Monday, January 18, 2010

حادثه برقگرفتگي براي داربست كاران

در اين حادثه تلخ، دو نفر داربستكار روي زمين سقوط نموده كه متأسفانه يكي از آنان فوت مي نمايد.


داربستكاران عزيز، اين قشر زحمت كش بايد هميشه مراقب خطوط هوايي برق باشند .
از جمله اصنافي كه معمولاً در كنار شبكه هاي برق فعاليت مي كنند داربستكاران هستند ، اين عزيزان بايد بدانند كار در كنار شبكه هاي برق بسيار متفاوت است با شرايط عادي ، چرا كه همه خطوط هوايي برق با آرايش هاي مختلف داراي سطح ولتاژ يكساني نيستند و براي برق گرفتگي لزوماً نبايد حتماً تماس برقرار گردد ، بسياري از سطوح ولتاژي ، از 1000 ولت به بالا( فشار متوسط و فشار قوي ) در صورت نزديك شدن افراد و بدون تماس با هادي برقدار دچار برقگرفتگي مي گردند.
لذا هنگام كار كردن اطراف خطوط هوايي برق بايد فاصله هاي قانوني را رعايت كرد. ( براي اطلاع از فاصله هاي قانوني مي توانيد از بخش حريم خطوط هوايي برق اين اطلاعات را دريافت نماييد )
در تصوير بالا همكاران داربستكاران مصدوم ، پس از بروز حادثه ،با حضور بنده و همكارانم و قطع برق محل ونصب اتصال زمين موقت، داربست هاي منصوبه را جمع آوري مي نمايند.

No comments: