Thursday, August 21, 2008

دستگاه اتصال زمین موقت برای خطوط فشار ضعیف ، متوسط


دستگاه ارت موقت وسیله ای است حفاظتی که با اصطلاح برای قفل کردن یا بستن خطوط بي برق شده و ارتباط آن به زمين بکار میرود .هدف از این کار این است که در مواقع برق دار شدن ناگهانی شبکه که ممکن است در اثر عوامل مختلف پیش آید ، جريان برق به سمت زمين هدايت شده و افرادیکه روی شبکه کار میکنند از خطر برق گرفتگی مصون بمانند.
عواملی که ممکن است خط در حال تعمیر را بطور ناگهانی برق دار نماید :
رعد و برق که بصورت بروز چندین میلیون ولت برق را وارد شبکه در حال تعمیر مینماید.
مانور های اشتباهی توسط گروههای عملیات و اتفاقات.
القاء برق از شبکه های رو گذر شبکه .
پاره شدن اتفاقی سیمهای عبوری از بالای شبکه تحت تعمیر .
روشن نمودن موتور ژنراتور توسط مشترکین ، کارخانجات یا بیمارستانها و غیره که ممکن است بطور اشتباه کلید برگشت برق شبکه را قطع ننمایند .
در صورتیکه شبکه تحت تعمیر از دو نقطه ورودی و خروجی شبکه بوسیله دستگاه اتصال زمین موقت ارت شود کلیه عوامل بالا در صورت بروز ، خنثی خواهد شد و خطر برق گرفتگی افراد مشغول به کار را تهدید نخواهد کرد .
برای کلیه اکیپها اعم از فشار ضعیف ، متوسط و قوی کاربرد اجباری داشته و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر و ضروری است .
رعایت موارد زیر در استفاده دستگاه اتصال زمین موقت الزامی است :
بایستی دقت نمود که دستگاه اتصال زمین موقت حتما بعد از آزمایش خط مورد نظر و پرتاب سیم تفنگ مورد استفاده قرار گیرد . قبل از بستن گیره ها به فاز ، انتهای سیم های رابط به زمین متصل گردد . محل نصب دستگاه در جلو دید مجری بوده و خط از دو طرف زمین شود . تا پایان کار دستگاه در محل کار نصب شده باقی بماند . مراقبت و نگهداری از دستگاه و همچنین نظارت بر جمع آوری و تمیز کاری آن بعهده سر اکیپ میباشد.
دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت :
گروههای اجرایی یا تعمیراتی موظفند پس از آزمایش خطوط و کسب اطمینان از بی برق بودن مدار آن را بشرح زیر ارت موقت نمایند .میله ارت را یک فاصله قبل از محل کار و در مرطوبترین نقطه ممکن از زمین مجاور پایه کوبیده شده و سپس کلمپ اتصال زمین را به آن متصل میشود .کارگر پس از بالا رفتن از پایه و استقرار در زیر شبکه به کمک طناب دستگاه را به بالا میکشد و پس از بازرسی ازگیره ها و تعیین فاصله ، توسط پرچ عایق ، گیره قرمز رنگ را به خط وسطی و سپس فازهای دیگر متصل مینماید .برای جمع آوری دستگاه ابتدا گیره های کناری توسط پرچ عایق از خط جدا و سپس با کنترل نمودن وزن کابل ، گیره وسطی از خط آزاد شده و در پایان کلمپ از میله زمین جدا گردد .
نكته ضروري : تعداد دستگاه ارت مورد استفاده بايد متناسب با تعداد خطوط ورودي به محل كار باشد ، متاسفانه مشاهده مي گردد كه گروه اجرايي بر روي سكشني كه داراي چهار خط ورودي است ، از دو دستگاه ارت استفاده مي نمايد كه كاملا غير ايمن بوده و در اين شرايط بايد حتما از چهار دستگاه ارت استفاده گردد.
توجه : به هيچ عنوان نبايد كارگر پس از بي برقي ، گيره هاي اتصال زمين را با دست به خط وصل نمايد.

No comments: