Sunday, September 28, 2008

نمونه اي از دخالت و دستكاري غيرمجاز شبكه هاي برقآيا مي دانيد برابر ماده يك لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور ، هر كس بصورت غيرمجاز در شبكه هاي برق دستكاري نمايد ضمن جبران خسارت وارده ، مشمول مجازات نيز مي گردد. ولي متأسفانه كارفرمايان و مجريان بخش صنعت ساخت و ساز آگاهانه و ناآگاهانه ، با استفاده از افراد ناآشنا به مخاطرات برق ، اقدام به اين قبيل اعمال كرده و ما تاكنون شاهد چندين حادثه برقگرفتگي و سقوط ناشي از آن براي اين افراد بوديم ، كه در برخي موارد كارفرمايان و مجريان با پنهان كاري اين حوادث ، كار نادرست و غير قانوني خود را پوشش داده و در نهايت براي فرد قرباني و خانواده اش آينده اي نامعلوم رقم مي زنند.

No comments: