Sunday, April 27, 2008

سه قانون درباره خطاهای انسانی human error

قانون اول :بهترین افرادممکن است بدترین خطاها را مرتکب شوند ।علت این امر مشخص است چرا که اغلب بهترین ها در یک سازمان مسئولیت فراوانی را عهده دار میشوند یا بیشترین مسئولیت بر عهده آنها قرار میگیرد ।بنا براین هرکس کار بیشتری انجام دهد احتمال بروز خطا در او بیشترمیشود
قانون دوم :سرزنش وتنبیه در مورد پرسنلی که قصد ونیت آنها خوب بوده اما اقدامشان به نتایج از پیش برنامه ریزی شده نمی رسد درست ومناسب نخواهد بود ما باید به آنها فرصت دهیم تا از اشتباهات خود درس بگیرند
قانون سوم :پی بردن به خطاهای انسانی آغاز جستجودرباره یافتن علت هاست نه پایان کار

No comments: