Saturday, October 17, 2009

برق گرفتگي ، يك پايان غم انگيز (قسمت اول ) Electrocution , a Tragic End

با تشكر از آقاي دكتر محمود عمويي – متخصص پزشكي قانوني
برق گرفتگي يكي از مباحث مهم و پيچيده در پزشكي قانوني و طب كار مي باشد كه ابعاد مختلف آن قابل بررسي و تأمل مي باشد ، گذشته از موارد نقص عضوي و آسيب هاي الكتريكي، تشخيص نحوه حدوث و تابلو مرگ نيز چه از نظر حقوقي و چه از نظر پزشكي قانوني ، داراي اهميت بسزايي است ، براي نيل به اين هدف و بررسي ابعاد گوناگون برق گرفتگي ، پس از استخراج كليه موارد مرگ و مير ناشي از حوادث ، ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني ، فاكتورهاي دموگرافيك و همچنين آثار و علائم برق گرفتگي و نحوه حدوث مرگ در اجساد با علائم فوت برق گرفتگي استنتاج گرديد، كه در آن بيشترين ميزان برق گرفتگي در دهه دوم و سوم عمر و در ارتباط با حوادث مرتبط با شغل بوده و اكثريت موارد مرگ و مير ، با آريتمي ايست قلبي متعاقب فيبريلاسيون بطني و خطرناكترين حالت برقگرفتگي ، منجر به قوت عبور جريان از دست راست و انتقال از ميان پاها قلمداد گرديد ، مهم ترين مسئله در برق گرفتگي پيشگيري از وقوع آن است و اين ميسر نمي گردد ، مگر آنكه آموزش همگاني و بالابردن سطح آگاهي هاي جامعه ، و رعايت بهداشت كار، توسط كارگر و كارفرما و حاكم نمودن بهداشت صنعتي ، در سرلوحه شاغلين و جامعه انساني قرار گيرد.

برق گرفتگي Electrocution
برق گرفتگي يكي از حوادث تقريباً شايعي است كه روز بروز همگام با صنعتي شدن زندگي انسان امروزي رو به تزايد بوده و صرف نظر از جنبه هاي خاص درماني و تبعات اجتماعي و رواني آن ، از نظر قانوني و قضايي نيز داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد ، جنبه مهم قضيه از آنجا روشن مي شود كه ما هر روز شاهد حوادث شغلي ناگوار از اين دست ، در قشر كارگري جامعه خود هستيم كه ضمن مختل كردن روابط كارگر با كارفرما در موارد مرگ و مير با ايجاد نقص عضوي ، بعضاً در تشخيص و اثبات رابطه عليت و سببيت از نظر پزشكي قانوني نيز پيچيدگي خاص ايجاد مي نمايد ، لذا پرداختن به جوانب مختلف آن از جمله مسائل اپيدميولوژيك و علت ايجاد آن ، مفيد خواهد بود.
سالانه در آمريكا بيش از هزار مورد مرگ ناشي از صدمات الكتريكي اتفاق مي افتد و حدود 5% و يا بيشتر موارد بستري در مراكز سوختگي را شامل مي شود. در بچه ها لوازم خانگي و پريزهاي بدون حفاظ ، بيشترين صدمات الكتريكي را ايجاد مي كنند و در بالغين بخصوص كارگراني كه با لوازم الكتريكي و برق سروكار دارند ، حوادث شغلي شايعي محسوب مي گردد.
بطور كلي صدمه و مرگ در اثر جريان الكتريسيته نادر نبوده و در شرايط خانگي و صنعتي بكرات اتفاق مي افتد كه موجبات صدمه به پوست ، آسيب به ارگان ها و مرگ را فراهم مي آورد كه اين صدمات به اصطلاح برقگرفتگي يا Electrocution ناميده مي شوند.
الكتريسيته صدمه را به چهار مكانيسم يعني تماس مستقيم ، هدايت ، قوس الكتريكي حاصله و آتش سوزي ثانويه ايجاد مي نمايد و چهار عامل دخيل در برقگرفتگي از جمله نوع و شدت جريان ، كه ولتاژ بيش از 40 ولت كه خطرناك تلقي مي گردد و سطح تماس ، بدن با زمين و نوع جريان برق ( متناوب و مستقيم بودن ) و مدت زمان تماس از عوامل تعيين كننده شدت آسيب مي باشند و در حالت كلي حداقل شدت جريان و بدون عارضه قابل توجه 30 ميلي آمپر بوده و ولتاژ هاي كمتر از 1000 ولت ، به عنوان صدمات با ولتاژ پايين و بالاتر از آن بعنوان برق گرفتگي با تانسيون بالا كه معمولاً صدمات فيزيكي ثانويه آن كشنده مي باشند ، در نظر گرفته مي شوند.

1 comment:

دکتر میرافضلی said...

با سلام
وبلاگ شما برای بنده که یک پزشک بوده و در زمینه طب کار فعالیت می نمایم بسیار جالب بود.البته جنبه های پزشکی وبلاگ شما ضعیف است اما از لحاظ بهداشت حرفه ای که تخصص شماست بسیار خوب است .خیلی خوب بود اگر از تجارب عملی خود در شرکتهای مختلف بخصوص صنعت برق و نیروگاهها مطالبی را می نوشتید.با اجازه برخی مطالب را ذخیره کردم.امیدوارم موفق باشید.