن سيم اتصال جهت جلوگيري از هرگونه افتادگي مي باشد.
3. سيم اتصال : وظيفه آن انتقال انرژي الكتريكي به پانتوگراف قطار است و داراي مقاطع mm 120است. اين سيم يكپارچه و مفتولي مي باشد.
4. سيم تار: وظيفه آن نگه داشتن سيم اتصال با كمك گرفتن سيم حمال مي باشد.
5. عايق ها يا ايزولاتورها : همانگونه كه در شكل معلوم است اين عايق ها دو وظيفه دارند:
الف- تحمل وزن سيم هاي حمال
ب- عايق كردن سيم ها
6.پست هاي مختلف: براي بستن سيم حمال بر روي بازوها و بستن آن ها به وزنه ها مورد استفاده قرار گيرند.
7. كليدها: در شبكه برق بالاسري دو نوع كليد وجود دارد
الف- كليدهاي فيدري : برق پست كشش را به شبكه با لاسري منتقل مي كند
ب- كليدهاي سكسيونري : وظيفه اتصال با پارالل كردن دو بلوك را به عهده دارند.
8. برق گيرها : در روي كليدهاي فيدري نصب مي شود
9. وزنه ها : در ابتدا و انتهاي بلوك براي صاف نگه داشتن سيم در مقابل انقباض و انبساط استفاده مي گردد.
10.چرخ وزنه ها: اين چرخ ها واسطه بين سيمه و وزنه مي باشند نسبت نيروي كشش سيم را تغيير مي دهند.
11. ميل مهارها: پايه هاي شبكه در ابتدا و انتهاي بلوك ، نيروي زيادي وارد مي شود ، براي مقابله با اين نيرو بايد آنها را از طرف ديگر مهار كرد و اين كار توسط ميل مهارها صورت مي گيرد.

آشنايي با سيتم انرژي برق در قطارشهري و مترو (3)

قطارهاي بين شهري train
براي مسافت طولاني بين شهرها با سرعت حركت بيش از 120 كيلومتر سيستم برق شبكه بالاسري با ولتاژ 25 كيلو ولت تك فاز جريان AC بايد باشد.
مقايسه بين روش هاي برق رساني
همان گونه كه ديديد در سيستم هاي برق ناوگان ريلي با دو روش برق رساني به قطار با توجه به استاندارد IEC60850 ، EN50163 صورت مي گيرد.
1- شبكه بالاسري
2- سيستم ريل سوم
در توان هاي بالا با ولتاژ 750 ولت استفاده از شبكه OCS مناسب يست چون باعث سنگين شدن شبكه و قطور شدن پايه ها مي شود و تنظيمات شبكه مشكل خواهد بود.
به لحاظ طبيعت ريل سوم در اتصال جاروبك به ريل نسبت به OCS انعطاف كمتري وجود دارد به همين دليل در سرعت هاي بالا از ريل سوم نمي توان استفاده كرد و با كوچكترين غير و يكنواختي جاروبك مي شكند.
همان گونه كه مي دانيد در OCS پانتوگراف به علت زيگزاگ بودن شبكه سايش كمري دارد. اما در ريل سوم به دليل ثابت بودن محل جاروبك سايش در آن زياد است و به همين دليل مداوم جاروبك ها در بايد تعويض شود.و آلودگي كربن در تونل زياد خواهد بود و هزينه نگهداري ريل سوم نسبت به شبكه بالاسري زياد است.
در OCS بيشتر سوانح مربوط به قطع شدن سيم بر اثر سايش و خوردگي است ، تعمير چنين سوانحي به ساعت ها وقت نياز داردبه همين دليل تعميرات و نگهداري در OCS حساس تر است.
هزينه احداث ريل سوم از شبكه بالاسري است ولي هزينه نگهداري و تعميرات ريل سوم كمتر از شبكه بالاسري مي باشد.
در سيستم ريل سوم احتمال برق گرفتگي پرسنلي كه به تعميرات خطوط مشغول هستند زياد است و به همين دليل حتما در زمان اين گونه عمليات برق بايد قطع شود.
اين مسئله آنقدر مهم است كه در روي سكوي ايستگاه ها شستي هاي اضطراري در اختيار مسافر خواهد بود كه با احساس خطر برق شبكه قطع شود اين شستي ها مانند شستي هاي اعلام حريق هستند كه توسط يك شيشه حفاظت مي شود.
ما به صورت يكپارچه نمي توانيم ريل سوم داشته باشيم و بايد براي اتصال قطعه هاي آن ها از كابل استفاده كنيم كه اين كابل ها و محل اتصال معمولا مشكل آفرين است .
در خطوط ريلي كه قوس آن ها كمتر از 50 متر است از ريل سوم نمي توان استفاده كرد.
در محل سوزن ها و قوسي ها معمولا سيستم ريل سوم دچار مشكل مي شود و قطار با سرعت بسيار پايين در اين نقاط بايد حركت كند.
به علت اينكه ريل سوم در پايين و در مجاورت خطوط نصب مي گردد بروز حوادث طبيعي مانند سيل و آبگرفتگي، برف، باران، خطر برق گرفتگي را زياد مي كند و باعث از كار افتادن سيستم انتقال مي شود.
بعد از هر آب افتادگي حتما كل ايزو لاتورها بايد نظافت شود.
با خارج شدن قطار از ريل اولين جايي كه آسيب مي بيند ريل سوم است و پس از اين حادثه اتصال كوتاه شديد رخ مي دهد و جرقه هاي شديد به وجود مي آيد كه در اكثر موارد باعث آتش سوزي در قطارو ترس و وحشت مسافران مي شود اين موضوع را ما در شبكه بالاسري نداريم.
چون سيستم با برق dc كار مي كند با هربار جدا دشدن جاروبك از ريل سوم قوس الكتريكي شديد به وجود مي آيد. و اين مسئله باعث آسيب جدي به ريل مي شود.
درجه بالاي اطمينان در تامين برق براي ناوگان مهم تر است به همين دليل سيستم تغذيه قطار نيز بايد از چند نقطه تامين شود.
آماده سازي توان الكتريكي براي قطار:
برقي كه از شبكه شهري دريافت مي شود ابتدا به پست هاي پاساژ منتقل مي گردد و سپس به پست هاي كشش پست تغذيه قطار وارد مي گردد و سپس به شبكه تغذيه قطار داده مي شود منتقل مي گردد. همانگونه كه گفته شد با توجه به اهميت حركت قطار، برق اين سيستم تحت هيچ شرايطي نبايد قطع گردد لذا هر پست كشش نيز از دو پست پاساژ و رينگ داخلي تغذيه مي شوند. بنابراين فقط در شرايط بحراني قطع برق كل شهر قطار بدون انرژي الكتريكي خواهد ماند.
برق انتقال يافته به پست هاي كششي 20kv است.
بيشترين تواني كه در پست هاي كششي مصرف مي شود، توان مصرفي قطار است و علاوه بر آن سيستم برقي ايستگاه ها نيز از همين برق استفاده مي كند (جز واحدهاي تجاري كه از برق محلي استفاده مي نمايند)
برق ايستگاه ها : از يك ترانسفورماتور 20kv به 400v توسط كابل هاي دفني تامين مي گردد.
نوع برق مورد استفاده در قطار:
در هر پست تركشن توسط دو ترانس و دستگاه يكسو كننده برق پس از يكسو شدن به ولتاژ 750v dc براي استفاده قطار تبديل مي گردد و توسط كابل هايي كه از داخل داكتها عبور داده مي شود براي تامين برق سيستم شبكه تغذيه قطار استفاده مي شود .
مطمئنا براي تغذيه مناسب قطار در فاصله هاي بايد پست هاي كشش وجود داشته باشد كه در پروژه قطارشهري مشهد اين اين فاصله معمولا 2km است به همين دليل در فاصله 18.5km طول خط يك يك پروژه قطارشهري مشهد از يازده عدد پست كششي استفاده شده است به علاوه چهار عدد پست پاساژ كه برق پست هاي كششي را تامين ميكند.

آشنايي با سيستم انرژي برق در قطارشهري و مترو (2)

روش هاي برق رساني به قطار
شبكه بالاسري
در اين روش به كمك شبكه اي كه در بالاي سر قطار ايجاد مي شود انرژي قطار تامين مي شود.
مزاياي شبكه بالا سري
در پست ها تنظيم كننده ها لازم نيست زياد حساس باشند.
ساييدگي پانتو گراف نسبت به جاروبك در ريل سوم كمتر است.
صدا در شبكه بالاسري نسبت به ريل سوم كمتر است.
براي تعميرات ريل نياز به قطع كردن برق نيست.
خطرات جاني براي افرادي كه از روي ريل حركت مي كنند بسيار كم است.
معايب
دشواري در تنظيمات اوليه شبكه
دشواري در ترميم شبكه بعد از سوانح
خطرات رعد وبرق و شاخ و برگ درختان محيط هاي باز
ريل سوم
در اين روش به كمك يك ريل هادي كه در كنار دو ريل ديگر نصب مي شود انرژي قطار تامين مي شود.
اما اگر بخواهيم از ريل سوم براي تغذيه قطار استفاده كنيم استاندارد سيستم هاي ولتاژ اروپايي در راه آهن هاي برقي بر اساس EN50163 به ما فقط اجازه مي دهد از ولتاژ 750 ولت استفاده كنيم.پس اگر ما بخواهيم از سطوح ولتاژ بالاتر استفاده كنيم بايد از شبكه OCS استفاده كنيم.
معمولا ريل كنتا تاكت سيم هادي با سطح مقطع ماكزيمم 900 ميلي متر مربع مي باشد به همين دليل در جاهايي كه ترافيك زياد است و ما مي خواهيم از ولتاژ 750 استفاده كنيم ريل سوم پيشنهاد مي شود. اين ريل تا 6000هزار آمپر به ما جواب مي دهد.
مزاياي ريل سوم با ولتاژ 750 ولت و جريان مستقيم
نصب شدن در قطعات كوچك با بهترين فاصله جدا كننده
استفاده از برق متناوب محلي در شهر براي پست هاي حمل و نقل و ركتيفايرها
ساده بودن سيستم
معايب
براي حفا ظت بيشتر بايد در مسيرهاي مستقيم استفاده شود
پيچيدگي در نصب كليدها
خطر برق گرفتگي براي پرسنلي كه روي خط حركت مي كنند و براي حفاظت پرسنل لازم است از روكش هاي عايق استفاده شود.
چون سطح جريان در اين سيتم بالاست و در ابتداي راه اندازي قطار جريان زيادي طلب مي كند و بار زياد است در هدوي كم ممكن است بعضي اوقات اتصال كوتاه رخ دهد و براي رفع مشكل بايد كليد را باز كرد.
تنظيمات زياد و حساس كليدها در پست
مقايسه روش هاي گوناگون برق رساني در سيستم حمل و نقل ريلي
ضوابط انتخاب روش هاي برق رساني
براي خطوط جديد ريلي كه ساخته مي شوند روش برق رساني بيشتر وابسته است به نوع ناوگاني كه در آن خط حركت مي كنند براي مثال در پروژه هاي دنيا از معيارهاي عمومي زير تبعيت مي شود.
براي ناوگاني مانند تراموا
در اكثر موارد چون مسير حركت ترامواها مستقيم نيست از شبكه بالاسري OCS سبك مدل واگن برقي با ساپورت هاي سبك استفاده مي شود.
در خط هايي كه كاملا مستقيم هستند از ريل سوم مي توان استفاده كرد.
براي تراموا بهترين رنج ولتاژ كار ولتاژ 750 ولت مستقيم است و رنج توان و قدرت يكسو كننده ها در اين سيستم نسبتا كم است حدود 600 تا 900 كيلو وات
براي ناوگاني مانند متروي سبك
در خط هايي كه كاملا مستقيم هستند از ريل سوم استفاده مي شود
اگر اين خط در مسيرهاي مستقيم نباشد از شبكه بالاسري استفاده مي شود
براي متروي سبك بهترين رنج ولتاژكار ولتاژ 750 ولت و 1500 ولت مستقيم است رنج قدرت يكسو كننده ها در اين سيستم 1000 تا 2000 كيلووات است.
براي ناوگاني مانند مترو
مطمئنا به دليل مستقيم بودن مسير كانون انتخاب بر روي استفاده از ريل سوم با ولتاژ كار 750 ولت مستقيم خواهد بود.
اما امروزه از شبكه بالاسري با ولتاژ 1500 ولت و 3000 ولت مستقيم توصيه مي شود.
براي ناوگاني مانند قطار حومه شهري
سيستم برق شبكه بالاسري با ولتاژ 1500 تا 3000 ولت DC انتخاب خواهد شد
براي مسافت طولاني تر در حومه شهر با ماكزيمم سرعت 120 كيلومتر سيستم برق شبكه بالاسري با ولتاژ 25 كيلو ولت تك فاز جريان AC پيشنهاد بهتري مي باشد

آشنايي با سيستم انرژي برق در قطارشهري و مترو (1)

از آنجا كه در سيستم هاي قطارشهري و مترو انرژي برق حرف اول و آخر را مي زند بر آن شديم كاربران عزيز را با اين سيستم آشنا نماييم كه جا دارد در ابتداي كلام از جناب آقاي مهندس باقرزاده مدير محترم برق و سيگنالينگ قطارشهري و جناب آقاي مهندس طاهري كارشناس برق و مدير محترم نگهداري خط 1 قطارشهري مشهد كه اطلاعات جامعي را در اختيار ما قرار دادند تشكر و قدرداني نماييم .
سيتم توزيع انرژي در مترو
در متروانرژي برق براي دو بخش مهم استفاده مي شود
الف :برق مصرفي در ايستگاهها
ب:برق مصرفي قطار
برق مصرفي در ايستگاهها
مصرف كننده هاي الكتريكي داخل يك ايستگاه مترو شامل موارد زير هستند.
1- روشنايي ايستگاه
2- سيستم هاي حرارتي و برودتي
3- آسانسور و پله برقي ها
4- سيستم هاي مخابرات و اطلاع رساني مانند بلندگوها و تابلوهاي( PIS (Passenger information system
5- سيستم هاي سيگنالينگ كه اطلاعات قطار را منتقل مي كنند
6- تجهيزات ديگر مانند گيت هاي ورودي، دوربين‌ها، سيستمهاي اعلام حريق، پمپ‌هاي آب، آب‌ گرمكن هاو ...
درجه اهميت اين تجهيزات در ايستگاههاي مترو از نظر قطع شدن برق با هم متفاوت است .
چون حركت قطار به فعال بودن سيستم سيگنالينگ بستگي دارد برق اين سيستم نبايد به هيچ عنوان قطع شود برق سيستم مخابرات نيز چون بستر انتقال اطلاعات است نبايد قطع شود. معمولاً براي اين سيستم ها از UPS هاي on line استفاده مي شود كه بعد از قطع شدن برق با توجه به ظرفيت باطري ها معمولاً از 1 تا 10 ساعت برق اين تجهيزات از UPSها تامين مي شود.
اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه سيستم هاي خنك كننده اتاق‌هاي مخابرات و سيگنالينگ كولرهاي گازي است و اين سيستم‌ها را نمي توان توسط UPS تامين انرژي كرد و اگر قطعي برق طولاني شود گرم شدن سيستم ، باعث مختل شدن كار مي شود .
پس قطعي برق كل ايستگاه براي اين سيستم‌ها نمي تواند بيشتر از چند ساعت باشد .
قطع شدن برق گيت ها ، سيستم هاي حرارتي و برودتي پمپ هاي آب، آب گرمكن ، پله‌هاي برقي، آسانسورها به صورت موقت مشكل چنداني را در سرويس دهي ايجاد نمي كند.
قطع شدن برق در دوربين‌ها، بلندگوها ،تابلوها اطلاع رساني (PIS) ، ساعت ها ، سيستم هاي اعلام حريق به علت داشتن UPS و مصرف كم نيز مشكل چنداني ايجاد نمي كند اما باز هم بايد زمان آن كوتاه باشد.
اما روشنايي در اكثر موارد نياز است و تامين برق سيستم روشنايي نيز از برق عادي و سيستم اضطراري مخصوص روشنايي(UPS صنعتي) تامين مي شود و در اين رابطه حداكثر تا 3 ساعت مي توان از UPS صنعتي استفاده كرد.
پس با اين توضيح متوجه مي شويم كه ايستگاه مترو به دليل حياتي بودن داراي درجه اهميت زيادي است حال براي اينكه قطعي برق در ايستگاه‌ مترو كم شود و درجه اطمينان زياد شود سيستم تغذيه اصلي ايستگاه بايد دوبل و از دو سو تغذيه در نظر گرفته شود.
روش اول:
اين روش در ايستگاههايي استفاده مي شود که به هم نزديك هستند
پست مي تواند داخل يک ايستگاه باشد و در آن واحد ايستگاه از يكي پستها تغذيه مي شود .
روش دوم:
اين روش در ايستگاههايي استفاده مي شود که از هم دور هستند و در آن واحد ايستگاه از يکي از ترانسها تغذيه مي شود پس دوبل بودن سيستم تغذيه به اين دليل است كه برق ايستگاه نبايد به هيچ عنوان قطع شود و اگر هم قطع شد، از توان UPSها براي زمان تخليه مسافرين از ايستگاه استفاده مي توان كرد
در سيستم هاي قديمي تر براي ايجاد اطمينان در برق ايستگاه از دو روش زير به صورت مدار شکل استفاده مي كردند
1- استفاده از ديزل ژنراتور براي ايستگاه ها
2- استفاده از انشعاب هاي برق محلي براي ايستگاه ها
لازم به ياد آوري است مديريت اين سيستم هاي از دو سو تغذيه بسيار مهم است و مطمئنا يك ايستگاه نمي تواند در آن واحد از هر دو طرف تغذيه شود چون سيستم دچار تداخل مي شود. در قديم اين مانورها در زماني که برق ايستگاه از(UPS) تامين مي شد به صورت دستي انجام مي گرفت که گاهي به دليل خطاهاي انساني همراه با مشكلاتي نيز بود ولي امروزه با پيشرفت سيستم ها کنترل اين عمليات از راه دور و به کمک سيستم (SCADA) انجام مي شود.
نوع برق درسيستمهاي برق‌رساني به قطار
در اين رابطه مطمئنا ما از دو سيستم AC, DC استفاده ميکنيم
در سيستم هاي برق رساني به قطار سيستم DC براي قطار درون شهري استفاده مي شود و سيستم AC براي قطارهاي بين شهري استفاده مي گردد. امروزه استفاده از ولتاژ 600 ولت تقريباً منسوخ شده است براي تغذيه قطار درسيستم هاي ريلي شهري ولتاژهاي 750 و1500 و3000 ولت DC پيشنهاد مي شود.
براي تغذيه قطار درسيستم هاي ريلي بين شهري ولتاژهاي 15 و25 و50 کيلو ولت AC پيشنهاد مي شود.
در قطار هاي درون شهري مانند تراموا و مترو از برق DC استفاده ميشود.
چون در قطارهاي شهري نياز به شتاب اوليه بالا و سرعت گرفتن سريع قطار مي باشد هر واگن خود کشش است و بايد داراي موتور مستقل باشد و براي رسيدن به شتاب اوليه بالا و سرعت گرفتن سريع قطار بايد از موتور هاي DCسري استفاده شود.
به همين دليل برق ACدر پستها بهDCتبديل شده و به کمک شبکه در اختيار هر واگون قرار ميگيرد .البته امروزه به کمک علم الکترنيک صنعتي ميتوان از موتور هاي ACبه جاي موتور DCاستفاده کرد اما بازهم به دلايل فني شبکه بايد DCباشد.
چون ما درمحدوده شهري قرار داريم در اين رابطه ولتاژهاي 750و1500ودرفواصل دورتر از3000 ولتDC استفاده ميشود.
در قطار هاي سنگين بين شهري و حومه شهري از برق AC استفاده ميشود
چون در قطارهاي بين شهري و حومه شهري نياز به شتاب اوليه بالا و سرعت گرفتن سريع قطار نمي باشد هر واگن خود کشش نيست وکل واگن ها به کمک يک کشنده کشيده ميشوند.
ولي بازهم در اين کشنده از موتور هاي DC سري استفاده شود .به همين دليل برق ACدريافت شده از شبکه بالاسري در قطار به برق DC تبديل شده و در اختيار موتور ها قرار ميگيرد.
البته امروزه به کمک علم الکترنيک صنعتي ميتوان از موتور هاي ACبه جاي موتور DC استفاده کرد اما بازهم به دلايل فني به برق DC در قطار نياز است.چون ما درمحدوده خارج ازشهري قرار داريم در اين رابطه ولتاژهاي 25کيلو ولتAC استفاده ميشود.

استخدام كارشناس ايمني در شركت مادر تخصصي توانير

شركت مادر تخصصي توانير، در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره، از بين فارغ التحصيلان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از طريق برگزاري آزمون، مصاحبه و گزينش، در صورت كسب نمره حد نصاب در شركت هاي وابسته ( غير دولتي ) به صورت قراردادي استخدام مي نمايند.
3 نفر مرد يا زن : ليسانس و بالاتر در رشته ايمني و بهداشت صنعتي يا حرفه اي / ليسانس و بالاتر در رشته حفاظت محيط كار / ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع- ايمني صنعتي
براي اطلاعات بيشتر به لينك ذيل مراجعه نماييد :
داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي بايستي حداكثر تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 01/05/1389 از طريق سايت اينترنتي فوق ( در انتهاي صفحه اطلاعيه ) اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.

? What is an Electrical Burn

When electricity passes through a resistant material such as the human body, energy is given off in the form of heat. This is the cause of electrical burns. The extent of the burn depends on the size of the current, the pathway (i.e. head to toe, hand to hand, etc.), and the length of exposure.
Strength of Electrical Current
The strength of a shock it takes to severely injure or kill someone varies greatly on the situation and on previous heart conditions. A shock as low as 50 volts has killed people by causing heart arryhythmias or heart attacks. However, people have survived shocks greater than 100,000 volts (lightning).
The Pathway of the Electrical Current
Much of the severity of the burn depends on the path of the current through the body. If the current passes through the brain, heart, or other vital organs, severe injury or death may occur. The most current passes through these vital areas when it travels parallel to the body (head to toe); much less passes through these areas when it goes perpendicular (hand to hand).
Types of Electrical Burns
There are three main types of electrical injury:
- True electrical burns result from direct contact with an electric source where the current flows from the source, through the body, and to the ground. This type of burn exhibits a characteristic entry and exit point burn, with the exit wound typically being larger than the entry.
- Arc burns result when current jump from its source to the ground, but a body between the potential difference of the two points, and thus electricity passes through. An example of this type of burn is a burn caused by high-tension power lines. Instead of just one entry and exit wound, there may be many points of injury.
- Thermal burns result when the arc or sparks ignite clothing, and thus cause typical thermal burns. This type of burn usually occurs with a true electrical burn.
Effects of an Electrical Burn
Besides directly burning tissue and physically damaging organs, there are other effects of burn injuries. High voltage can cause intense muscle contractions that frequently fracture or dislocate bones. Particularly common effects of electrical injuries are heart dysfunctions, which occur in around 1/3 of patients with electrical injuries. Electrical current through the heart disrupts the normal electric-driven beat of the heart, causing right-bundle branch block, tachycardia (speeding up of the heart beat), or arrhythmias. Electrical injuries are also known to cause cataract formation, neurological damage and kidney failure.
Compensation for Victims of Electrical Burns
To get compensation in an electrical burn lawsuit, the burn victim must prove that the following elements:
- Someone had a duty of care
- That person breached that duty of care
- The breach of that duty caused the burns
If the above elements of the case can be proved, then the only remaining issue is the amount of money the victim should recover. Generally, the amount recoverable includes past and future medical expenses, past and future loss of earnings, past and future pain and suffering (which includes disfigurement and emotional distress) and other damages.
In severe electrical burn cases, pain and suffering is unquestionably horrendous, so the compensation for pain and suffering is often high. Read about the phases of burn pain.

!! Electric shock from welding can kill

Electric shock from welding can kill!! Any electric welder, AC or DC, has the power to cause electrocution if the electrode touches your bare skin while you are grounded.
Two recent accidents have occurred when employees were using an electric arc welder. They received electrical shocks resulting in one fatality and a near-fatality.
To avoid electric shocks and possible electrocution, personnel should take the following precautions:
- Wear dry, insulated gloves in good condition and protective clothing. (Change as necessary to keep dry)
- Insulate yourself from the workpiece and ground by wearing rubber soled shoes or stand on a dry insulated mat. Do not touch the ground with any other part of your body.

- Use fully insulated electrode holders.
- Do not use worn, damaged, undersized or poorly spliced cables.
- Do not wrap cables carrying current around your body.
- Do not touch an energized electrode with bare hands.
- Turn off all equipment when not in use.
- Use only well maintained equipment. Repair or replace damaged parts before further use.
- Wet working conditions should be avoided. Even a person's perspiration can lower the body's resistance to electrical shock.
The avoidance of electrical shock is largely within the control of the welder. Therefore, it is especially important that the welder be thoroughly trained on safe welding procedures. Safe procedures must be observed at all times when working with equipment having voltages necessary for arc welding. These voltages can be dangerous to life. Even mild shocks can cause involuntary muscular contractions.

Tuesday, June 29, 2010

برقگرفتگي ناشي از سرقت از شبكه هاي برق

فرد بي اطلاع ،غرق در اغواي اقدامات قبلي ، خود را عالم و دانا و تواناي دستكاري و سرقت مي بيند و در نتيجه با كمترين لغزش آنچه كه تصورش را نمي كند، اتفاق مي افتد.

Sunday, June 27, 2010

Two Suffer Electric Shock at Northwest Houston Business

Wednesday, 02 Jun 2010
HOUSTON - Rescuers responded to a northwest Houston business on Wednesday where two workers were electrocuted.
Firefighters were called to a warehouse on West Wingfoot at Winfern around 9:30 a.m., according to the Houston Fire Department.

Scene of electric shock on Wednesday, June 2, 2010 KRIV

Two workers at the warehouse suffered cardiac arrest after accidentally coming on contact with power lines. Both had to receive CPR before being sent to the hospital.
Their conditions and the name of the business were not immediately known.
Aerial views from SkyFox indicated the workers may have been in a raised bucket truck when the electrocution occurred.

Hidden Costs of Accidents

An area of major concern to employers is the cost of accidents. Many people do not realize
how much accidents really cost. In fact, many expenses are not always obvious. Attention to
loss control can improve a company’s overall success.
Where does the money come from to pay for the results of accidents? Some people believe that organizations have money set aside to pay for accident costs. However, employers know that the money must come from profits.
A series of costly accidents can reduce profits radically. Accidents have obvious, direct costs such as medical, hospital and rehabilitation expenses, workers compensation payments, and higher insurance premiums or even loss of insurability. But, accidents have less obvious, indirect costs that are usually uninsured. These include the various disruptions to normal work procedures, such as when employees stop to help the injured employee, or even a drop
in production that cause inconsistencies with delivery. If profits are not sufficient to cover costs, the company may be forced to defer the procurement of new equipment and facilities.
People often try to minimize the costs of accidents by saying that they are covered by insurance. Insurance, however, covers only a portion of the total accident cost. Moreover, as accident losses increase, so will a company’s insurance premiums. It is clear that directly and indirectly, accidents reduce profitability.
Total accident costs can be compared to an iceberg (Figure 1). The part of the iceberg that can be seen above the surface is like the smaller, direct portion of the total accident costs. An examination of a serious accident can give you a better understanding of what makes up total accident costs.

For example, an employee receives an electric shock from faulty equipment and is seriously injured. Many people in the department stop working. Some rush to give first aid to the injured person, while others call for help. When help arrives for the injured employee, do employees immediately return to work? Not always. They may continue to help or
remain merely to watch. In this situation, all idle work time is included as part of the total accident costs.
As soon as the injured person receives proper medical treatment, your next job is to investigate the accident. All time spent on accident investigation and reporting as well as wages paid to witnesses is included in the total accident costs.
If the injured person misses work for only a short time, you may be able to make up for the production loss by having the rest of the department work overtime. Overtime wages paid are included as total accident costs. If the injured employee is gone for months, you may have to hire and train a replacement worker. Typically new employees are less efficient for a period. Damaged machinery may also reduce production as you must make do with alternative
equipment while replacements or repairs are complete. All this reduced efficiency represents another indirect cost.
The indirect costs of accidents are usually greater than the direct costs. A conservative estimate of losses for every $1 of direct accident costs, there is $3 of indirect costs.Some studies indicate the hidden costs can be 4 to 10 times the insured costs.

Indirect costs to consider include:
• Time lost from work by injured employee(s).
• Loss in earning power.
• Economic loss to injured worker’s family.
• Lost time by fellow employees.
• Loss of efficiency due to break-up of crew.
• Lost time by supervision.
• Cost of training a new worker.
• Damage to tools, equipment, and other property.
• Time lost for replacing damaged equipment.
• Spoiled work.
• Loss of production.
• Spoilage - fire, water, chemical, explosives, etc.
• Failure to fill orders.
• Overhead cost (while work was disrupted).
Like an iceberg, the hidden costs of accidents are not visible on the surface, but are still present. Examples of such hidden costs:
• Production loss/worker distraction
• Training costs/replacement worker
• Loss of skill/efficiency - slowed production
• Paperwork
• Administrative time
• Loss of morale
• Legal issues
• Medical expenses
• Wages
• Equipment
• Workers compensation premium
Just as there are many hidden costs due to accidents, there are hidden savings in accident prevention. For this reason, the phrase “loss control” is often used in safety management. Every accident you prevent saves direct and indirect accident costs - effecting your bottom line.

Other benefits of accident prevention efforts include:
• Safe / uninjured employees.
• Property and materials will not be damaged.
• No disruption to production supervisors/managers can focus efforts on other projects.
• Increased employee security at work.

برق گرفتگي در پارك ها و فضاهاي سبز

هنگاميكه با خانواده خود به پارك ها ، ميادين و فضاهاي سبز مراجعه مي كنيد، هميشه مراقب كودكان خود باشيد تا به تيرهاي روشنايي و تابلوهاي برق دست نزنند ، هر چند مسئولين فني پارك، تلاش مي كنند كه اين تجهيزات در شرايط ايمن قرار داشته باشند ، ولي با اين حال توصيه مي گردد از تماس افراد بزرگسال و كودكان با تأ سيسات برق جلوگيري نماييد.

به اين خبر كه البته قديمي مي باشد توجه نماييد :
اتصالي برق در يکي از تير هاي روشنايي پارک لواسان باعث برق گرفتگي دو کودک شد.به گزارش روابط عمومي آتش نشاني تهران، با اعلام وقوع اين حادثه ساعت 06/23 يکشنبه ناجيان ايستگاه 503 به منظور اجراي عمليات امداد و نجات و جلوگيري از بروز حوادث احتمالي خود را به پارک لواسان در خيابان نامدار شهرک وليعصر رساندند.به گفته يکي از امدادگران دو کودک دختر و پسر که در پارک مشغول بازي بودند با نزديک شدن و لمس کردن اين تير چراغ روشنايي که اتصالي سيم هاي برق موجب برقدار شدن آن شده بود، ناگهان دچار شوک شدند و به زمين خوردند. شدت برق گرفتگي يکي از کودکان به نام فاطمه را با آسيب بيشتري روبه رو کرد و والدين وي پيش از رسيدن نيروهاي آتش نشاني او را به بيمارستان منتقل کردند اما براي کودک ديگر مشکل خاصي پيش نيامد.

لذا با توجه به بازي گوشي كودكان مخصوصاً در فضاهاي سبز بايد مراقبت ها دوچندان شده و شهروندان محترم بايد بدانند به دلايل مختلف ممكن است تابلوها و تيرهاي روشنايي داخل فضاهاي سبز برقدار شوند ، مخصوصاً در شرايط رطوبت و بارندگي ، لذا تأكيد مي گردد كه از تماس با تجهيزات برقي داخل پارك ها و فضاهاي سبز جلوگيري نماييد.
از طرف ديگر مسئولين فني پارك ها، ميادين و فضاهاي سبز بايد در بازرسي ها و نيز تعمير و نگهداري اين تأسيسات، كه در دسترس كودكان و خردسالان قرار دارد جديت به خرج داده ، تا امنيت اين تأسيسات تداوم داشته باشد.
همچنين در مراسم ها ، جشن ها و اعياد كه معمولاً ميادين و خيابان ها چراغاني مي گردند، بايد مراقبت بيشتري بعمل آورده تا هنگام سيم كشي ها ، اتصالات ناخواسته وشرايط ناايمن ايجاد نگردد.

داستان مديريتي :چگونه به هدف بزنيم؟

كمانگير پير و عاقلي در مرغزاري در حال آموزش تيراندازي به دو جنگجوي جوان بود. در آن سوي مرغزار نشانه ي كوچكي كه از درختي آويزان شده بود به چشم مي خورد. جنگجوي اولي تيري را از تركش بيرون مي كشد. آن را در كمانش مي گذارد و نشانه مي رود. كماندار پير از او مي خواهد آنچه را مي بيند شرح دهد.
مي گويد: «آسمان را مي بينم. ابرها را. درختان را. شاخه هاي درختان و هدف را.» كمانگير پير مي گويد: «كمانت را بگذار زمين تو آماده نيستي.»
جنگجوي دومي پا پيش مي گذارد .كمانگير پير مي گويد: «آنچه را مي بيني شرح بده.»
جنگجو مي گويد: «فقط هدف را مي بينم.»
پيرمرد فرمان مي دهد: «پس تيرت را بينداز. تير بر نشان مي نشيند.»
پيرمرد مي گويد: «عالي بود. موقعي كه تنها هدف را مي بينيد نشانه گيريتان درست خواهد بود و تيرتان بر طبق ميلتان به پرواز در خواهد آمد.» ،تمركز افكار بر روي هدف به سادگي حاصل نميشود.اما مهارتي است كه كسب آن امكانپذير است و ارزش آن در زندگي همچون تيراندازي بسيار زياد است.
بر اهداف خود متمركز شويد.
تمركز افكار بر روي هدف به سادگي حاصل نمي شود. اما مهارتي است كه كسب آن امكانپذير است و ارزش آن در زندگي همچون تيراندازي بسيار زياد است.

Saturday, June 26, 2010

برخورد سيم هوك تاوركران با خطوط برق فشار قوي

تاور كران از تجهيزات بالابري است كه در صنعت ساخت و ساز كاربرد فراواني دارد.
از جمله خطراتي كه اين تجهيزات بالابري را تهديد مي كند ، خطوط هوايي برق اطراف سايت است كه معمولاً براي اپراتور جرثقيل تشخيص و برآورد فاصله آن مشكل مي باشد.لذا كارفرمايان قبل از استفاده از اين تجهيزات بايد خطوط هوايي برق اطراف سايت و همچنين دامنه حركت تاور كران را نيز بررسي نموده، تا در صورت وجود كانون هاي خطر و شبكه هاي برق ، براي جلوگيري از هر گونه برخورد ،تمهيدات لازم را پيش بيني نمايند.
همانطور كه در تصوير پايين مشاهده مي نماييد، سيم هوك يك دستگاه تاور كران با شبكه بيست هزار ولت برخورد نموده كه خوشبختانه آسيبي به كسي وارد نشده ، و فقط سيم شبكه و سيم هوك تاوركران آسيب ديده، كه پرسنل شركت برق در حال جدا سازي هستند.
بايد توجه داشت كه اينبار بخت با كاربران و كارگران اطراف جرثقيل يار بوده است ! ولي هميشه اينطور نيست ؟!

Thursday, June 24, 2010

خطر برخورد خودروهاي حمل مصالح ، خاك و نخاله با خطوط هوايي برق

آمار حوادث سنوات گذشته نشان مي دهد كه در كارگاه هاي ساختماني و راه سازي ، يكي از حوادث معمول، برخورد خودروهاي حمل خاك و نخاله هاي ساختماني و راه سازي با شبكه هاي هوايي برق است.
اين حادثه ها معمولاً زماني رخ مي دهند كه اين خودروها ، زير شبكه هاي هوايي برق با كمپرس نمودن بار خود، با شبكه هوايي برق برخورد مي نمايند يا اينكه راننده بدون توجه به برگشت كمپرس بار خود به حالت اوليه، حركت نموده و با شبكه هاي برق اطراف برخورد مي نمايد.
لذا سرپرستان كارگاه ها ، به منظور پيشگيري از چنين حوادثي بايد قبل از شروع كار ضمن شناسايي خطوط هوايي برق اطراف سايت ، آموزش ها و يا اطلاع رساني لازم را به رانندگان اين خودروها داده و همچنين بر عملكرد رانندگان اين خودروها نظارت داشته باشند. بارها پيش آمده كه رانندگان به دلايل گرفتاري، نفر ديگري ( كه معمولاً كم تجربه و ناآگاه بر خطرات فعاليت خود هستند) را براي انجام كار جايگزين مي كنند ، اين نكته اي است كه بايد بطور جد سرپرستان از آن مراقبت نمايند ، چون اغلب حوادث ناشي از چنين عملكردي است.

Work Related Vehicle Safety (WRVS)

Work Related Vehicle Safety (WRVS) is the management of the hazards and risks associated with work activities involving vehicles and mobile equipment. This includes the risks to employers, self-employed people, employees and members of the public. WRVS encompasses both workplace transport safety and work related road safety.
Workplace Transport Safety(WTS) is the management of hazards and risks associated with any vehicle or piece of mobile equipment that is used by an employer, employee, self-employed person or a visitor in a fixed or temporary workplace but excludes work related road safety.
Work Related Road Safety (WRRS) is the management of the hazards and risks to persons engaged in or affected by work related driving or work activities on or near a road.

Tuesday, June 22, 2010

برق گرفتگي لاين من وامداد و نجات وي، در حالي كه روي تير برق معلق مانده است

يكي از فعاليت هايي كه برقكاران يا لاين من ها بايد آنرا بياموزند امداد و نجات در هنگام كار لاين من ها در ارتفاع است.بسيار ديده شده لاين من هنگام كار دچار برقگرفتگي شده و بدليل عدم آشنايي همراهان وي و در نظر نگرفتن زمان طلايي براي نجات ، روي تير برق جان خود را از دست داده اند.
لذا لاين من ها بايد روش امداد و نجات افراد برق گرفته روي تيرهاي برق را بياموزند.
در تصوير بالا کارگر برقکار جی دی تامسون در حال دادن تنفس مصنوعی به همکارش آر جی چمپیون که در اثر برق گرفتگی نوع فشار قوي ، بیهوش و معلق مانده است.

عابر بانك برق دار ، جان دختر بچه را گرفت

ترانك دانگ ، رئيس شركت برق سايگون كه تكنسين هايي را پس از حادثه به صحنه اعزام كرد، گفت اين باجه به خاطر سيم كشي ضعيف برق دار شده بود.
همشهري آنلاين : پزشكان گفتند كه يك دختر بچه 10 ساله در ويتنام به خاطر تماس دستش با باجه عابر بانك دچار برق گرفتگي شده و جانش را از دست داده است.
خبرگزاري آلمان از هانوي گزارش داد ، روزنامه توئوي تره ( Tuoi Tre ) نوشت چائولين يوين پنجشنبه پس از تماس با بدنه فلزي يك دستگاه عابر بانك كه در پنج متري دروازه دبستان محل تحصيلش قرار داشت ، جان باخت. يوين در پياده رو منتظر والدينش نشسته بود تا او را به منزل ببرند.
اين دستگاه عابر بانك متعلق به آگريبانك ( Agribank ) * بزرگترين بانك تجاري ويتانم است. پليس و مقامات آگريبانك از اظهار نظر در باره اين حادثه خودداري كردند.
اين حادثه صفحه نخست بسياري از روزنامه هاي سراسر ويتنام را به خود اختصاص داد، كشوري كه ضعيف بودن ايمني وسايل برقي در آن به عاملي براي نگراني فزاينده افكار عمومي تبديل شده است.
در فاصله ماه هاي ژوئن تا ژانويه ، سه بچه مدرسه اي ديگر هم بر اثر برق گرفتگي در پياده روها و سايت هاي ساختمان سازي در شهر هوچي مينه جان خود را از دست دادند.

برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني

فرامرز گودرزي
همايون ناصح
مقدمه:
برق گرفتگي –كه بدو صورت برق گرفتگي در اثر جريان برق شهري و برق گرفتگي متعاقب برق جوي ( صاعقه زدگي ) ديده ميشود يكي از علل عمده مرگهاي غير طبيعي است . اگر مصدوم از آسيبهاي حاصله نجات يابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگي (1) مي ناميم و اگر عبور جريان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگي (2) مي خوانيم.
اينجناب در شماره 8 مجله وزين قضائي و حقوقي دادگستري بحث كوتاهي در مورد برق زدگي و برق گرفتگي جوي داشتم و چون بسياري از خوانندگان گرامي ان مجله از من خواستند كه درباره برق شهري نيز بحثي داشته باشم در صدد تهيه مقاله اي در اين مورد بودم كه همكار جوان آقاي دكتر همايون ناصح به كمك من شتافته و با استفاده از منابعي چند مقاله زير را فراهم آوردند در اين مقاله سعي شده اصطلاحات فني و پزشكي بزبان ساده محاوره فارسي برگردانده شود تا هر چه بيشتر مطالب مفهوم خوانندگان غير پزشك گردد. با پيشرفت تمدن و اختراع وسايل مختلف برقي متأسفانه حوادث ناشي از برق گرفتگي شهري رو به ازدياد است . امروزه در اغلب خانه ها گذشته از راديو- تلويزيون –كولر-هواكش –زنگهاي مختلف برقي –آسانسورها-يخچال-فريزر-لامپهاي روشنائي –بخاري برقي –اطو و چرخ خياطي ، آب ميوه گيريي برقي كه مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جديد عليم جهت تسريع در كارها و به عبارت ديگر از روي تنبلي صدها نوع وسيله برقي ديگر مانند مو خشك كن برقي ( سشوار ) وسيله براي فرزدن موي خانمها- ريش تراش برقي – بخاري برقي –شيريني پزي برقي –كباب پز برقي-پلوپز برق – آرام پز بري –كيسه گرم كن برقي –تشك بريقي-ماشين گوشت برقي-بهم زن برقي ( براي بهم زدن خمير –تخم مرغ و … ) حشره كش بريقي –كتري و سماور برقي كرسي برقي و غيره تهيه نموده وا ين تازه وسايل خانگي معمولي است واگر بازيچه ها بريق كودكان و وسايل تفنني برقي ديگر را به آن اضافه كنيم در خواهيم يافت كه منابع بيشماري براي برق زدگي و برق گرفتگي در اختيار بشر است د ر كارخانه ها كارگاهها مغازه ها –تعميرگاهها و سازمانهاي اداري نيز اغلب دستگاهها برقي است و روزي نيست كه حادثه ناشي از كار با وسايل برق خانگي يا كارگاهي نداشته باشيم. متأسفانه اغلب در كارگاهها براي طبيعي جلوه دادن علت مرگ برق گرفته ها صحنه را عوض كرده يا اجساد را به جائي كه فاقد برق است منتقل مي كنند اينجا ست كه كار مشكل مي شود و گاهي مواجه به جنازه هائي مي شويم كه در عين سلامت بدون هيچ گونه آثار ظاهري بدست مي آيند و نتيجه كالبدشكاي و آزمايشات تكميلي سفيد است ( كالبدشكاي سفيد : منظور مواردي ست كه با همه بررسيها علمي بر روي جسد نتيجه قاطع حاصل نمي گردد تا بتوان علت مرگ را تشخيص داد . بنا در گزارش معاينه جسد آنجا كه مخصوص ذكر علت مر گ است سفيد مي ماند ) بنابراين به قضات محترم تحقيق و همكاران گرامي پزشكي قانوني توصيه مي نمايم در مواردي كه مسموميتها-خفگي ها-خفه كردگي ها موجب مرگ نبود و آثار مشخص ضرب و حرج كه توجيه كننده نحوه حدوث مرگ باشد بدست نيامد برق گرفتگي را فراموش نفرمايند براي نمونه به ردوم رود زير توجه فرمائيد: پسري پنج ساله را در يك روز بعد از ظهر تابستان در تختوابش مرده يافتند پرد و مارد او را به عمويش سپرده بودند عمو نيز در زير زمين خانه خوابيده بود پدر و مادر براي عيادت عزيزي به بيمارستان رفته بودند غيبت آنان از منزل ساعتي بيش نبود از عمو پرسيدند چرا از كودك غافل ماندي ؟ او گفت پس از رفتن شما من به كودك گفتم برويم زير زمين خنك است بخوابيم او گفت نه من در اطاقم بازي مي كنم تا مامان وبابا بيايند او در حالي بازي بود كه من بزير زمين رفتم بهر تقدير كالبد شكافي كامل به عمل آمد آثار مشخص نداشت همكاران از من براي مشاوره دعوت كردند همه كارها انجام شده بود من فقط توصيه كردم از نظر تجاوز جنسي هم معينه شود در معاينه آثاري از وقوع تجاوز جنسي ديده نشد ولي سوختگي خطي شكل كم رنگ با حاشيه صورتي از كناره چپ چين مياني سرين مشاهده شد به آقاي بازپرس آنرا نشان داديم و گفتيم مشكوك به برق گرفتگي هستيم با ناباوري پدر طفل ر اخواست او اظهار بي اطلاعي كرد عموي طفل را احضار كرد به محض سوال درمورد برق گرفتگي به گريه افتاد معلوم شد از غياب اهل خانه استفاده كرده و مي خواست براي پر كردن نواري از سيم رابط معيوب استفاده نمايد كودك نزد او ايستاده بود او پس از وصل كردن سيم به جريان برق آنرا كشيد تا به دستگاه ضبط صوت وصل نمايد سيم به ميان دو ران كودك كه شورتي كوتاه بر تن داشت برخورد نمود كودك بهوا پريد و بزمين خورد و مرد.
در مورد ديگر بانوي جواني كه تازه ازدواج كرده بود در كارگاه بسته بندي زعفران و ادويه شوهرش براي كمك به او و سرگرمي خود مشغول كار بود كه ناگهان فوت كرد و در معانيه وي نيز هيچ گونه آثاري كه توجيه كننده علت مرگ باشد ديده نشد تنها چيز مشكوكي كه بنظر من رسيد پارگي قرينه در جوراب سپيدي بود كه بر پاي داشت و در سطح خارجي جوراب مزبور كه تا بالاي زانوهاي او را مي پوشاند در ناحيه زانوها پارگي داشت و زير پارگي دو لكه سياهرنگ ديده مي شد كه بيضي شكل بود كنار يكبار لكه ها را پاك كرديم با نهايت تعجب ديديم پوست ظآن خشك و خاكستري رنگ است از همكاران آسيب شناس كمك خواستيم پوست مشكوك را برداشتند نتيجه مطابق با برق گرفتگي داشت هر چه آقاي قاضي تحقيق از شوهرش سئوال كرد كه نحوه حدوث مرگ چيست ؟ گفت نمي دانم از بيرون آمدم ديدم افتاده و فوت كرده وقتي آقاي باز پرس نظريه پزشكي قانوني را براي او خواند او ناچار اقرار كرد كه همسرش با آسياي برقي مشغول پودر كردن ادويه بود چون آسياي مزبور در ضمن كار لرزش داشت آنرا با فشار دو زانو از طرفين ثابت نگهداشته بود شوهر براي كاري از كارگاه بيرون رفت وقتي چند لحظه بعد برگشت ديد بوي سيم برق سوخته مي آيد و زنش بزمين افتاده معلوم شد زن بينوا براي جلب نظر شوهر به كارآئي خود بدون آنكه منتظر خنك شدن آسيا باشد بطور مداوم و مستمر با ان كار كرده بود و آسيا داغ شده و حرارت حاصله باعث آب شدن روكش سيمهاي مستعمل آن و اتصال برق به ديوار و برق گرفتگي آن زن جوان تيره بخت شد.
عبور جريان الكتريكي از بدن مي تواند طيف وسيعي از عوارض را در بدن ايجاد نمايد كه اين طيف شامل انقباض موضعي عضلات (اسپاسم ) با و يا بدون سوختگي در محل تماس و مرگ ناگهاني در مواردي همراه سوختگي بوده مي باشد ولي تمام موارد عبور جريان الكتريكي از بدن خطرناك نمي باشد مثلاُ در دياترمي ( نوعي درمان فيزيكي با حرارت) جريان يك ميليون سيكل در ثانيه است از سوي ديگر ولتاژهاي بالا (مثلاُ چهل هزار ولت ) قادر به توليد شوك نمي باشد از طرف ديگر جريانهاي 1 تا 2 ميلي آمپر قادر به توليد حرارت هستند الكترو شوك درماني باريدرمان بعضي اختلالات خاص رواني با جريان 200 ميلي آمپر كه در دو انحناء محدب پيشاني سر مي گذاراند ) بكار مي رود تحريك عضله قلب با جريان متناوب (AC) 60 سيكل در ثانيه در مدت زمان كوتاه قلبي را كه دچار ايست شد مي تواند به انقباض وا دارد و از طرفي درد فيبريلاسيون قلبي ( از بين بردن فيبريلاسيون عضله قلب ) با عبور جريان شديد در مدت كوتاه مي تواند فيبريلاسيون (لرزش قلبي ) را متوقف كند.
به طور كلي برق گرفتگي مي تواند ناشي از يك حادثه شغلي و يا به صورت اتفاقي در منزل ايجاد گردد و اصولاُ اكثر موارد برق گرفتگي به صورت اتفاقي و يا خود كشي است و قتل به ندرت با اين روش صورت مي پذيرد
در سالهاي اخير گزارشاتي در مورد كاربرد برق گرفتگي در خودكشي هاي فجيع در افراد مسن يا بيماران رواني داده شده كه بسياري از اينها سابقه خودكشي داشتند و بعضي همزمان دچار مسموميت با الكل بوده اند . همچنين گزارشاتي مبني بر اينكه بيشترين خطر برق گرفتگي در هنگام كار در سنين 17-16 سالگي وجود دارد موجود است بطور كلي سالانه بيش از هزار مورد مرگ و بيش از 6 هزار مورد عوارض ناشي از برق گرفتگي در آمريكا وجود دارد.
پاتوفيزيولوژي : ( طرز تأثير برق گرفتگي بر بافتها و اعمال حياتي انسان )
براي ايجاد برق گرفتگي و عوارض ناشي از آن احتياج به وجود جريان برق و عبور اين جراين از بدن مي باشد كه براي عبور جريان برق دو شرط لازم است :
1-وجود مدار بسته
2-وجود اختلاف پتانسيل
از سوي ديگر بايد بدانيم جريانهاي با ولتاژ بالا بيش از 1000 صدمات تخريبي اسفناكي را ايجاد مي كنند ولي در مورد جريانهاي با ولتاژ كم ( كمتر از هزار ولت ) صدمات نسوج عمقي خفيف است.
به طور كلي زماني كه جريان از نسوج عمقي بدن عبور كند ( به عبارتي ديگر بدن به صورت هادي باشد ) ممكن است باعث صدمات اعضاي داخلي بدن شود .
مكانيسم سوختگي هاي ايجاد شده در پوست مشابه سوختگي ها در اثر ساير منابع حرارتي است اما در اعضاء داخلي ممكن است عملكرد خاص جريان در سلول و يا تغييرات احتمالي در ملكولهاي بزرگ باعث صدمه سلولي گردد اما در اغلب موارد صدمات ناشي از تبديل انرژي الكتريكي به حرارت است .
عوامل مؤثر در نتيجه تماس انسان با جريان برق بدين شرح است.
1-ولتاژ:
نيروي رانش جريان مي باشد در ولتاژهاي پايين تخريب بافتهاي عمقي بندرت ديده مي شود امم در صورتيكه همين ولتاژ تماس طولاني با دست داشته باشد در شرايط خاص ممكن است باعث آمپوتاسيون ( قطع عضو) آن گردد از طرفي همين ولتاژهاي پايين ( بخصوص در صورتيكه مقاومت خارجي كم باشد ) مي تواند باعث عبور جرياني كه براي توليد فيبريلاسيون ( لرزش ) بطني كافي است گردد اين مسئله توجيه مناسبي براي مرگ ناشي از برق گرفتگي در جريان حمام گرفتن است بعلاوه در ولتاژهاي بالا قبل از تماس بدن ممكن است اين ولتاژ باعث پرت شدن فرد و صدمات تروماتيك ( ضربه اي ) در شخص گردد به طور كلي با ولتاژ كمتر از 100 مرگ نادر است .
در ولتاژ پايين جريان متناوب انقباض كزازي شكل عضلات تنفسي ايجاد شده و تنفس قطع مي شود از سويي در ولتاژهاي پايين تمايل به ادامه تماس بدن با برق وجود دارد زيرا انقباض عضلاني توليد مي شود ولي ولتاژهاي بالا اغلب باعث پرت كردن فرد مي شود.
2-آمپراژ: شدت جريان برق مي باشد
با افزايش آمپراژ خطر مرگ بالا مي رود مثلاُ جريان الكتريكي 2 ميلي آمپر باعث درد و آمپراژ بين 1/0تا 1آمپر باعث ايست تنفسي و فيبريلاسيون بطني مي گردد و 10 آمپر باعث آسيستول ( از بين رفتن انقباض عضله بطن) مي شود جريانهاي كمتر در افرادي كه ضربانساز قلبي مصنوعي دارند مي تواند باعث فيبريلاسيون ( لرزش ) بطني گردد.
3-مقاومت:
مقاومت بافتهاي بدن در براي عبور متفاوت است وبه ترتيب زير از راست به چپ افزايش مي يابد.
عصب شريان عضله پوست تاندون چربي استخوان
منابع:
پاورقي :
1-نكته جالب اينكه در اين موارد اغلب هيچ گونه آثار اين از صدمات بافتي ديده نمي شود .
2-مرگ با ولتاژ 12 ولت نيز ديده شده است.
3-مقاومت آن حدود 100 اهم مي باشد
4-در مورد مرگهاي ناشي از فيبريلاسيون بطني به علل ديگر نيز اين حالت ديده مي شود.
5-با وجود اين تشخيص شواهد عبور جريان باعث تفويض اين ادعا مي گردد كه جريان عبوري كشنده بوده است.

Monday, June 21, 2010

استفاده از مته دستي براي حفاري Using a power auger to dig postholes


If your digging project damages a utility line

* Stop work immediately.
* Do not attempt to repair the damaged line.
* If an injury has occurred, call 911 immediately.
* Call Electricity company to inform their of the damage, and they will dispatch the proper crew to repair the damaged line.
* Wait for crews to make repairs, they will inform you when you can continue your project.
Safety Around Underground Power Lines
* Underground lines may operate at several thousand volts; assume all electric lines are energized.
* Never touch any utility wire and do not touch anyone who is in contact with an electric wire.
* Never attempt to open an electrical cabinet or enclosure; call Electricity company to report opened or unlocked equipment.
* Never disconnect or reconnect electric service lines.
* If equipment comes in contact with an electric line:
- Move the equipment away from the line if you can do so safely.
- Warn others to stay away; anyone on the ground who touches the equipment is in danger of being killed or injured.
- Stay on the equipment until an emergency responder indicates it is safe to get off.
- Jump clear without touching the ground and equipment at the same time if you must get off the equipment.

Sunday, June 20, 2010

30 قانون جهانی موفقیت

1)قانون انگيزه:
هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني، خواسته هاي شما سرچشمه مي گيرد. پس براي رسيدن به موفقيت بايد انگيزه ها را مشخص كرد تا با يك برنامه ريزي اصولي به هدف رسيد.
2)قانون انتظار:
اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزي را در جهان پيرامونتان داشته باشيد آن چيز به وقوع مي پيوندد. شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل مي كنيد و اين انتظارات بر رفتار و چگونگي برخورد اطرافيانتان تأثير مي گذارد.
3)قانون تمركز:
هر چيزي را كه روي آن تمركز كرده و به آن فكر كنيد در زندگي واقعي، شكل گرفته و گسترش پيدا مي كند. بنابراين بايد فكر خود را بر چيزهايي متمركز كنيد كه واقعا طالب آن هستيد.
4)قانون عادت:
حداقل 95درصد از كارهايي كه انجام مي دهيم از روي عادت است. پس مي توانيم عادت هايي را كه موفقيتمان را تضمين مي كنند در خود پرورش دهيم؛ و تا هنگامي كه رفتار مورد نظر بصورت اتوماتيك و غير ارادي انجام نشود، تمرين و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهيم.
5)قانون انتخاب:
زندگي ما نتيجه انتخاب هاي ما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افكار خود آزاد هستيم، كنترل كامل زندگي و تمامي آن چه برايمان اتفاق مي افتد در دست خودمان است.
6)قانون تفكر مثبت:
براي رسيدن به موفقيت و شادي، تفكر مثبت امري ضروري است. شيوه تفكر شما نشان دهنده ي ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.
7)قانون تغيير:
تغيير، غير قابل اجتناب است و ما بايد استاد تغيير باشيم نه قرباني آن.
8)قانون كنترل:
سلامتي ، شادي و عملكرد درست از طريق كنترل كامل افكار، اعمال و شرايط پيرامونمان به وجود مي آيد.
9)قانون مسؤوليت:
هر چه و هر كجا كه هستيد به خاطر آن است كه خودتان اين طور خواسته ايد. مسووليت كامل آن چه كه هستيد، آن چه كه به دست آورده ايد و آن چه كه خواهيد شد بر عهده خود شماست.
10)قانون پاداش:
عالم در نظم كامل به سر مي برد و ما پاداش كامل اعمالمان را مي گيريم. هميشه از همان دست كه مي دهيم از همان دست مي گيريم. اگر از عالم بيشتر دريافت مي كنيد به اين دليل است كه بيشتر مي بخشيد.
11)قانون خدمت :
پاداش هايي را كه در زندگي مي گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران كار كنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد، در عرصه هاي مختلف زندگي خود بيشتر پيشرفت مي كنيد.
12)قانون علت و معلول:
هر چه به دليلي رخ مي دهد. براي هر علتي معلولي است و براي هر معلولي علت يا علت هاي به خصوصي وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگي هر كاري را كه بخواهيد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن كه تصميم بگيريد كه دقيقا چه مي خواهيد و سپس عمل كنيد.
13)قانون ذهن:
شما تبديل به همان چيزي مي شويد كه درباره آن بيشتر فكر ميكنيد. پس هميشه درباره چيزهايي فكر كنيد كه واقعا طالب آن هستيد.
14)قانون عينيت يافتن ذهنيات:
دنياي پيرامون شما تجلي فيزيكي دنياي درون شماست. كار اصلي شما در زندگي اين است كه زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد. زندگي ايده آل خود را با تمام جزييات آن مجسم كنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني كه در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا كند حفظ كنيد.
15)قانون رابطه مستقيم:
زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست. بين طرز تفكر و احساسات دروني شما ، و عملكرد و تجارب بيروني تان رابطه مستقيم وجود دارد. روابط اجتماعي ، وضعيت جسماني شرايط مالي و موفيت هاي شما بازتاب دنياي دروني شماست.
16)قانون باور:
هر چيزي را كه عميقا باور داشته باشيد به واقعيت تبديل مي شود. شما آن چه را كه مي بينيد باور نمي كنيد بلكه آن چيزي را مي بينيد كه قبلا به عنوان باور انتخاب كرده ايد. پس بايد باورهاي محدود كننده اي را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايي كنيد و آن ها را از بين ببريد.
17)قانون ارزش ها:
نحوه عملكرد شما هميشه با زيربنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه كه ارزش هايي را كه واقعا به آن اعتقاد داريد بيان مي كند ادعاهاي شما نيست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است.
18)قانون تأثير تلاش:
همه اميدها، روياها، هدف ها و آرمان هاي ما در گرو سخت كوشي است. هر چه بيشتر تلاش كنيم؛ موفقيت بيشتري كسب خواهيم كرد.
19)قانون آمادگي :
در هر حوزه اي موفق ترين افراد ، آنهايي هستند كه وقت بيشتري را صرف كسب آمادگي براي انجام كارها مي كنند. عملكرد خوب نتيجه آمادگي كامل است.
20)قانون حد توانايي :
شايد براي انجام همه كارها وقت كافي وجود نداشته باشد ولي هميشه براي انجام مهم ترين كارها وقت كافي هست. هر چه بيشتر كار كنيم كارايي بيشتري پيدا مي كنيم. اما بايد اموري را بر عهده بگيريم كه در حد توانمان باشد.
21)قانون تصميم:
مصمم بودن از ويژگي هاي اساسي افراد موفق است. در زندگي هر جهشي در جهت پيشرفت هنگامي حاصل مي شود كه در موردي تصميم روشني گرفته باشيم.
22)قانون خلاقيت:
ذهن ما مي تواند به هر چيزي كه باور داشته باشد دست يابد. هر نوع پيشرفتي در زندگي با يك ايده آغاز مي شود و چون توانايي ما در خلق ايده هاي جديد نامحدود است آينده نيز محدوديتي نخواهد داشت.
23)قانون استقامت:
معيار ايمان به خود، توانايي استقامت در برابر سختي ها، شكست ها و نااميدي هاست. استقامت ويژگي اساسي موفقيت است. اگر به اندازه كافي استقامت كنيم، طبيعتا سرانجام موفق خواهيم شد.
24)قانون صداقت:
خوشبختي زماني به سراغ ما مي آيد كه تصميم بگيريم هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي كنيم. همواره بايد با آن بهترين بهترين ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشيم.
25)قانون انعطاف پذيري:
در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دست يابي به آن ها انعطاف پذير باشيد. درعصر تحولات سريع و رقابت شديد، انعطاف پذيري از ضروريات است.
26)قانون خوشبختي:
كيفيت زندگي ما را احساسمان در هر لحظه تعيين مي كند و احساس ما را تفسير خودمان از وقايع پيرامونمان مشخص مي سازد، نه خود وقايع. هرگز براي اين كه تجربه خوشي از دوران كودكي داشته باشيد دير نيست. كافي است گذشته را مرور كنيد و روشي را كه براي تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد.
27)قانون تعجيل :
ما همواره دوست داريم كه هر چه زودتر به آرزوهايمان برسيم، به هميت دليل است كه در تمام عرصه هاي زندگي بي قراريم.
28)قانون فرصت:
بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موقعيت هاي زندگي مان به وجود مي آيد. پس بزرگترين فرصت ها به احتمال زياد هميشه در دسترس ماست.
29)قانون خود شكوفائي:
شما مي توانيد هر چه را كه براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز داريد بياموزيد. آن هايي كه مي آموزند توانا هستند.
30)قانون بخشندگي :
هر چه بيشتر ، بدون انتظار پاداش به ديگران خدمت كنيد خير و نيكي بيشتري به شما مي رسد، آن هم از جاهايي كه اصلا انتظار نداريد. شما تنها در صورتي حقيقتا خوشبخت خواهيد شد كه احساس كنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشي هستيد.

داستان مديريتي قانون باورها

دانشمندان براي بررسي تعيين ميزان قدرت باورها بر کيفيت زندگي انسانها آزمايشي را در دانشگاه هاروارد انجام دادند. 80 پيرمرد و 80 پيرزن را انتخاب کردند. يک شهرک را به دور از هياهو برابر با 40 سال پيش ساختند. غذاهاي 40 سال پيش در اين شهرک پخته مي شد. خط روي شيشه هاي مغازه ها، فرم مبلمان، آهنگ ها، فيلم هاي قديمي، اخباري که از راديو و تلويزيون پخش مي شد را مطابق با 40 سال قبل ساختند. بعد اين 160 نفر را از هر نظر آزمايش کردند؛ تعداد موي سر، رنگ موي سر، نوع استخوان، خميدگي بدن، لرزش دستها، لرزش صدا، ميزان فشار خون و غيره. بعد اين 160 نفر را به داخل اين شهرک بردند. بعد از گذشت 5 الي 6ماه کم کم پشتشان صاف شد، راست مي ايستادند، لرزش دستها بطور ناخودآگاه از بين رفت، لرزش صدا خوب شد، ضربان قلب مثل افراد جوان، رنگ موهاي سر شروع به مشکي شدن کرد و چين و چروکهاي دست و صورت از بين رفت. علت چه بود؟ خيلي ساده است. آنها چون مطابق با 40 سال پيش زندگي کردند، باور کرده بودند 40 سال جوان تر شده اند. انسان ها همان گونه که باور داشته باشند مي توانند بينديشند. باورهاي آدمي است که در هر لحظه به او القا مي کند که چگونه بينديشد. اصولا فرق بين انسان ها، فرق ميان باورهاي آنان است. انسانهاي موفق با باورهاي عالي، موفقيت را براي خود خلق مي کنند. انسان هاي ثروتمند، باورهاي عالي و ثروت آفرين دارند که با اعتماد به نفس عالي خود و بدون توجه به تمام مسائل به دنبال کسب ثروت مي روند و به لحاظ باورهاي مثبتشان به ثروت مطلوب خود مي رسند. قانون زندگي قانون باورهاست. باورهاي عالي سرچشمه همه موفقيتهاي بزرگ است. توانمندي يک انسان را باورهاي او تعيين مي کند. انسان ها هر آنچه را که باور دارند خلق مي کنند. باورهاي شما دستاوردهاي شما را در زندگي مي سازند زيرا باورها تعيين کننده کيفيت انديشه ها، انديشه ها عامل اوليه اقدام ها و اقدام ها عامل اصلي دستاوردها هستند.

How to Prevent Electrical Accidents

David E. Baker
Department of Biological and Agricultural Engineering
Electricity, one of the most versatile and widely used power sources, is used extensively on almost every farm. Farmers are so familiar with electricity that they may take electrical safety for granted. When this happens, accidents often follow. The National Safety Council reports almost 500 electrical fatalities annually. On average, more than 20 of these deaths are directly related to farming operations.
How much electricity is fatal? People can feel electrical currents at levels as low as approximately 1 milliamp (mA), which produces a slight tingling sensation. Increasing current levels above the 5 mA "let go" threshold can cause loss of muscular control, irregular heart rhythm and, finally, cardiac arrest. Five mA is only a small fraction of the current needed to power a 60-watt bulb, which draws about 1/2 amp, or 500 mA.
Electrical shock occurs when a person touches an electrically charged object at the same time they are touching another surface capable of conducting electricity to ground. A current then passes between the points of contact. The shock effects depend on the amperage, duration of contact and resistance of the pathway through the body. For example, damp skin is less resistant to current flow and permits greater shock effects. For this reason, you should work in a dry environment while handling electrical equipment.
The seriousness of a shock depends on the path the current takes through the body. For example, a small current passing through the heart is much more critical than a current passing between two fingers of the same hand. Testing for live current with one hand instead of two reduces the risk of a dangerous shock by making current less likely to flow through the heart.

Figure 1
Be aware of potential danger from power lines when operating grain augers and other types of tall farm equipment.


Power hand tools
Portable power tools are one of the most frequent causes of death by electrocution on farms. Farm workers typically expose themselves to more electrical hazards than do workers in other industries. They frequently work alone, often operating electrical equipment in damp and dusty places with no one nearby to help in case of an accident. Farm work thus requires extra caution in using power tools. Follow these precautions:

-Never use any electrical hand tool that does not carry the Underwriters Laboratories (UL) Listing Mark. This mark indicates the tool has undergone extensive testing and has been found to be safe when properly maintained.
-Older tools with a two-wire design should be immediately upgraded to a three-wire system by qualified personnel. If your tool cannot be upgraded, discard it. Most power tools in use today have a three-wire system. This third wire serves as an emergency ground in case of an internal short or ground fault.
-Make sure the three-wire system is maintained through all adapters and extension cords. Adapters not properly connected to receptacle boxes make the ground fault wire ineffective.
-Never disconnect or carry power tools by their cords. This causes the cord's insulation to rapidly deteriorate. Inspect tool and extension cords routinely for fraying and other signs of deterioration. Repair or replace immediately.
-Consider using a ground fault interrupter (GFI). GFIs do not replace traditional protection provided by current isolation, insulation and grounding, but they are a backup if insulation or grounding fails due to age, abuse or mechanical breakdown. The GFI detects low levels of leaking current and cuts off power quickly at leakages greater than 5 mA.
Overhead lines
Too often, careless handling of farm equipment around electric power lines and utility poles leads to tragedy. Accidents can be prevented by insisting that hired hands and family members learn to survey work areas before using farm equipment. Make each worker determine that equipment will not come within 10 feet of power lines or power support equipment. Electrocutions can occur even if actual contact is not made with the line. The greater the line voltage, the farther electricity is able to "jump" to a ground conductor.
Recognize that power lines often follow property lines. As workers reach the end of the field and turn the equipment, there is a good chance power lines will be nearby. Power lines also are often near grain and equipment storage facilities. Be sure that paths from equipment storage areas to fields and from the fields to grain storage areas are safe routes. If you have any doubts that your equipment will clear a line, assume that it will not and take measures to avoid possible contact.
Crop storage equipment such as balers and stackers can be extended in height to exceed electric code clearances for power lines. When storing hay or baled straw, take precautions to be sure the stacking equipment will not come into contact with power lines.
Portable grain augers are a leading cause of farm electrocutions. Lower augers when moving them from one bin to another. The operating height of an auger usually is greater than the height of power lines. If workers push one into a line by hand, they can be instantly electrocuted.
Stray voltage
Voltages greater than 1 volt disturb cattle, decrease dairy cow milk production and lower the average daily gain in beef cattle. If animals are exposed long enough to voltages greater than 25 volts, the voltage can be fatal.
Stray voltage on farms may stem from several sources. The voltage may occur predictably throughout the day, or it may occur randomly. These factors make controlling stray voltage a major problem.
On-farm stray voltages have been traced to the following sources:

-Ground faults on the farm.
-Voltage gradients across the ground or floor due to wires faulted in the earth.
-Electric fence wires shorting directly to equipment or energizing pipes and equipment.


Electrical motors and equipment can "short out" or ground fault to their outside casings. The severity can vary from a fault with no visible effect to a complete short circuit. When short circuits occur, all conductive materials, such as stainless steel milk lines and pipe fencing, become energized. Wood also can conduct electricity when it is wet. To correct the problem, faulty equipment should be repaired or replaced immediately by someone with proper training. The three-wire electrical supply line helps reduce the problem when the fault first occurs.
Voltage gradients through the earth or across a floor occur when an underground wire faults to earth. This often happens when the insulation of underground wires not rated for direct burial becomes damaged. Typically, the wires have not been buried at the proper depth. Underground wires buried many years ago are suspect, particularly if voltage gradients are detected in the earth. To correct the problem, the lines must be replaced with ones rated for direct burial.
Electric fence wires running through buildings can cause problems when building electrical wire is used. The maximum insulation rating of building electrical wire is 600 volts, which is not adequate insulation for the high-voltage pulse output of a fence charger. When this type of stray voltage is suspected, look for breakdowns in the insulation that could be causing a fault to metal equipment inside a barn. To prevent this problem, use insulated wire rated beyond the maximum voltage output of the fence charger.

?What to Do if an Electrical Accident Happens

The best way to handle emergencies is by prevention. But if an electrical accident happens, follow these steps to help yourself or others.
Stay on the equipment
It is generally safe to stay on equipment that has made contact with a power line-as long as an operator does not touch the equipment and ground at the same time. Touching anything that is in contact with the ground could be fatal. The driver should remain in the vehicle or on the equipment and, if possible, try to move the equipment away from the wires. If a driver is forced to leave the equipment, as in the case of fire, he or she must be sure to jump clear so that no part of the body touches the vehicle and ground at the same time. Even with the slightest contact, the body will complete the electrical circuit to the ground with fatal results.
Keep others away
Keep everyone away from the equipment, its load, or from fallen wires. Touching a winch line or the load on the equipment could be fatal. This same guideline applies to broken underground cables.
Call
Have someone to get help or to have the power shut off.
Rescue
Rescue can only be attempted safely by a person trained to use special live-line tools. In cases involving high voltage lines, even using a wooden tool, a dry rope, hose, wood pole, or board to move a victim from the wire is dangerous.

If life is at stake and rescue must be attempted, a heavy object like those previously mentioned can sometimes be thrown in order to separate the victim from the wire. Never touch the equipment or the victim if either is still in contact with the power line.

تصويب آيين نامه ايمني تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي از تصويب آيين نامه ايمني تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب از سوي شوراي عالي حفاظت فني خبر داد. مهندس نظري جلالي با اشاره به اهميت تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و استفاده از فـن آوري نوين در اين صنعت ياد آور شد : با ضوابطي كه در آيين نامه ياد شده تدوين شده است ، شاهد ايمني بيشتر ، و كاهش حوادث كار در اين گونه محيط هاي كاري خواهيم بود . وي افزود : آيين نامه ايمني تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب با استفاده از استانداردهاي ملي و بين المللي و نقطه نظر كارشناسان واحدهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي و همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و نمايندگان عضو شوراي عالي حفاظت فني در پنج فصل و ۱۱۲ ماده تهيه شده است . در اين جلسه مهندس اصابتي مدير كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با تشريح عملكرد شورايعالي حفاظت فني گفت : درسال گذشته سه آيين نامه مرتبط با اصول ايمني، پس از تدوين يا بازنگري و اصلاح در اين شورا به تصويب رسيدو دو آيين نامه بازنگري گرديد. وي بررسي ۱۶ پرونده مربوط به مشاغل سخت و زيان آور در سال گذشته را از اقدامات انجام شده عنوان كرد : و با اشاره به رشد ۳۱ درصدي عملكرد كميته هاي مشاغل سخت و زيان‌آور استانها ، در بررسي پرونده ها افزود : تقاضاي فردي و گروهي مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور از ۲۴ هزار و ۴۵۰ مورد در سال ۸۷ به ۳۸ هزار ۴۰۵ مورد و در سال ۸۸ رسيده كه نشان دهنده رشد ۵۷ درصدي است .

Friday, June 18, 2010

کاربری جدید از پایه های روشنایی معابر


آشنایی کودکان با مخاطرات برق

تلاش کنید , فرزندان خود را از همان سنین پایین با مخاطرات برق آشنا نمایید.

چرا پرندگان هنگامی که روی سیم های برق می نشینند , دچار برق گرفتگی نمی شوند ؟

در نظر اول وقتی می بینیم که یک پرنده روی هادی برق ستون های برق با ولتاژ بالا می نشیند و دچار برق گرفتگی نمی شود , متعجب می شویم !
ولی واقعیت اینه که بدن پرندگان نیز , مثل بدن انسان ها است و عبور جریان الکتریکی از بدن آنها نیز موجب برق گرفتگی می شود.
شاید دیده باشید هنگامی که پرنده ای روی سیم , ترانس یا یراق بالای تیر برق نشسته و هنگامیکه بلند می شود و مابین دو سیم قرار می گیرد ناگهان جرقه ای زده می شود و همان پرنده به ظاهر مقاوم دچار برق گرفتگی می شود و از بین می رود.
در حقیقت همانطور که عرض کردم برای برق گرفتگی لازم است جریان الکتریکی از بدن حیوان عبور نماید , لذا تا زمانی که پرنده روی یک فاز نشسته باشد , هیچ مشکلی برای پرنده ایجاد نمی گردد.

خطر اتصالات متعدد الکتریکی در کارگاه ها و محیط های اداری

از جمله مخاطرات برق , برقراری اتصالات متعدد , بدون در نظر گرفتن ظرفیت و تحمل هادی پريزبرق است که می تواند ایجاد گرما و در نتیجه وقوع حریق را درپی داشته باشد.
لذا ضمن رعایت موضوع فوق , باید هنگام خروج از محیط کارگاه و اداره حتماً برق این اتصالات را نیز قطع نمود تا در هنگام عدم حضور فرد در محل، نیز مشکلات دیگری حادث نگردد.

DANGERS OF ELECTRICITY

Staying safe around electricity is everyone's responsibility.
You should watch out for yourself, your friends and your family.

Electricity is part of our everyday life - designed to provide us with a safe and reliable source of energy. Most of the time, electricity is our friend, but sometimes it can be dangerous. This happens when we're exposed to it in ways we were not meant to be. We can avoid these hazards

by following some simple rules.
Electricity and water do not mix
Remember
-If your hands tingle when you put them into the sink it may mean the water is conducting electricity and something is wrong. Let Mum or Dad know, as they may need to call an electrician.

-When you have a bath, there should be nothing electrical anywhere near you. In a bath, the metal plughole and the plumbing is connected to the earth, making it a conductor of electricity. This means if a household appliance such as a light or hair dryer fell into the bath, whoever was in it would also become a conductor of electricity.
-Wherever you are, if you get into trouble call out for help and make sure not to touch anything. Get whoever helps you to turn the electricity off.
Water can conduct electricity because electrons can flow by hitching a ride on atoms and molecules in the water. Water contains dissolved substances, such as salt. These greatly increase the ability of water to conduct electricity. That's why electricity passes easily through our bodies - because our bodies contain water and salt. This is also why it's important to keep water away from electrical appliances.
Be careful around electricity poles and wires when you play
Remember
-If you fly a kite and it gets caught in the overhead powerlines, live electricity could travel down the string and seriously hurt you. So be careful!


-Never climb a tree that is near powerlines. Look up before you climb!
-After a storm if you see some fallen powerlines, stay well clear of them.
There is a strong chance they are still "alive".
We all like to play outside, but there are electrical hazards that we need to know about. Electricity poles and wires are all around us. They can be above us, next to us, and even below us. Whenever you can, play in open spaces away from electricity poles, towers and powerlines.
Metal is a conductor of electricity and can be dangerous
Remember
-Never put a metal object - like a knife - into a toaster. It is very dangerous!
-Never put anything in a power point that's not meant for it. Electricity will travel right up the metal object into your body.

-Be careful when climbing a ladder at home. The power lines connected to our house are usually protected, but they can be damaged by rubbing against the gutter or a tree, or through exposure to the sun.
-If a person is on a metal ladder and touches the exposed line, the electricity will travel through their body to the earth.
We all come into contact with metal objects on a daily basis - turning on a tap, playing with our computers and toys and even using the fridge. Because metal conducts electricity, you have to be very careful when you use metal items.
Stay away from electricity substations
Remember
-Sometimes it's tempting to ignore signs and fences around substations. Remember, the warnings are there for everyone's protection, so make sure you follow them!


-Substations contain special equipment with invisible hazards. You don't even have to touch anything to get hurt.
-Just being too close to some substation equipment can be dangerous, and may even kill you!
You will find electricity substations and power equipment all over the place. They are behind fences, in buildings, or on the side of the footpath, and most have danger signs. Substations transform the voltage generated at power stations so it can be distributed to homes, schools and businesses. Sometimes they are near parks and play areas. Substations are safe, but you must follow the rules.
If you see a dangerous situation involving electricity, tell an adult!
Remember
-Faulty appliances and damaged electrical leads should be disconnected at the power point and fixed or replaced by an electrician.
-Never stack power points. Use a power board or have an extra power point installed. Stacked power points can cause fires. Always be on the look out for dangers in and around your home. This could be anything from a faulty electrical lead to a "stacked" power point - one with too many plugs in it. These situations could be life threatening and an electrician should be called in to fix them.
Know what to do in an electrical emergency
If you come across an emergency involving electricity
-Ensure your own safety
-Turn the power off at the power point and remove the plug (if you are able to do so)
-Get an adult
-Ring 000
We all hope that we are never in an emergency involving electricity, but if we are, it's important to know what to do.


DIAL BEFORE YOU DIG!
Remember
-Before you or your family do any major digging in the yard you should get Mum or Dad to ring Dial Before you Dig on 1100 to make sure there are no underground cables near your property.

If you hit a buried power line you could be electrocuted, as well as possibly interrupting the power to your suburb.

Boy lucky to live after shock from lamp post

A YOUNG boy was lucky to be alive last night after he touched a live wire in a vandalised street lamp. Ricky James Williams, aged four, was sent flying by the electric shock and burnt his fingers.
He was treated at Bolton Royal Infirmary, given a heart check then moved to Booth Hall Hospital where he spent the night.
His mother, Selda, of Beechcroft Grove, Breightmet, said he was lucky to be alive: "Ricky fell on to an exposed box with wires hanging down.
"We were told that he must have grabbed a second wire which neutralised the shock, otherwise he would have been dead. The shock found an exit out of his body through his wrist, where he now has a blister.
"He has what looks like a hole on one finger, and the rest are covered in blisters. He is a very lucky little lad.
"From what I can gather the wires have been hanging out of the lamp post for a week. It is so dangerous. The estate is full of kids and this sort of vandalism happens time and time again. The vandals pull the metal plate off the post leaving the live wires exposed."
The incident happened at 8.30pm on Lenham Gardens, Breightmet.
The post was in the process of being replaced by Bolton Council because of repeated vandalism and officials are waiting for Norweb to disconnect it.
Mr Jeff Layer, the council's head of public works, said: "All I can now do is stress the importance of not getting close to electrical installations. As it was proven last night, they can be extremely dangerous."
A year ago, Alex Barnes, aged 5, was knocked back five feet into a garden fence when a loose wire caught on his coat in Hall i'th' Wood. And a dog was killed when it cocked a leg at a broken lamp post.

دستکاری در دریچه های پایه های روشنایی معابر , در سطح شهرها

Hazard: Missing lamp post cover -- what if a child reaches into it?
از جمله مشکلات پایه های معابر در سطح شهرها, دستکاری های غیر مجاز و نیز باز گذاشتن دریچه کنترل و بازدید این پایه ها می باشد که امکان دسترسی برای کودکان کنجکاو وجود دارد.
در دو تصویر ارائه شده , می بینید که کشورهای غربی نیز از این مشکل در امان نبوده و این موضوع برای آنها هم دردسرساز شده است.

ANSI Standard - Crane Electrocution Prevention

The American National Standards Institute (ANSI) has published a standard for mobile and locomotive cranes that includes operation near overhead power lines [ANSI 1994]. This consensus standard (B30.5-1994) contains guidelines for preventing contact between cranes and electrical energy. The standard addresses the following issues:

* Considering any overhead wire to be energized unless and until the person owning the line or the utility authorities verify that the line is not energized
* De-energizing power lines before work begins, erecting insulated barriers to prevent physical contact with the energized lines, or maintaining safe clearance between the energized lines and boomed equipment
* Limitations of cage-type boom guards, insulating links, and proximity warning devices
* Notifying line owners before work is performed near power lines
* Posting warnings on cranes cautioning the operators to maintain safe clearance between energized power lines and their equipment

تصاویری از یک شاهکار برجستۀ مهندسی

این پل به عنوان گذرگاه سد هوور شناخته شده، اگر چه عنوان رسمی آن پل یادبود مایک اُ کالگان- پت تیلمن است .
ساخت پل از سال 2005 آغاز شده و سال آینده به پایان می رسد. پیش بینی می شود روزانه 17000 خودرو سواری و کامیون از روی آن عبور کنند. ساخت سد در سال 1931 آغاز شده بود و بتن مصرفی آن برای ساختن جاده ای بین نیویورک و سان فرانسیسکو کفایت می کرد. مسافت دریاچۀ تشکیل شده (دریاچه مید)، 110 مایل می باشد و مدت 6 سال طول کشید تا پر شود. جاده اصلی همزمان با این سد مشهور در سال 1936 گشوده شد. دو طرف پل 160میلیون دلاری سد هوور، در ارتفاع 900 پایی از سطح رود بزرگ کلورادو، اینچ به اینچ به یکدیگر نزدیک می شوند. این پل حامل قسمتی از جادۀ اصلی شماره 93 ایالات متحده است که گرد نۀ جادۀ قدیمی در اطراف و بالای دیوارۀ سد را پشت سر می گذارد. بعد از اتمام، این پل پیوندی بین ایالات نوادا و آریزونا خواهد بود.