Sunday, October 18, 2009

گسترش یک فرهنگ HSE

برابر گزارش کنفدارسیون صنایع انگلیس در سال 2003 تحت عنوان " گسترش یک فرهنگ HSE " ویژگی های ضروری آن به شرح زیر مشخص شده اند :
- رهبری و تعهد مدیریت ارشد باید به درستی نمایان گردد.
- باید پذیرفت که در برنامه راهبردی , نیاز به تلاش مستمر و علاقه افراد می باشد.
- یک خط مشی مناسب و خوش بینانه و با انتظارات زیاد ارائه گردد.
- استانداردهای مناسب و آیین نامه های کار تدوین شوند.
- باید همچون دیگر اهداف شرکت, به ایمنی, بهداشت و محیط زیست نیز اهمیت مشابهی داده شود.
- ارتباط سالم و باز در سرتا سر سازمان برقرار گردد.
- اهداف واقع بینانه باید در نظر گرفته شوند.
- عملکردها باید بر اساس اهداف مورد نظر سنجیده شوند.
- رویدادها و شبه حوادث بایستی بررسی شوند.
- رفتارهای مختلف افراد بر اساس استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند.
- رفتار ایمن به عنوان یک شرط برای استخدام افراد در نظر گرفته شود.
- نواقص شناسایی شده, باید به سرعت بر طرف شوند.
- به مدیریت اطلاعات جدید و کافی داده شود تا عملکرد افراد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
- رفتارهای غیر ایمن اصلاح شوند.
منبع : پیام ایمنی-شماره21

No comments: