Tuesday, December 13, 2011

لوزی درجات خطر مواد یا NFPA Chemical Hazard Labels

لوزی درجات خطر مواد
جهت پیش بینی خطرات مواد و نحوه برخورد هنگام خطر ، شامل حریق و مخاطرات شیمیایی و حتی بهداشتی ، کدهای بین المللی پیش بینی شده است که باید علامت های مربوطه بر روی ظروف و بسته بندی های مواد درج گردد. کلیه کدها در یک لوزی که به چهاربخش تقسیم شده است و به آن لوزی خطر گفته می شود درج می گردد.
نمونه این لوزی در شکل زیر آمده است :


مشخصات جدول :

مثال :

No comments: