۱۳۸۷ فروردین ۳۱, شنبه

نقش روكش دار كردن هادي هاي شبكه هاي توزيع در افزايش ايمني


يكي از مهمترين راهكارهاي افزايش ايمني در صنعت برق ، استفاده از كابل هاي هوايي خودنگهدار در شبكه هاي توزيع يا استفاده از تكنيك جديد هادي هاي هوايي روكش دار بجاي سيم هاي لخت هوايي متداول است। بررسي نرخ آمار برق گرفتگي مربوط به سيم هاي هوايي لخت در كشور هاي مختلف جهان حاكي از اين واقعيت است كه روكش دار كردن هادي هاي هوايي مي تواند گامي مؤثر جهت افزايش ايمني در صنعت برق باشد। اين امر در كنار مواردي همچون كاهش هزينه هاي بهره برداري ، كاهش قطعي هاي كوتاه يا بلند مدت و همچنين حفظ محيط زيست به لحاظ قطع شاخه درختان و مرگ پرندگان و نيز كاهش ابعاد كراس آرم ها يكي از دلايل اصلي گسترش سريع و روز افزون جايگزيني هاديهاي روكش دار هوايي به جاي سيم هاي لخت در شبكه هاي فشار متوسط يا فشار ضعيف مي باشد।

هیچ نظری موجود نیست: