Saturday, May 17, 2008

آموزش ، پلي براي عبور از حوادث و سوانح شغلي

امروزه آموزش و تدريس مداوم و اساسي به كارگران و كارفرمايان مهمترين راه ايمن سازي محل كار براي كارگران است. هدف آن است كه پس از خروج از جلسات آموزشي ، راه هاي انجام بهتر كارها را بدانيم و همچنين آموخته ها را در كار ، اجرا كنيم و در پايان روز كارگران به سلامت به خانه خود بازگردند.
در اين راستا طرح جامع آموزش از اهميت بسزايي برخوردار است. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر حدود 80% كارگران هر بخش تحت اينگونه آموزش ها قرار بگيرند كافي است. ممكن است اين سوال مطرح شود كه چرا حضور تنها 80% كارگران و كارفرمايان در جلسات آموزشي كافي است ؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه تحقيقات بعمل آمده در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد در صورت آموزش يك نفر به طور مؤثر و مفيد ، آن فرد بطور ناخواسته و ناخودآگاه اطرافيان و همكاران خود را نسبت به آن موارد آموزشي آگاه مي كند. البته طرح جامع آموزشي مي بايست شامل تمامي استانداردهايي كه كارگران و كارفرمايان نيازمند آنها هستند ، باشد. بعلاوه همچنين اين طرح مي بايست فرصتي در اختيار كارگران قرار دهد كه آنها بتوانند ريسك ها و خطرات موجود را شناسايي و كنترل نمايند.
از سال 1998 به بعد انجمن ايمني وبهداشت شغلي آمريكا اقدام به تدوين و اجراي طرح جامع آموزشي در ايالات مختلف نمود. در حدود 12000 دورة آموزشي جهت آموزش بيش از 250 هزاز نفر از كاركنان و كارفرمايان در مشاغلي نظير كارهاي ساختماني ، ارگونومي ، كار در محيط هاي بسته و مشاغل خاص برگزار شد. طرح جامعي كه در آن سال ها در آمريكا اجرا شد فقط مختص به كلاس هاي حضوري نمي شد ، بلكه از روش هاي مختلفي مانند اينترنت و كلاس هاي غيرحضوري به آموزش هاي ايمني وبهداشت شغلي پرداخته شد.
اولين ايالتي كه اقدام به تهيه و اجراي طرح جامع نمود ، ايالت اورگان بود. در اين ايالت از طريق اينترنت ، كارگاههاي آموزشي پيشرفته در خصوص ارگونومي و كار در شرايط سخت برگزار شد. همچنين ساكنان اين ايالت از طريق سايت اينترنتي سؤالات خود را مطرح مي كردند و جواب دريافت مي نمودند.
پس از شركت در جلسات آموزشي ، گواهينامه هاي شايستگي براي افراد صادر مي شد. صنعت ساختمان سازي در ايالت اورگان در راستاي كاهش سوانح و جراحات شغلي با انجمن ايمني وبهداشت شغلي كه متولي تدوين و اجراي طرح جامع آموزش بود همكاري مستمر داشت. اين همكاري در خصوص شناسايي خطرات ، طراحي دوره هاي آموزشي ، آموزش ايمني پرسنل ، سركارگران و ناظرين بود. آموزش هاي اوليه با هدف كاهش خطرات مربوط به آسانسور ، داربست و حفاري اجرا شد.
بعد از ايالت اورگان ، ايالت واشنگتن اقدام به تهيه ويديوهايي در خصوص صنعت ساختمان سازي با كمك متخصصين امر نمود. اين ويديوها با حضور كارگران ، متخصصين و مشاوران ساختمان سازي ، متخصصين ايمني و نمايندگان كارگران جهت آموزش بخش بتون ريزي سقف تهيه شد. از طرف ديگر نمايندگان اتحاديه هاي كارگري در راستاي پيشگيري از سوانح و جراحات كارگران در سال 1998 ، بودجه اي به مبلغ 5 ميليون دلار براي استقرار سيستم جامع ايمني و بهداشت شغلي به تصويب رساندند. اين طرح باعث شد كه ميزان سوانح و جراحات شغلي كاهش چشمگيري يابد و همچنين بخشي از اين بودجه به امر بهبود روش در خصوص خطرات شغلي اختصاص يافت. بعد از اورگان و واشنگتن ، ايالت كنتاكي يك روش نوين با عنوان « برنامه مشاركت ايمني » ارايه نمود. اين برنامه يك مشاوره طولاني مدت در خصوص كارگراني بود كه در مراكز كوچك با نرخ سوانح و جراحات زياد مشغول بودند. اين برنامه با هدف بهبود توليد ، ايجاد وجدان كاري و كاهش هزينه هاي غيرضروري انجام شد. كارگران و مديريت متعهد شدند كه بمدت سه سال مجدانه در اين برنامه شركت كنند.
به علاوه آموزش و پرورش ايالت كنتاكي يك گروه مشاور را جهت همكاري با كارگران و مديريت اختصاص داد. از طريق كارگاه هاي آموزشي مجهز ، بخش آموزش و پرورش ايالت كنتكي شروع به آموزش دقيق كارگران نمود و از تجهيزات سمعي و بصري و كلاس هاي سيار استفاده نمود.
در ايالت مريلند از طريق 3 برنامه ، خطرات مكربوط به ساختمان سازي ، حفاري و سقوط افراد مورد بررسي قرار گرفت। اين برنامه كه باعث ارتقاي كيفيت بازرسي شد ( بويژه در بخش دولتي ) به كارگران كمك كرد كه مهمترين خطرات كاري خود را شناسايي كنند. در ايالت مينه سوتا از طريق سمينارهاي ماهيانه ، خطرات صنعت ساختمان سازي مورد بررسي قرار گرفت. اين سمينارها بسيار مورد توجه كارگران قرار گرفت ؛ بطوريكه بالغ بر 125 نفر از كارگران ، كارفرمايان و نمايندگان اتحاديه هاي كاري در آن شركت داشتند. مطالب سمينارها شامل تجزيه و تحليل حوادث گذشته ، استانداردهاي جديد و موارد مربوط به ايمني و بهداشت كار در صنعت ساختمان بود. در ايالت ويرجينيا از طريق برنامه خدمات مشاوره اي ، دو فيلم ويديديي در خصوص آموزش ايمني تهيه گرديد. فيلم اول در خصوص چگونگي استقرار سيستم ايمني و فيلم دوم در خصوص مشكلات ايمني در مراكز اقتصادي كوچك بود. هر دو فيلم در راستاي استقرار يك سيستم مؤثر ايمني در مراكز اقتصادي كوچك بسيار مفيد واقع شدند. اين فيلم ها پس از تهيه براي ديگر ايالت ها نيز ارسال شدند تا در آنجا نيز مورد استفاده قرار گيرند. همچنين با توجه به افزايش سوانح و جراحات مربوط به صنعت چوب در جنگل ها ، مؤسسه جنگل داري ايالتي اقدام به آموزش ايمني و بهداشت كار نمود. در اين دوره ها نيز در خصوص روش هاي پيشگيرانه و تهيه چك ليست هاي ايمني آموزش هايي صورت گرفت. اقدامات فوق مي توانند در ارتقاي آگاهي ، دانش و مهارت افراد مؤثر واقع شوند به طوري كه تنها راه عبور از سد سوانح ، حوادث و جراحات شغلي ، عبور از مسير آموزش مي باشد.
احسان سلماني تهراني ، اداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان

No comments: